Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"" izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2021. gada 15. februārim. Informācija par iesaistīšanos Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanā sniegta Paziņojumā.

 
Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija Būvniecības procesa ierosinātāji, saskaņotāji, būvniecības informācijas sistēmas turētāji, kā arī visa sabiedrība, kas izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Projekta mērķis ir nodrošināt tiešsaistes datu sniegšanu no būvniecības informācijas sistēmas uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu būves pirmsreģistrācijai, būves dzēšanai un būves vai telpu grupas datu aktualizācijai, kā arī, lai nodrošinātu datu sniegšanu Valsts zemes dienestam un būvniecības informācijas sistēmai pasūtījumu reģistrācijai un noteiktu pakalpojumu izpildei
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2021. gada 4. marta Valsts sekretāru sanāksmē
Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2021. gada 15. februārim rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)
Cita informācija Nav
Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadošā metodikas eksperte Ieva Balčuna