VZD aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties grozījumu Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2021. gada 9. decembrim. Informācija par iesaistīšanos Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanā sniegta šajā paziņojumā.

 
Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija Visas fiziskas un juridiskas personas
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt likumā "Par valsts budžetu 2022. gadam" ietverto par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas, Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālās datubāzes un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu publicēšanu atvērto datu veidā, jo turpmāk finansējums tam Valsts zemes dienestam būs no valsts budžeta. Ministru kabineta noteikumu projekts paredz arī atteikties no maksas par datu, kas turpmāk būs pieejami atvērto datu veidā, izsniegšanu un noteikt maksu par datu izsniegšanas speciāliem risinājumiem

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts nosūtīt institūcijām saskaņošanai steidzamības kārtībā līdz 2021. gada 9. decembrim un pieņemt līdz 2021. gada 31. decembrim
Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;
Ministru kabineta noteikumu projekts – pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis";
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. pielikums "Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķina kopsavilkums";
2. pielikums "Informācija par maksas pakalpojumu cenu un plānoto ieņēmumu izmaiņām";
3. pielikums "Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins".

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2021. gada __. decembrim rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot VZD vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi – sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai Nosūtot savu viedokli uz elektroniskā pasta adresi – sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)
Cita informācija Nav
 Atbildīgā amatpersona Finanšu departamenta direktore Anda Ērgle – Bīmane