Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties likumprojekta "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā" izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2020. gada 14. jūlijam. Informācija par iesaistīšanos Ministru likumprojekta apspriešanā sniegta Paziņojumā.

 
Dokumenta veids Likumprojekts
Dokumenta nosaukums Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija Objektu, kas izraisa aizsargjoslas, turētāji un citas ieinteresētās personas
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā ietvertais regulējums nav savstarpēji saskanīgs ar citiem normatīvajiem aktiem, kā arī Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma normas satur neaktuālu informāciju par datu sniedzējiem un to kompetenci. Lai novērstu konstatētās nepilnības, likumprojektā ir paredzēts precizēt datu sniedzēju loku par apgrūtinātajām teritorijām un to robežām, objektiem un to robežām, kā arī subjektu loku, kam bez maksas izsniedzama informācija. Tāpat likumprojektā ir paredzēts noteikt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu izsniegšanas ierobežojumus un papildināt Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumu ar jauniem terminiem
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Likumprojektu paredzēts izsludināt 2020. gada 23. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē
Dokumenti Likumprojekta Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums
Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2020. gada 14. jūlijam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par likumprojektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par  likumprojetu lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)
Cita informācija Nav
 Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta Apgrūtināto teritoriju daļas vadītāja vietniece Iveta Rieksta