Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"" izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2021. gada 26. janvārim. Informācija par iesaistīšanos Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanā sniegta Paziņojumā.

 
Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija Jebkura fiziska vai juridiska persona
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Projektu ir nepieciešams izstrādāt atbilstoši 2020. gada 10. jūnijā pieņemtā Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 11. punkta 5. apakšpunktam, kas paredz, ka Ministru kabinets līdz 2021. gada 30. jūnijam izdara grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība". Papildus paredzēts aktualizēt Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumus un to izcenojumus
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2021. gada 25. februāra Valsts sekretāru sanāksmē
Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija);
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikumi.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2021. gada 26. janvārim rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)
Cita informācija Nav
Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta Finanšu departamenta direktore Anda Ērgle-Bīmane