Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums" 2021. gada 10. maijam. Informācija par iesaistīšanos Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanā sniegta šajā paziņojumā.

 
Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumos Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums"
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija Personas, kuras ir saistītas ar VZD darbību un vēlas sniegt priekšlikumus tā funkciju un uzdevumu pilnveidošanai nākotnē
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai papildinātu Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumus Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums"" ar Dienestam jaunu uzdevumu – Centrālās zemes komisijas uzdevuma – īpašuma tiesību atjaunošana lauku apvidos pārņemšanu pēc Centrālās zemes komisijas likvidēšanas, kā arī precizētu citus Dienestam nolikumā noteiktos uzdevumus. Piemēram, Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz:

  1. nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 70. pantu, kas paredz, ka Dienests uzskaita un analizē nekustamā īpašuma tirgus cenas un nomas maksas un nosaka nekustamā īpašuma cenu līmeni;
  2. 2020. gada 10. jūnijā Saeimā pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas vairs neparedz Dienestam uzturēt administratīvo teritoriju robežu aprakstus;
  3. 2019. gada 6. jūnija likumu "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā", kas izslēdz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23. panta sestās daļas 2. punktu. Attiecīgi no 2019. gada 3. jūlija Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums vairs neparedz iekļaut Lauku zemes izpirkšanas reģistrā bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunotās vai piešķirtās līdzvērtīgās zemesgabala platības daļu, kas ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un kura pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2021. gada 24. maija Valsts sekretāru sanāksmē
Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2021. gada 10. maijam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi – sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)
Cita informācija Nav
 Atbildīgā amatpersona Dienesta Zemes pārvaldības procesu daļas vadītāja Judīte Mierkalne