Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties likumprojekta "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā" izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2020. gada 17. martam. Informācija par iesaistīšanos Ministru likumprojekta apspriešanā sniegta Paziņojumā.

 
Dokumenta veids Likumprojekts
Dokumenta nosaukums Grozījumi Zemes pārvaldības likumā
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija Personas, kuru īpašumā lauku apvidos ir zeme, kuras konfigurācija ietekmē tās racionālu un efektīvu izmantošanu
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Likumprojekta mērķis ir nodrošināt tiesisku regulējumu ar Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra rīkojumu Nr. 718 "Par konceptuālo ziņojumu "Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā"" atbalstītajam zemes konsolidācijas otrajam risinājumam, kas paredz, ka zemes konsolidāciju īsteno bez tiešas valsts līdzdalības, tikai lauku apvidos un pielāgojot zemes konsolidāciju praksē iedibinātajām zemes robežu pārkārtošanas un zemes maiņas procedūrām, izstrādājot zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu atbilstoši zemes ierīcības un teritorijas attīstības jomu reglamentējošajiem normatīviem aktiem. Līdz ar to likumprojekts paredz vietējās pašvaldības iesaisti zemes konsolidācijas veicināšanā un zemes robežu pārkārtošanas atbilstības kādam no zemes konsolidācijas mērķiem izvērtēšanā
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Likumprojektu paredzēts izsludināt 2021. gada 1. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē
Dokumenti

Likumprojekts;
Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2021. gada 17. martam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par likumprojektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par likumprojektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)
Cita informācija Nav
 Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta Zemes pārvaldības procesu daļas metodikas eksperte Jekaterina Kosareva