Gadījums: Zemes īpašnieks ierosina zemes vienību sadali vai apvienošanu viena nekustamā īpašuma, kas reģistrēts zemesgrāmatā, sastāvā.

Iesniegumu zemes vienību sadalei vai apvienošanai viena nekustamā īpašuma sastāvā, kas vienlaikus adresēts VZD un attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai, iesniedz VZD.

icon_3.png Vēršam uzmanību, ka atbilstoši grozījumiem likumā "Par tiesu varu" (pieņemti 2018. gada 25. oktobrī) un grozījumiem Zemesgrāmatu likumā (pieņemti 2018. gada 1. novembrī) no 2019. gada 1. jūnija zemesgrāmatu nodaļu tiesneši pilnīgi iekļauti rajona (pilsētu) tiesu sastāvā. Tādējādi turpmāk nekustamā īpašuma ierakstīšana un tiesību nostiprināšana Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā būs rajona (pilsētas) tiesas kompetencē, jo zemesgrāmatu nodaļas, kā atsevišķas rajonu tiesu struktūrvienības ir likvidētas. Sīkāku informāciju skatīt Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tīmekļvietnē.

VZD un rajona (pilsētas) tiesai adresēto iesniegumu noformē kā:

  • elektronisku dokumentu, kuru ierosinātājs paraksta ar drošu elektronisko parakstu;
  • papīra dokumentu, ko parakstījis ierosinātājs.

icon_3.png No 2017. gada 1. janvāra, kad spēkā stājās grozījumi Zemesgrāmatu likumā, atbilstoši tā 60. panta otrās daļas 3. punktam, nav nepieciešams ierosinātāja (t.sk. pilnvarotās personas) parakstu iesniegumā apliecināt pie notāra vai bāriņtiesā, jo iesniegums pamatots ar administratīvo aktu (šajā gadījumā – ar pašvaldības lēmumu). Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 60. panta otrās daļas 1. punktam tas pats attiecas arī uz gadījumiem, ja iesniegums pamatots ar tiesas nolēmumu.

icon_3.png No 2019. gada 1. decembra atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 60.2 panta otrai daļai, ja zemes īpašnieka iesniegums noformēts kā papīra dokuments, tad mērnieks uz iesnieguma izdara atbilstošu apliecinājumu, par zemes īpašnieka identitātes pārbaudi atbilstoši personu apliecinošam dokumentam.

attēls

icon_3.png Kopīpašnieku gadījumā viena pasūtījuma ietvaros pieļaujami vairāki iesniegumi un tie var būt noformēti dažādās formās (viens papīra formā, cits elektroniskā formā).

Dokumentu juridiskā spēka likuma 4. panta 1. daļā noteikts, ka "Lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļauj šādus rekvizītus: dokumenta autoru nosaukums; dokumenta datums; paraksts", bet 4. panta 4. daļā noteikts, ja "Ja saskaņā ar tiesību aktu prasībām dokumentā jābūt vairāku personu parakstam, dokuments iegūst juridisku spēku, kad to parakstījušas visas attiecīgās personas."

Vienā iesniegumā iekļauj tikai tās personas, kas varēs to reizē parakstīt. Personas, kas iesniegumu neparaksta, iesniegumā neiekļauj (neuzrāda ne iesnieguma sākumā, ne beigās).

Ja viens vai vairāki kopīpašnieki vai pilnvarotās personas iesniegumu var parakstīt ar elektronisko parakstu, sagatavo atsevišķu iesniegumu elektroniskā formā, kurā norādītas tikai šīs personas.

icon_3.png Visi uz vienu pasūtījumu attiecināmie iesniegumi VZD jāiesniedz vienlaicīgi!

Ierosinātāja pilnvarota persona var parakstīt iesniegumu pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu. Valsts un pašvaldību iestādēm, pilnvarojot savus darbiniekus, jānorāda, ka tie ir pilnvaroti parakstīt iesniegumus gan VZD, gan rajona (pilsētas) tiesai. Ja iesniegumu VZD un rajona (pilsētas) tiesai paraksta valsts vai pašvaldības iestādes vadītājs, tad to var izdarīt elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu).

Aicinām iepazīties ar kārību kādā iesniedzami pilnvarojuma dokumenti pakalpojuma saņemšanai.

Iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai datu aktualizācijai iesniedz mērnieks kopā ar zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem.

icon_3.png Pēc VZD atteikuma lēmuma vai rajona (pilsētas) tiesas tiesneša atteikuma lēmuma (turpmāk - Atteikums) saņemšanas, pirmreizēji iesniegto zemes īpašnieka Iesniegumu mērniekam atpakaļ neizsniedz. Pēc Atteikumā norādīto nepilnību novēršanas, mērniekam VZD jāiesniedz jauns zemes īpašnieka (kopīpašuma gadījumā – visu kopīpašnieku) Iesniegums.

Ja pēc kadastra objekta reģistrācijas vai datu aktualizācijas zemes īpašnieks vēlas izveidot jaunu īpašumu, grozot esošā īpašuma sastāvu, tad no 2019. gada 1. decembra zemes īpašniekam jāvēršas atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu nekustamā īpašuma sadalīšanai vai nekustamā īpašuma izveidošanai no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem objektiem un izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā.

Ja zemes īpašnieka rīcībā ir pašvaldības būvvaldes izdots dokuments, kas apliecina būves neesību, tad papildus var iesniegt atsevišķu iesniegumu būves dzēšanai (sk. informāciju par pakalpojuma sniegšanu ieraksta par  būvi dzēšanai - „Ēkas dzēšana” vai „Inženierbūves dzēšana”)