No 2017. gada 7. aprīļa Kadastrā ieviests jauns zemes vienību statuss “valsts īpašumā uz likuma pamata”, kas saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 16. panta pirmo daļu var būt zemes vienībām, kas atrodas jūras piekrastes joslā un iekšzemes publiskajos ūdeņos. Zemes vienībām ar šādu statusu papildus var būt reģistrēta kāda no šīm atzīmēm:

  1. Publiskā upe;
  2. Publiskais ezers;
  3. Jūras piekrastes sauszemes daļa;
  4. Jūras piekrastes ūdeņi.

Līdz ar minētajām izmaiņām Kadastrā ir likvidēts zemes vienību statuss “publiskie ūdeņi”. Veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, mērniekam, aicinot uz robežu apsekošanu, atjaunošanu, neatbilstības novēršanu un robežu noteikšanu, jāņem vērā Kadastrā reģistrētais zemes vienības statuss un atzīme:

attēls

Lūdzu spiest uz attēla, lai to palielinātu

Ja zemes vienības statuss ir „valsts īpašumā uz likuma pamata”, tad atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 15. panta:

pirmajai daļai – par vides aizsardzību atbildīgā ministrija (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – turpmāk VARAM) ir valdītājs iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kas (izpildoties visiem nosacījumiem vienlaikus):

  • atrodas dabas rezervātos, nacionālajos parkos un dabas liegumos;
  • nav privātpersonu īpašumā;
  • nav citas ministrijas valdījumā.

otrajai daļai – pašvaldība ir valdītājs administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem un tiem publiskajiem ūdeņiem, kas (izpildoties visiem nosacījumiem vienlaikus):

  • neatrodas  dabas rezervātos, nacionālajos parkos un dabas liegumos;
  • nav privātpersonu īpašumā;
  • nav kādas ministrijas valdījumā.

Zemes vienībām (30 zemes vienības), kas Kadastrā reģistrētas ar statusu “valsts īpašumā uz likuma pamata” un atzīmi “jūras piekrastes ūdeņi” kā nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs ir reģistrēta vietējā pašvaldība.

Pārējām zemes vienībām, kurām Kadastrā reģistrēts statuss “valsts īpašumā uz likuma pamata”, tiesiskais valdītājs tiks sakārtots pēc savstarpēji saskaņota dokumenta saņemšanas no VARAM un konkrētās pašvaldības. Tādējādi, ja VZD nav precīzas informācijas  par zemes vienību ar statusu „valsts īpašumā uz likuma pamata” valdītājiem, mērniekam jāvēršas vietējā pašvaldībā pēc papildus informācijas.

Ja zemes vienībai ar statusu  „valsts īpašumā uz likuma pamata” Kadastrā nav reģistrēta atzīme par atbilstību “jūras piekrastes ūdeņiem”, tad informāciju, vai tā atrodas dabas rezervāta, nacionālā parka vai dabas lieguma teritorijā, var iegūt vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”.

Ja Kadastrā zemes vienības statuss ir „zeme zemes reformas pabeigšanai” vai „rezerves zemes fonds”, tad atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. panta pirmajai daļai un ceturtajai daļai, šīs zemes vienības valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda.

Kadastrā kadastra subjekts zemes vienībām ar statusu „zeme zemes reformas pabeigšanai” un „rezerves zemes fonds” netiks reģistrēts, līdz ar to arī neparādīsies VZD izsniegtajā informācijā no Kadastra zemes kadastrālajai uzmērīšanai.

Likuma “Par autoceļiem” 4. panta pirmā daļa nosaka, ka valsts autoceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm ir Latvijas Republikas īpašums, kas nodots valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" (turpmāk – LVC) pārziņā.

Saskaņā ar 2019. gada 27. decembra Deleģēšanas līgumu Nr. SM2019/-49, kurš noslēgts starp Satiksmes ministriju un LVC, un Satiksmes ministrijas 2020. gada 7. maijā izsniegto pilnvaru Nr.01-04/30LVC, LVC ir pilnvarota veikt valsts autoceļa zemju pārvaldīšanas funkciju, tajā skaitā, veikt darbības, kas saistītas ar valsts zemes īpašumu robežu apsekošanas, atjaunošanas vai noteikšanas un saskaņošanas darbiem.

Saskaņā ar iepriekš norādīto uzaicinājuma vēstules dalībai apvidū veicamajos zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos sūtāmas uz VZD mērniekam izsniegtajā Kadastra informācijā  norādīto LVC juridisko adresi.