Dienests vērš uzmanību uz kadastrālajā uzmērīšanā konstatētām, dabā esošām, bet Kadastrā iepriekš nereģistrētām būvēm, līdz ar ko pašvaldība var nesaņemt nodokļu ieņēmumu daļu.

Dienests Kadastrā reģistrē kadastrālajā uzmērīšanā konstatētas būves.

Saskaņā ar Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu 36. punktu, būves pirmsreģistrāciju Kadastrā veic, pamatojoties uz kadastrālā uzmērītāja iesniegto informāciju, ja viņš zemes vai būves kadastrālajā uzmērīšanā konstatējis Kadastrā nereģistrētu būvi.  

Veicot būves pirmsreģistrāciju, būvei piešķir kadastra apzīmējumu, kadastra kartē attēlo būves atrašanās vietu zemes vienībā, atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, ieraksta apbūves laukumu un stāvu skaitu. Pirmsreģistrētajām būvēm nav zināma būvju piederība un netiek aprēķināta kadastrālā vērtība, jo pilnā apjomā netiek norādīti nepieciešamie ēkas kadastrālās vērtības aprēķinā izmantojamie dati. Līdz ar to netiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis. Lai aprēķinātu šo būvju kadastrālo vērtību, ir nepieciešams veikt būves kadastrālo uzmērīšanu.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. panta pirmā daļa uzliek par pienākumu nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, — tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, — lietotājam triju mēnešu laikā ierosināt nekustamā īpašuma objekta noteikšanu. Lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli, saskaņā ar šī likuma 24. panta pirmās daļas 2. apakšpunktu, pašvaldība var ierosināt  nekustamā īpašuma objekta noteikšanu

Saskaņā ar Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi 30. punktu lai Kadastrā reģistrētu būvi, kurai Kadastra likuma 13. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā nav ierosināta reģistrācija, vietējā pašvaldība, ja tā nav kadastra subjekts, var iesniegt ēkas datu deklarāciju vai inženierbūves datu deklarāciju. Maksa par pakalpojumu ir noteikta  noteikumos par Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību.

Aicinām iepazīties ar kadastrālajā uzmērīšanā konstatēto bet Kadastra informācijas sistēmā iepriekš nereģistrēto būvju sarakstu Latvijas Atvērto datu portālā (informācija par pirmsreģistrētajām būvēm tiek atjaunota reizi ceturksnī).