Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai sastāv no teksta datiem PDF formātā un telpiskiem datiem (kadastra kartes) vektordatu formātā, kurus pieprasa un saņem portālā Kadastrs.lv.

Pieprasa sadaļā „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – „Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai”.

Kadastra apzīmējumus šajā pakalpojumā var iekļaut arī izmantojot kartes funkcionalitāti.

Saņem sadaļā „Mans konts”.

Maksa tiks piemērota par katru informācijas pieprasījumu, t.i., vairs nav iespējams veikt identisku pieprasījumu vienas diennakts ietvaros bez maksas.

Informāciju, kas pieprasīta ZKU vajadzībām, var izmantot arī zemes ierīcības darbu izstrādei gadījumos, ja esat saņēmis pasūtījumu no ierosinātāja par zemes vienību sadali, kas paredz izstrādāt gan zemes ierīcības projektu, gan arī to realizēt.

Ja no portāla Kadastrs.lv saņemtā Kadastra informācija ir kļūdaina vai nepilnīga, lūdzu rakstīt VZD uz elektroniskā pasta adresi kpd@vzd.gov.lv. VZD izvērtēs situāciju un sniegs skaidrojumu vai, nepieciešamības gadījumā, sagatavos un bez maksas izsniegs (ievietos „Mans konts”) labotu Kadastra informāciju.

Specifikāciju skatīt šeit. Kadastra telpiskie dati (kadastra karte), kas izsniegti atkārtoti, var atšķirties no portālā Kadastrs.lv saņemtajiem.

Arhīva dokumentus par uzmērāmo zemes vienību (t.sk. zemes vienības daļu) un par zemes vienībām, kas ar to robežojas, var pieprasīt un saņemt portāla Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” ietvaros, vienlaicīgi ar kadastra teksta un telpiskajiem datiem. E-pakalpojumā iespējams pieprasīt mērniecībai nepieciešamos dokumentus:

 • Standarta arhīva materiālu komplektu (t.i., dokumentus, kas noteikti Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 22.2. apkašpunktā):
  • Aktuālā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas datne, kurā ir iekļauti robežpunktu piesaistes abrisi vai mērījumu abrisu datne;
  • Aktuālos dokumentus atsevišķās datnēs (ja tādi ir attiecīgajai zemes vienībai vai zemes vienības daļai):
   • robežas apsekošanas aktu*;
   • robežas atjaunošanas aktu*;
   • robežas noteikšanas aktu*, t.sk. ierādīšanas aktu;
   • robežas apsekošanas un atjaunošanas aktu (apvienotais)*, un citas iespējamās variācijas;
   • robežas neatbilstības novēršanas aktu*; 
   • atzinumu par robežas neatbilstību* (no 29.05.2019. pēc VZD iniciatīvas, tiks regulēts pie tuvākajiem normatīvā akta grozījumiem); 
   • zemes robežu plānu*;
   • situācijas plānu*;
   • apgrūtinājumu plānu*;
   • zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu (apvienotais)* un tā variācijas;
   • robežpunktu koordinātu sarakstu (ja papīra formā ir iekļauts Kadastra lietā);
   • informāciju par apgrūtinājumiem*, ka zemes vienībā vai zemes vienības daļā nav apgrūtinājumu;
   • robežu plānu būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā* (izsniedz, ja Kadastra lietā nav zemes robežu plāna);
   • zemes vienības daļas robežas aktu un tā variācijas;
   • zemes vienības daļas robežu plānu*;
   • zemes vienības daļas situācijas plānu;
   • zemes vienības daļas apgrūtinājumu plānu;
   • zemes vienības daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu (apvienotais).

* Dokumentu veidi, ko papildus zemes kadastrālas uzmērīšanas lietai portāls Kadastrs.lv meklē VZD Digitālo dokumentu krātuvē un izsniedz tiešsaistē, ja tie elektroniski ir pieejami VZD digitālajā dokumentu krātuvē.

 • Citus arhīva dokumentus, kas nav iekļauti standarta arhīva materiālu komplektā  (piemēram, iepriekš veiktās zemes kadastrālās uzmērīšanas datne, u.c.).

E-pakalpojuma ietvaros standarta arhīva materiālu komplektu izsniedz:

 • vienmēr, ja pieprasa datus par uzmērāmo zemes vienību un zemes vienībām, kas ar to robežojas (ar pierobežniekiem).  
 • no 2019. gada 29. maija  pēc pieprasījuma (t.i., izvēloties saņemt / nesaņemt), ja  pieprasa datus tikai par uzmērāmo  zemes vienību (bez pierobežniekiem). 

Maksa par standarta arhīva materiālu komplektu tiek aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis uz samaksas kārtība” pielikuma 34.4. vai 34.5. apakšpunktam un iekļauta e-pakalpojuma maksā.

Standarta arhīva materiālu komplektu nevar pasūtīt cita e-pakalpojuma ietvaros – t.i., to var pasūtīt tikai e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” ietvaros vienlaicīgi ar mērniecībai nepieciešamajiem kadastra teksta un telpiskajiem datiem.

Ja e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” ietvaros neesat saņēmuši standarta arhīva materiālu komplektu par zemes vienības daļu vai kādu no standarta arhīva materiālu komplekta dokumentiem par zemes vienību, lūdzam standarta arhīva materiālu komplektu par zemes vienības daļu vai konkrētus standarta arhīva materiālu komplekta dokumentus par zemes vienību pieprasīt, pieprasījumu sūtot uz VZD e-pasta adresi kac.[atrašanās vietas nosaukums]@vzd.gov.lv. Šajos gadījumos standarta arhīva materiālu komplektu VZD sagatavos vai papildinās 5 darba dienu laikā un bez papildus maksas izsniegs portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts” pie atbilstošā pasūtījuma.

VZD, saņemot pieprasījumu papildināt jau izsniegtu standarta arhīva materiālu komplektu, izvērtē, vai papildus pieprasītais dokuments ietilpst standarta arhīva materiālu komplektā. Ja papildus pieprasītais dokuments nav noteikts kā standarta arhīva materiālu komplektā ietilpstošais dokuments, VZD lūgs pieprasījumu noformēt kā atsevišķu pasūtījumu portāla Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Arhīva materiāli” ietvaros. Maksa par arhīva materiāliem tiks iekļauta ikmēneša rēķinā par VZD pakalpojumiem.

E-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” ietvaros standarta arhīva materiālu komplektu izsniedz portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts” pie atbilstošā pasūtījuma:

 • uzreiz tiešsaistē, ja pieprasītais dokuments ir pieejami digitālā veidā VZD Digitālo dokumentu krātuvē;
 • 5 darba dienu laikā, ja pieprasītais dokuments e-pakalpojuma pasūtīšanas brīdī nebija pieejams digitālā veidā VZD digitālā dokumentu krātuvē.

 Par informācijas ievietošanu portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts” uz līgumā noteikto lietotāja e-pasta adresi tiks nosūtīts atbilstošs paziņojums. Ja vēlaties mainīt līgumā noteikto e-pasta adresi, lūdzam par to nosūtīt informāciju uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv. Pēc informācijas saņemšanas VZD veiks e-pasta maiņu un sagatavos izmaiņas līgumā. Lūdzam neveikt e-pasta adreses maiņu portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls” – „Mani dati”.

Ja papildus standarta arhīva materiālu komplektam mērniecības darbu veikšanai nepieciešami citi VZD arhīva materiāli, e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai”  laukā “Papildus nepieciešamie dokumenti” norādiet informāciju par nepieciešamo dokumentu vai lietu. Maksa par arhīva materiāliem netiks iekļauta e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai”  maksā, bet tiks iekļauta ikmēneša rēķinā par VZD pakalpojumiem.

Citus arhīva materiālus variet pasūtīt arī e-pakalpojuma “Arhīva materiāli” ietvaros.

Vienlaicīgi ar pakalpojuma „Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” izpildi tiek automātiski nosūtīts paziņojums VZD par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzsākšanu konkrētajā zemes vienībā. Pamatojoties uz šo paziņojumu, VZD Kadastra telpiskajos datos (kadastra kartē) veiks atzīmi par uzmērīšanu.

Ja pēc Kadastra teksta un telpisko datu saņemšanas konkrētās zemes vienības kadastrālā uzmērīšana tomēr netiks veikta, lūdzam par to informēt VZD uz e-pasta adresi kadastrs.[Birojs]@vzd.gov.lv, kur [Birojs] norādiet biroju, kurā pasūtīta uzmērīšana.

VZD pēc attiecīgā e-pasta saņemšanas Kadastra telpiskajos datos dzēsīs atzīmi par zemes kadastrālās uzmērīšanas uzsākšanu un tās veicēju.

Uzsākot zemes kadastrālo uzmērīšanu mērniekam jāpārliecinās, vai gadījumā ierosinātājs nav VZD pasūtījis būvju kadastrālo uzmērīšanu.

Gadījumos, kad vienlaicīgi vienā zemes vienībā notiek zemes un būvju kadastrālā uzmērīšana, un būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists apvidū konstatēs būves, kuras nav reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā, mērniekam pirmsreģistrēto būvju kadastra apzīmējumi papildus nav jāpieprasa.

Ja informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai būs ņemta Portālā:

 • pirms datu izplatīšanas moduļa ieviešanas, mērnieks informāciju par pirmsreģistrēto būvju kadastra apzīmējumiem saņems e-pastā;
 • pēc datu izplatīšanas moduļa ieviešanas, mērnieks informāciju par pirmsreģistrēto būvju kadastra apzīmējumiem saņems kontā:

Līdz brīdim, kad būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists sāks pirmsreģistrēt būves Portālā:

 • ar informāciju par apvidū konstatētajām būvēm (pdf formātā)   KA_Z_ DAT _jauns;
 • apbūves plāna skici (dgn formātā)   KA_Z_DAT_ AP,

kur KA – zemes vienības, uz kuras atrodas būve, kadastra apzīmējums un DAT – datums GGGGMMDD formātā.

Datnes pievieno elektroniskajai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai, pirms tam nomainot to nosaukumus:

 • informācijai par apvidū konstatētām ēkām – no KA_Z_ DAT _jauns uz KA_Z_DAT _eku_apz;
 • apbūves plāna skicei – no KA_Z_DAT_ AP uz KA_Z_DAT_ apbuv,

kur KA – zemes vienības, uz kuras atrodas būve, kadastra apzīmējums un DAT datums GGGGMMDD formātā atbilstoši no VZD saņemtajai datnei.

Pēc tam, kad  būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists sāks pirmsreģistrēt būves Portālā:

 • apbūves plānu (dgn formātā) ZVKA_DAT_AP;
 • inženierbūves plānu (dgn formātā) IBKA_DAT_IP_X,

kur ZVKA – zemes vienības, uz kuras atrodas būve, kadastra apzīmējums, IBKA – inženierbūves kadastra apzīmējums, DAT – pēdējais apsekošanas datums GGGGMMDD formātā, AP – apbūves plāns, IP – inženierbūves plāns un X – kārtas numurs.

Datnes pievieno elektroniskajai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietai, pirms tam nomainot to nosaukumus:

 • apbūves plānam – no ZVKA_DAT_AP uz KA_Z_DAT_ apbuvp,
 • inženierbūves plānam -  no IBKA_DAT_IP_X uz KA_Z_DAT_inzbuvp.

kur KA – zemes vienības, uz kuras atrodas būve, kadastra apzīmējums un DAT datums GGGGMMDD formātā atbilstoši no VZD saņemtajai datnei.

Ja pēc jaunu būvju kadastra apzīmējumu pieprasīšanas Portālā mērnieka kontā tiek saņemti arī  būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālista pieprasītie būvju kadastra apzīmējumi (mērnieks konstatē, ka paralēli vienai būvei piešķirti 2 kadastra apzīmējumi), tad:

 • mērnieks nosūta e-pastu uz KADASTRS.[Birojs]@vzd.gov.lv, ar lūgumu dzēst mērnieka pirmsreģistrētos būvju kadastra apzīmējumus

vai

 • iesniedzot ZKUL, mērnieks lietā papildus pievieno dokumentu, brīvā formā aprakstot, kuri būvju kadastra apzīmējumi dzēšami, ja vienai un tai pašai būvei pieprasīti vairāki kadastra apzīmējumi.

Ja vienlaicīgi ar būvju pirmsreģistrāciju notiek arī zemes vienības sadale, tad, pieprasot jaunus būvju kadastra apzīmējumus, norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu pirms sadales.

Iepriekš veikto zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu vektordatus var pieprasīt portālā Kadastrs.lv, vienlaicīgi ar Kadastra teksta un telpiskajiem datiem. 

Pakalpojuma „Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” pieprasīšanas 2.solī brīvi aizpildāmajā datu laukā „Papildus nepieciešamie dokumenti” norāda, ka nepieciešami iepriekš veikto zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu vektordati.

Datni 5 darba dienu laikā ievietosim portāla sadaļā „Mans konts” pie attiecīgā pasūtījuma.