Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai sastāv no teksta datiem PDF formātā un telpiskiem datiem (kadastra kartes) vektordatu formātā, kurus pieprasa un saņem portālā Kadastrs.lv.

Pieprasa sadaļā „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” – „Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai”.

Kadastra apzīmējumus šajā pakalpojumā var iekļaut arī izmantojot kartes funkcionalitāti.

Saņem sadaļā „Mans konts”.

Maksa tiks piemērota par katru informācijas pieprasījumu, t.i., vairs nav iespējams veikt identisku pieprasījumu vienas diennakts ietvaros bez maksas.
Informāciju, kas pieprasīta zemes kadastrālās uzmērīšanas vajadzībām, var izmantot arī zemes ierīcības darbu izstrādei gadījumos, ja esat saņēmis pasūtījumu no ierosinātāja par zemes vienību sadali, kas paredz izstrādāt gan zemes ierīcības projektu, gan arī to realizēt.

Ja no portāla Kadastrs.lv saņemtā Kadastra informācija ir kļūdaina vai nepilnīga, lūdzu rakstīt Dienestam uz elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv. Dienests izvērtēs situāciju un sniegs skaidrojumu vai, nepieciešamības gadījumā, sagatavos un bez maksas izsniegs (ievietos „Mans konts”) labotu Kadastra informāciju.

Kadastra telpiskie dati (kadastra karte), kas izsniegti atkārtoti, var atšķirties no portālā Kadastrs.lv saņemtajiem.

Kadastra kartes specifikācija pieejama šeit.

Arhīva dokumentus par uzmērāmo zemes vienību (t.sk. zemes vienības daļu) un par zemes vienībām, kas ar to robežojas, var pieprasīt un saņemt portāla Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” ietvaros, vienlaicīgi ar kadastra teksta un telpiskajiem datiem. E-pakalpojumā iespējams pieprasīt mērniecībai nepieciešamos dokumentus:

 • Standarta arhīva materiālu komplektu (t.i., dokumentus, kas noteikti Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi 22.2. apakšpunktā):
  • Aktuālā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas datne, kurā ir iekļauti robežpunktu piesaistes abrisi vai mērījumu abrisu datne;
  • Aktuālos dokumentus atsevišķās datnēs (ja tādi ir attiecīgajai zemes vienībai vai zemes vienības daļai):
   • robežas apsekošanas aktu*;
   • robežas atjaunošanas aktu*;
   • robežas noteikšanas aktu*, t.sk. ierādīšanas aktu;
   • robežas apsekošanas un atjaunošanas aktu (apvienotais)*, un citas iespējamās variācijas;
   • robežas neatbilstības novēršanas aktu*
   • atzinumu par robežas neatbilstību* (no 29.05.2019. pēc Dienesta iniciatīvas, tiks regulēts pie tuvākajiem normatīvā akta grozījumiem); 
   • zemes robežu plānu*;
   • situācijas plānu*;
   • apgrūtinājumu plānu*;
   • zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu (apvienotais)* un tā variācijas;
   • robežpunktu koordinātu sarakstu (ja papīra formā ir iekļauts Kadastra lietā);
   • informāciju par apgrūtinājumiem*, ka zemes vienībā vai zemes vienības daļā nav apgrūtinājumu;
   • robežu plānu būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā* (izsniedz, ja Kadastra lietā nav zemes robežu plāna);
   • zemes vienības daļas robežas aktu un tā variācijas;
   • zemes vienības daļas robežu plānu*;
   • zemes vienības daļas situācijas plānu;
   • zemes vienības daļas apgrūtinājumu plānu;
   • zemes vienības daļas robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu (apvienotais).
 • Citus arhīva dokumentus, kas nav iekļauti standarta arhīva materiālu komplektā  (piemēram, iepriekš veiktās zemes kadastrālās uzmērīšanas datne, u.c.).

* Dokumentu veidi, ko papildus zemes kadastrālas uzmērīšanas lietai portāls Kadastrs.lv meklē Dienesta Digitālo dokumentu krātuvē un izsniedz tiešsaistē, ja tie elektroniski ir pieejami Dienesta digitālajā dokumentu krātuvē.


E-pakalpojumā standarta arhīva materiālu komplektu izsniedz vienmēr, ja pieprasa datus par uzmērāmo zemes vienību ar pierobežniekiem, vai pēc pieprasījuma (t.i., izvēloties saņemt / nesaņemt), ja  pieprasa datus tikai par uzmērāmo  zemes vienību bez pierobežniekiem. 

Maksa par standarta arhīva materiālu komplektu tiek aprēķināta atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība” pielikuma 14.1. vai 14.2. apakšpunktam un iekļauta e-pakalpojuma maksā.

E-pakalpojumā “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai”  pieprasīto standarta arhīva materiālu komplektu izsniedz portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts” pie atbilstošā pasūtījuma:

 • uzreiz tiešsaistē, ja pieprasītais dokuments ir pieejams digitālā veidā Dienesta Digitālo dokumentu krātuvē;
 • 5 darba dienu laikā, ja pieprasītais dokuments e-pakalpojuma pasūtīšanas brīdī nebija pieejams digitālā veidā Dienesta Digitālo dokumentu krātuvē.

Par informācijas ievietošanu portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts” uz līgumā noteikto lietotāja e-pasta adresi tiks nosūtīts atbilstošs paziņojums. Ja vēlaties mainīt līgumā noteikto e-pasta adresi, lūdzam par to nosūtīt informāciju uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv. Pēc informācijas saņemšanas Dienests veiks e-pasta maiņu un sagatavos izmaiņas līgumā. Lūdzam neveikt e-pasta adreses maiņu portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls” – „Mani dati”.

Ja e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” ietvaros neesat saņēmuši visus standarta arhīva materiālu komplektā ietilpstošos dokumentus, lūdzam tos pieprasīt, sūtot pieprasījumu uz Dienesta e-pasta adresi kac.[atrašanās vietas nosaukums]@vzd.gov.lv.

Saņemot pieprasījumu, Dienests izvērtēs, vai papildus pieprasītais dokuments ietilpst standarta arhīva materiālu komplektā un:

 • ja papildus pieprasītais dokuments ir noteikts kā standarta arhīva materiālu komplektā ietilpstošais dokuments, Dienests tos sagatavos 5 darba dienu laikā un bez papildus maksas izsniegs portāla Kadastrs.lv sadaļā „Mans konts” pie atbilstošā pasūtījuma;
 • ja papildus pieprasītais dokuments nav noteikts kā standarta arhīva materiālu komplektā ietilpstošais dokuments, Dienests lūgs pieprasījumu noformēt kā atsevišķu pasūtījumu portāla Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Arhīva materiāli” ietvaros. Maksa par arhīva materiāliem tiks iekļauta ikmēneša rēķinā par Dienesta pakalpojumiem.

Ja papildus standarta arhīva materiālu komplektam mērniecības darbu veikšanai nepieciešami citi Dienesta arhīva materiāli, tos varat pieprasīt:

 • e-pakalpojumā “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai”, laukā “Papildus nepieciešamie dokumenti” norādot informāciju par papildus nepieciešamo dokumentu vai lietu par uzmērāmo zemes vienību un tās pierobežniekiem. Šajā gadījumā maksa par arhīva materiāliem netiks iekļauta e-pakalpojuma “Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai”  maksā, bet tiks iekļauta ikmēneša rēķinā par Dienesta pakalpojumiem;
 • e-pakalpojuma “Arhīva materiāli" ietvaros.

No 2023. gada 1. septembra mērniecības darbu veikšanai nepieciešamos arhīva materiālus par uzmērāmās zemes vienības pierobežnieka pierobežnieku Dienests izsniedz bez maksas, ja pieprasītie arhīva materiāli ir pieejami digitālā veidā Dienesta Digitālo dokumentu krātuvē. Ja nepieciešamie arhīva materiāli nav digitalizēti un nav pieejami Dienesta Digitālo dokumentu krātuvē, tos Dienests sagatavo un izsniedz par maksu.

Lai saņemtu nepieciešamos arhīva materiālus par uzmērāmās zemes vienības pierobežnieka pierobežnieku, e-pakalpojumā “Arhīva materiāli”:

 • atlasiet zemes vienību, par kuru dokumenti ir nepieciešami, un izmantojiet saiti “Pasūtīt citus arhīva dokumentus”. Lai nodrošinātu tiešsaistē pieejama dokumenta izsniegšanu bez maksas, dokumenti jāpieprasa tikai, izmantojot saiti “Pasūtīt citus arhīva dokumentus”, neizvēloties tos no lejuplādei tiešsaistē pieejamo dokumentu saraksta.
 • saitē “Pasūtīt citus arhīva dokumentus” no piedāvātā dokumentu veida saraksta izvēlieties sev nepieciešamo dokumentu vai lietu;
 • laukā “Piezīmes” norādiet, ka pieprasītais dokuments attiecas uz uzmērāmās zemes vienības pierobežnieka pierobežnieku, un norādiet uzmērāmās zemes vienības kadastra apzīmējumu (piemēram, “pierobežas pierobežnieks uzmērāmai zemes vienībai 01000410079”).

Neievērojot šeit noteikto kārtību vai, ja pieprasītais dokuments nav pieejams Dienesta Digitālo dokumentu krātuvē, arhīva dokumenti tiks sniegti par maksu un maksa par arhīva materiālu tiks iekļauta ikmēneša rēķinā par Dienesta pakalpojumiem. Gadījumos, ja nebūs ievērota arhīva materiālu pieprasīšanas kārtība,  Dienests pārrēķinu neveiks.

Vienlaicīgi ar pakalpojuma „Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” izpildi tiek automātiski nosūtīts paziņojums Dienestam par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzsākšanu konkrētajā zemes vienībā. Pamatojoties uz šo paziņojumu, Dienests Kadastra telpiskajos datos (kadastra kartē) veiks atzīmi par uzmērīšanu.

Ja pēc Kadastra teksta un telpisko datu saņemšanas konkrētās zemes vienības kadastrālā uzmērīšana tomēr netiks veikta, lūdzam par to informēt Dienestu uz e-pasta adresi, nosūtot e-pastu tai Dienesta reģionālajai pārvaldei, kurā pasūtīta uzmērīšana:

Dienests pēc attiecīgā e-pasta saņemšanas Kadastra telpiskajos datos dzēsīs atzīmi par zemes kadastrālās uzmērīšanas uzsākšanu un tās veicēju.

 

Uzsākot zemes kadastrālo uzmērīšanu mērniekam jāpārliecinās, vai gadījumā ierosinātājs nav VZD pasūtījis būvju kadastrālo uzmērīšanu.

Gadījumos, kad vienlaicīgi vienā zemes vienībā notiek zemes un būvju kadastrālā uzmērīšana, un būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists apvidū konstatēs būves, kas nav reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā, mērniekam pirmsreģistrēto būvju kadastra apzīmējumi papildus nav jāpieprasa.

Ja informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai būs ņemta portālā Kadastrs.lv, mērnieks informāciju par pirmsreģistrēto būvju kadastra apzīmējumiem saņems portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”.

Ja pēc jaunu būvju kadastra apzīmējumu pieprasīšanas portālā Kadastrs.lv mērnieka kontā tiek saņemti arī  būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālista pieprasītie būvju kadastra apzīmējumi (mērnieks konstatē, ka paralēli vienai būvei piešķirti 2 kadastra apzīmējumi), tad:

vai

 • iesniedzot ZKU e-lietu, mērnieks lietā papildus pievieno dokumentu, brīvā formā aprakstot, kuri būvju kadastra apzīmējumi dzēšami, ja vienai un tai pašai būvei pieprasīti vairāki kadastra apzīmējumi.

Ja vienlaicīgi ar būvju pirmsreģistrāciju notiek arī zemes vienības sadale, tad, pieprasot jaunus būvju kadastra apzīmējumus, norāda zemes vienības kadastra apzīmējumu pirms sadales.

Iepriekš veikto zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu vektordatus var pieprasīt portālā Kadastrs.lv, vienlaicīgi ar Kadastra teksta un telpiskajiem datiem. 

Pakalpojuma „Informācija zemes kadastrālajai uzmērīšanai” pieprasīšanas 2.solī brīvi aizpildāmajā datu laukā „Papildus nepieciešamie dokumenti” norāda, ka nepieciešami iepriekš veikto zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu vektordati.

Datni 5 darba dienu laikā ievietosim portāla sadaļā „Mans konts” pie attiecīgā pasūtījuma.

Dienests atbilstoši Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi 284³. punktam, sagatavo zemes vienības robežu shēmu, ja šo noteikumu 282.1. apakšpunktā minētajiem lēmumiem (kompetentās institūcijas lēmums (oriģināls vai tā atvasinājums) par zemes piešķiršanu lietošanā vai par īpašuma tiesību atjaunošanu (atzīšanu), turpmāk - Lēmums) nav pievienots grafiskais pielikums.

Zemes vienības robežu shēmu sagatavo elektroniska dokumenta veidā pamatojoties uz mērnieka vai fiziskas vai juridiskas personas, kas ir zemes vienības lietotājs   tiesiskais valdītājs, rakstisku pieprasījumu, ja Dienesta rīcībā nav citas grafiskās informācijas par zemes vienības robežām, tai skaitā zemes vienība nav attēlota attiecīgā pagasta zemes ierīcības pirmsprojektā vai zemes pārskata plānā.

Ja zemes vienības lietotājs / tiesiskais valdītājs ir pašvaldība, Dienests zemes vienības robežu shēmu kā Lēmuma grafisko pielikumu negatavo.

Informācija kā portālā Kadastrs.lv var pieprasīt jaunus kadastra apzīmējumus zemes vienībām (sadales vai apvienošanas gadījumā), zemes vienības daļām un dabā konstatētajām būvēm: