Inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsumma

  Metadati
Datu avots Kadastrs
Definīcijas Inženierbūve – visas būves, kas netiek klasificētas kā ēkas: sliežu ceļi, ceļi, tilti, šosejas, lidostu skrejceļi, dambji u. tml.
Kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši Kadastra datiem noteikta kadastra objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību.
Kadastrālo vērtību kopsumma – Kadastrā reģistrēto zemes vienību aktuālo kadastrālo vērtību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.
Metode, procedūra, apraksts saskaitīšana. Rādītājā iekļautie dati atlasīti no Kadastra uz kārtējā gada 1. janvāri.
Statistikas rādītāja publicēšanas termiņš 1. februāris
Publicēšanas periodiskums  1 reizi gadā

Inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsumma un to skaits Latvijas administratīvo teritoriju griezumā no 2011. – 2021. gadam