VZD turpmāk neveiks nekādu izpildmērījuma plānu apstrādi būves reģistrācijai vai būves datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījuma datu pamata, bet normatīvajos aktos noteiktās pirmās grupas ēkas un inženierbūves reģistrēs Kadastra informācijas sistēmā un attēlos kadastra kartē  atbilstoši izpildmērījuma plānā norādītajai kontūrai un apjoma rādītājiem.  Līdz ar to izpildmērījuma plānā ir jāattēlo ne tikai situācija apvidū, bet ņemot vērā būvprojekta dokumentāciju, jāattēlo konkrētā būve tā, lai tai būtu skaidri nosakāma kontūra un apjoma rādītāji.

Izpildmērījuma plāns, kurā nebūs ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības, nav izmantojams un netiks pieņemts datu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā!

Izpildmērījuma plāna noformēšana

Saskaņā ar Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumu 57.3 punktu, ja paredzēta pirmās grupas ēkas vai inženierbūves reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā uz izpildmērījuma plāna pamata, izpildmērījuma plānā papildus norāda:

Sagatavotajā izpildmērījuma plānā ir jābūt nepārprotami norādītai ierosinātājam piederošās inženierbūves vai pirmās grupas ēkas kontūrai, neatkarīgi no paveikto būvdarbu apjoma parādītās kontūras.

Būves kontūrā nedrīkst iekļaut citai personai piederošas būves daļu.

Ar norādīto slāni “RAMI_IZPM_BUVE_####_#” būvi attēlo kā:

 • noslēgtu kontūru, ja inženierbūves ārējo kontūru savienojošās līnijas veido laukumu;
 • nepārtrauktu līniju, ja līnijveida inženierbūve neveido laukumu;
 • noslēgtu kontūru pirmās grupas ēkai. 

Līnijveida inženierbūves nojaukšanas izpildmērījuma plānā norāda nojauktās līnijveida inženierbūves daļas sākuma un beigu punktu, nojauktās daļas kontūru pārsvītrojot ar krustiņu (Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumu 55.1punkts).

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumu specifikācijā nav noteikts jauns slānis, kādā attēlojams  šo noteikumu 55.1 punktā noteiktais krustiņš, ar kuru pārsvītrota nojauktās līnijveida inženierbūves daļa.

Lai nodrošinātu vienotu risinājumu gadījumos, kad izpildmērījumu plānā jāattēlo tādas līnijveida inženierbūves kontūra, kura ir reģistrēta Kadastrā un kurai nojaukta kāda daļa, to, tā pat kā pašu būves kontūru, attēlo slānī – “RAMI_IZPM_BUVE_####_#”.

Savukārt līnijveida inženierbūvēm, kuras nav reģistrētas Kadastrā un nav plānots tās reģistrēt Kadastra informācijas sistēmā, nojaukto jeb demontēto inženierbūves daļu attēlo ar krustiņu slānī  “RAMI_IZPM_####_TKST_#”.

Par izpilmērījuma plānā attēlojamo

Nosaukums Apraksts Kontūra
Nojauktas līnijveida inženierbūves sākuma un beigu punkts Attēlo ar krustiņu krusts

 

Laukumu veidojoša inženierbūve Attēlo kā noslēgtu kontūru taisnstūris

 

Laukumu neveidojoša inženierbūve Attēlo ar nepārtrauktu līniju linija

 

Pirmās grupas ēka Attēlo kā noslēgtu kontūru kvadrāts

 

Attēlā redzams izpildmērījuma plāns, kurā  pieslēgti visi slāņi:

Ceļa attēlojums

Attēlā redzams izpildmērījuma plāns, kurā atslēgti visi slāņi, izņemot slāni RAMI_IZPM_BUVE_####_#” , kurā attēlota Kadastra informācijas sistēmā reģistrēt paredzētā būves kontūra.

Visi slani atslegti

 • apjoms atbilstoši normatīvajos aktos būves kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktajiem apjoma rādītājiem (Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 6. pielikumu;
 • būves galveno lietošanas veidu  atbilstoši būvniecības dokumentācijai un normatīvajiem aktiem būvju klasifikācijas jomā;
 • būves (inženierbūves vai pirmās grupas ēkas) nosaukumu atbilstoši būvprojektā un būvatļaujā norādītajam nosaukumam, piemēram, Sadzīves kanalizācijas cauruļvadi.

Ja inženierbūve sastāv no daļām ar atšķirīgiem attiecīgo inženierbūves tipu raksturojošiem apjoma rādītājiem vai materiāliem, katrai daļai norāda apjoma rādītājus, kontūru, galveno lietošanas veidu.

Katrai inženierbūves daļai (atbilstoši būvju klasifikācijai) ir jānorāda savi apjoma rādītāji, saskaņā ar Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumu 6. pielikumu. Piemēram, ceļš (viena inženierbūve) var sastāvēt no vairākām daļām (daļa ar grants segumu, daļa ar asfaltbetona segumu) un informācijas tabulā ir jānorāda katras daļas atbilstošie apjoma rādītāji.

Apjoma rādītājus, galveno lietošanas veidu un nosaukumu norāda tabulas veidā.

Ja lineāra inženierbūve, izņemot tiltu, viaduktu un ceļa pārvadu, izvietota vairākās administratīvajās teritorijās, to pa administratīvās teritorijas robežu sadala atsevišķās inženierbūvēs. Kontūru un apjoma rādītājus katrai inženierbūvei norāda atsevišķi (Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumu 57.3 un Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu  35.2. apakšpunkts).

Tabulā norāda:

 • būves nosaukumu (iegūst no paskaidrojuma raksta);
 • GLV kodu (iegūst no paskaidrojuma raksta);
 • apjoma rādītājus (veidu un mērvienību) un apjomu: apbūves laukumu noapaļotu līdz 0.1 m2, būvtilpumu noapaļotu līdz 1m3 (norādītos apjoma rādītājus aprēķina atbilstoši apvidū iegūtajai informācijai)
 • būves augstumu noapaļotu līdz 0.01m (uzmērītais pirmās grupas ēkas lielākais augstums no grīdas līdz jumta korei).

Ēkas iekšējos mērījumus neveic.

Pirmās grupas ēkām tabulā norādāmie dati

Datu tabulas piemērs pirmās grupas ēkai

Palīgēka
Būvju klasifikācijas kods Būves tipa nosaukums Apjoma rādītāji
1274 garāža Veids Apjoms Mērvienība
Apbūves laukums 24.8 m2
Būvtilpums 66 m3
Augstums 2.80 m

 

Inženierbūvēm tabulā norādāmie dati

Tabulā norāda:

 • inženierbūves nosaukumu atbilstoši būvprojektā un būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā, vai apliecinājuma kartē norādītajam nosaukumam, piemēram, Sadzīves kanalizācijas cauruļvadi;
 • galvenais lietošanas veids (turpmāk - GLV) kodu atbilstoši būvprojektā un būvatļaujā norādītajam GLV kodam, piemēram, “2223”. 
 • GLV kodam atbilstošajam būves tipam noteikto nosaukumu kā būves daļas nosaukumu, piemēram, “Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi”.
 • inženierbūves apjoma rādītājus atbilstoši skaidrojumam “Skaidrojums par inženierbūves apjoma rādītājiem” par katru atsevišķi uzmērāmo inženierbūvi, kas sadalīta atsevišķi uzmērāmās inženierbūvēs.

Datu tabulas piemērs inženierbūvei

Būves nosaukums: Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
Būvju klasifikācijas kods Būves daļa atbilstoši klasifikācijai un materiālam, diametram, tilpumam u.c. rādītājiem Apjoma rādītāji
2223 Keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi Veids Apjoms Mērvienība
Garums 145.32 m
Diametrs 630 mm
Garums 14.31 m
Diametrs 160 mm
Garums 6.52 m
Diametrs 150 mm

 

Aicinām iepazīties ar:

Aicinām iepazīties ar biežāk sastopamajām kļūdām izpildmērījuma plāna noformēšānā:

Vektordatņu piemēri

Aicinām iepazīties ar izpildmērījuma plānu piemēriem ar inženierbūves kontūru specifikācijas slānī “RAMI_IZPM_BUVE_####_#” un norādāmiem apjoma rādītājiem tabulas veidā. Kontūru var redzēt atslēdzot slāņus, izņemot slāni “RAMI_IZPM_BUVE_####_#