VZD
Stratēģija

Iezīmējot skaidru vīziju turpmākajai attīstībai, Valsts zemes dienests (Dienests) ir izstrādājis un apstiprinājis darbības stratēģiju līdz 2026. gadam.

Dienesta  ģenerāldirektore Vita Narnicka par apstiprināto darbības stratēģiju informē:

Apstiprinātajā darbības stratēģijā ir definēta turpmākā Dienesta misija, kļūt par  stratēģisko partneri viedai Latvijas teritorijas pārvaldībai, kas nenoliedzami ir ambiciozs mērķis. Tomēr ar skaidru redzējumu par to, ka Dienests ikvienam sniedz ērtus, labi saprotamus, sasniedzamus un uz sabiedrības interesēm vērstus pakalpojumus. To plānojam ieviest paredzot četras mūsu darbības galvenās prioritātēs, kas aptver datu un procesu pārvaldību, pakalpojumus, sadarbību ar partneriem un darbinieku labbūtību un izaugsmi

Vieda datu un procesu pārvaldība stratēģijā primāri paredz vienkāršot procesus iestādē, uzsvaru liekot uz zemes kadastrālās uzmērīšanas, būvju kadastrālās uzmērīšanas, arhīva un datu izsniegšanas procesu pilnveidi. Tāpat gādājot par mūsu informāciju sistēmās uzkrātajiem datiem, kas ir mūsu lielākais resurss un vienlaikus arī atbildība, ir pastāvīgi jārūpējas par to datu aktualitāti un kvalitāti. Lai klientiem sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus – vērtīgu informāciju, nepieciešams rūpīgi pārskatīt datu ieguves metodes un avotus, to apstrādes un reģistrācijas procesus, kā arī reģistrējamo un uzturamo datu apjomu. Veicot šāda veida datu revīziju, Dienests ilgtermiņā spēs pilnveidot uzkrāto datu kvalitāti un procesus, to ieguvi, apstrādi un reģistrāciju.

Stratēģijā būtiska prioritāte ir pievērsta arī pakalpojumiem, lai tos padarītu ikvienam ērtus un saprotamus, kas vērsti sabiedrības interesēs. Ir paredzēts pilnveidot un attīstīt pakalpojuma sniegšanu, ievērojot četrus pamatprincipus:

  • piekļuve – klātienes pakalpojumu papildināšana ar digitāliem pakalpojumiem;
  • personalizēšana – pakalpojumu pielāgošana klientu interesēm un to vajadzībām;
  • ātrums – pakalpojuma izpildei paredzētā laika samazināšana;
  • mijiedarbība – klientu iesaistīšana pakalpojumu veidošanā, t.sk. atgriezeniskās saites nodrošināšana.

Tāpat dienests turpinās darbu pie esošā Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla Kadastrs.lv  transformācijas, pārveidojot to par modernu digitālu klientu apkalpošanas centru.  Tajā ir plānots izmantot mākslīgā intelekta rīkus, nodrošināt pilnīgu klientu pašapkalpošanos – sākot ar pakalpojuma pieteikšanu, tajā skaitā nodrošinot arī preventīvu iesniedzamās informācijas pārbaudi un beidzot ar pakalpojuma rezultāta saņemšanu digitālā vidē.

Dienests turpinās attīstīt arī jau šī gada sākumā veiksmīgi iesākto darbu ar datu atvēršanu, papildinot to ar jaunām atvērto datu kopām, sekmējot jaunu inovatīvu produktu un pakalpojumu rašanos. Datu atvēršana rosina sabiedrības uzticēšanos uzturētajiem datiem, kā arī sniedz būtisku pienesumu privātajam sektoram to darbības pilnveidē. Turklāt atvērto datu kopu nepastarpināta analīze un izpēte veicina arī uzturēto datu aktualitāti.

Ir plānots uzlabot mobilās lietotnes kadastrs.lv darbību, jo tā tiek izmantota dažādās ikdienas situācijās un ir iecienīta starp dažādu nozaru lietotājiem. Šobrīd lietotnes esošais risinājums ir jau novecojis un neatbilst mūsdienu lietotāja prasībām. Lietotnē attīstīs un tajā nodrošinās publisko kadastra, adrešu, augstas detalizācijas informācijas un fona karšu pārlūkošanu, neatkarīgi no lietotāja atrašanās vietas un mobilo datu pieejamības. Tajā skaitā tiks nodrošināta lietotāja atrašanās vietas noteikšana un teksta datu par kadastra objekta attēlošana. Tāpat plānotie uzlabojumi lietotnē nodrošinās kadastra objekta meklēšanu pēc adreses vai kadastra apzīmējuma, piedāvājot navigācijas iespējas uz objektu populārākajās navigācijas platformās - Waze, Google Maps utml.

Lai stiprinātu ilgtspējīgas attīstības principu un veicinātu sabiedrības vajadzību apmierināšanu, Dienests pievērsīs īpašu uzmanību savstarpējai sadarbībai ar nozares un starpinstitūciju partneriem, paplašinot un pilnveidojot to. Dienesta stratēģiskais mērķis ir kļūt par partneri sabiedroto jautājumu risināšanā un palīgu lēmumu pieņemšanā. Tāpēc Dienesta vērtība ir zinoši un atbildīgi partneri, ar kuriem kopā veicināt viedu Latvijas teritorijas pārvaldību. Veiksmīgai partnerībai mums ir būtiska IKT ilgtspējīga attīstība, jaunu inovāciju ieviešana pakalpojumos un procesos, uz klientiem, datu devējiem, politikas plānotājiem un īstenotājiem orientēta komunikācija, kā arī uz rezultātu balstīta sadarbība ar profesionāļu organizācijām.

Lai sasniegu stratēģijā izvirzītos mērķus, vissvarīgākais nosacījums ir stipra un saliedēta profesionāļu komanda, kas kopā virzās uz izvirzītajiem mērķiem! Savukārt, lai komanda sasniegtu augstus darba rezultātus, ir svarīgi ir vairāki faktori – mūsdienīga un motivējoša darba vide, mūsdienīga atlīdzības sistēma, izaugsmes iespējas un neizsīkstošs komandas gars, kas palīdz stiprināt viens otru. Ir svarīgi, ka nodarbinātie savā darbavietā jūtas komfortabli un ir motivēti strādāt, pilnveidoties. Tāpēc stratēģijā būtiska uzmanība ir veltīta šo jautājumu pilnveidošanai - mūsdienīgs tehniskais aprīkojums, kas ir optimāli pielāgots darba procesu vajadzībām un atbalsta darbinieku centienus, sekmē augstākas darba kvalitātes un produktivitātes sasniegšanu; mūsdienīgas metodes un rīki, kas veicina darba vides un kultūras uzlabojumus; darba vide, kas palīdz nodarbinātajiem attīstīties, veicina iekšējo komunikāciju un sekmē labbūtību; nodarbināto attīstība un izaugsme, kas atbalsta

Izstrādājot Dienesta darbības stratēģiju līdz 2026. gadam jau tās izstrādes posmā bija svarīgi uzklausīt mūsu klientu, partneru un darbinieku viedokli, tāpēc Dienesta tālākā attīstība ir veidota kopā, izzinot klientu viedokli apmierinātības aptaujā, un uzklausot mūsu partneru un darbinieku domas vairākās savstarpējās diskusijās.

Aicnam iepazīties ar