Valsts adrešu reģistrs
Adrešu reģistrā ir aktualizētas ciemu robežas

Valsts zemes dienests šī gada 11. janvārī saņēma paziņojumu no Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas par to, ka Cēsu novada pašvaldības plānošanas dokumenta "Priekuļu apvienības teritorijas plānojums" saistošie noteikumi ir īstenojami. Līdz ar to Adrešu reģistrā ir aktualizētas deviņu ciemu robežas.

Liepas pagastā diviem ciemiem Liepa un Sarkaņi. Mārsnēnu pagasta ciemam  Mārsnēni. Četru ciemu robežas aktualizētas Priekuļu pagastā – Priekuļi, Dukuri, Strautmaļi, Jāņmuiža. Savukārt divu ciemu robežas aktualizētas arī Veselavas pagastā – Veselava un Bērzkrogs

Vislielākās izmaiņas skāra ciemus Mārsnēni un Liepa, jo to teritorijas būtiski tika samazinātas, izslēdzot tās teritorijas, kurās pēdējo desmit gadu laikā nav realizējusies apbūve, nav uzsākta zemes ierīcība vai    citas apbūves attīstības aktivitātes.

Pēc tam, kad stājušies spēkā saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts teritorijas plānojums, pašvaldībai  mēneša laikā jāpieņem lēmums par viensētu, ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adrešu maiņu, un minētais lēmums jānosūta Valsts zemes dienestam.

Līdz ar to Valsts zemes dienests ir nosūtījis informāciju Cēsu novada pašvaldībai par 54 adresēm, kuras jāmaina atbilstoši Priekuļu apvienības teritorijas plānojumam.

Plašāka informācija par ciemu robežām ir pieejama arī Latvijas Atvērto datu portālā un Dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv.