VZD Kadastrālā vērtēšana
Aprēķinātas prognozētrās kadaštrālās vērtības

Lai pašvaldības varētu aprēķināt nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmuma prognozi nākamajam gadam un ikviens interesents ar tām varētu savlaicīgi iepazīties, kā ik gadu Valsts zemes dienests ir aprēķinājis zemes vienību, zemes vienības daļu un būvju prognozētās kadastrālās vērtības, kā arī lauku zemju prognozētās speciālās vērtības, 2023. gadam. 

Prognozētās kadastrālās vērtības  aprēķinātas pēc nekustamo īpašumu stāvokļa uz 2022. gada 1. jūniju, piemērojot Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam" apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi.

Ņemot vērā, ka Saeima ir pieņēmusi lēmumu, ka spēkā esošo kadastrālo vērtību bāzi vērtību aprēķinu piemēro līdz 2025. gadam, tad nekustamo īpašumu prognozētā kadastrālā vērtība ir vienāda ar spēkā esošo, ja vien kopš 2022. gada 1. janvāra nav aktualizēti Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie zemes vienības, zemes vienības daļas vai būves raksturojošie dati. Zemei, piemēram, ir noteikts cits lietošanas mērķis vai apgrūtinājumi, vai arī noteikti citi meža zemes saimnieciskās darbības ierobežojumi u.tml. Savukārt ēkām, piemēram, mainīts ēkas lietošanas veids, nolietojums, vai ēkas apjoma rādītāji, kā rezultātā mainījusies ēkas kopplatība.

Arī atsevišķiem lauku zemju īpašumiem ir izmaiņas prognozētajā vērtībā, no kuras aprēķinās nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozi. Šīs izmaiņas attiecas uz apmēram 6%  no visām lauku zemes vienībām, kurām jāpiemēro speciālā vērtība. Tas ir saistīts ar faktu, ka 2016. gadā ieviesta speciālo kadastrālo vērtību sistēmu lauku zemēm, kuru platība ir lielāka par 3 hektāriem. Speciālo vērtību noteica uz  10 gadiem - līdz 2025. gadam un  tās pieaugums ik gadu nedrīkst pārsniegt 10% no iepriekšējā taksācijas gada speciālās vērtības. Speciālās vērtības ir noteiktas ārpus Kadastra informācijas sistēmas.

Prognozētās kadastrālās vērtības 2023. gadā ir publicētas datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv.