Grozījumi Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumos

Lai pilnveidotu zemes kadastrālās uzmērīšanas kārtību, nosakot vienādu pieeju zemes vienību uzmērīšanas darbos gan pirmreizējā, gan atkārtotā mērniecībā, kā arī pilnveidotu elektronisko dokumentu pielietošanu mērnieka darbā, otrdien, 16. novembrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi".

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz vairākas sabiedrībai un zemes īpašniekiem būtiskas lietas:

Pirmkārt, tie nodrošina mērniecības dokumentu apriti e-vidē, lai vienkopus būtu apskatāmi visi konkrētajā zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā sagatavotie dokumenti. Tāpēc turpmāk mērniekam  zemes robežu, zemes vienības daļas robežu, situācijas, apgrūtinājumu plāni un informācija par apgrūtinājumiem būs jāsagatavo kā elektroniski dokumenti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, savukārt papīra formātā nemainīgi tiks sagatavoti akti, bet to apliecinātas kopijas elektroniskā formātā būs jāievieto e-lietā. Tāpēc nākotnē visi e-lietā esošie dokumenti būs pieejami jebkurā laikā uzreiz datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv.

Otrkārt, ir novērsti ierobežojumi zemes vienības kamerālai pārzīmēšanai gadījumos, kad zemes vienībai reģistrēta robežu neatbilstības atzīme vai kadastra informācija par zemes vienības zemes lietošanas veidiem vai apgrūtinājumiem ir pretrunā ar informāciju situācijas plānā vai apgrūtinājumu plānā.

Treškārt, ja zemes pirmreizējās kadastrālās uzmērīšanas laikā būs nepieciešams risināt robežas neatbilstību, bet pierobežnieks nebūs ieradies uz robežas neatbilstības novēršanu, darbi varēs tikt turpināti un īpašnieks varēs pirmreizēji reģistrēt zemes vienību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un nostiprināt savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

Ceturtkārt, grozījumi noteikumos atrisina praksē sastopamu problēmu, kad iepriekš izpildītajos zemes kadastrālās uzmērīšanas datos un dokumentos ir neprecizitātes – acīmredzami kļūdaina informācija vai tāda, kuru var noteikt, ka tā ir kļūdaina, pārrakstīšanās vai citas kļūdas, kas var radīt maldinošu priekšstatu par zemes vienības datiem, un vienlaikus – šīs kļūdas nav saistītas ar robežu neatbilstību. Piemēram, pārrakstīšanās kļūda zemes vienību robežpunktu koordinātu sarakstā, nepareizs kadastra apzīmējums situācijas plānā, neatbilstošs apgrūtinājuma kods u.c. Tāpēc noteikumos ietverta kārtībā, kā rīkoties mērniekam, ja īpašnieks ir vērsies pie viņa ar lūgumu labot konstatētās kļūdas, kas nav saistītas ar robežu neatbilstību.

Ar jaunajiem Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumiem var iepazīties šeit.