Attēls

Valsts zemes dienests informē, ka ārkārtējās situācijas laikā Dienesta pakalpojumus varēs pieprasīt attālināti, izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, iesniegumu neparakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Tas nozīmē, ka personai ir iespēja pieprasīt Dienesta pakalpojumu – arī būvju kadastrālo uzmērīšanu un  datu reģistrāciju un aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, autentificējoties portālā Latvija.lv, un izvēloties pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, nepievienojot elektroniski parakstītu iesniegumu. Ja pakalpojuma izpildei nepieciešami citi dokumenti, to oriģinālus vai  atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecinātus atvasinājumus, persona var iesniegt izmantojot pasta vai kurjerpasta pakalpojumus vai arī dokumentiem jābūt pieejamiem elektroniski – būvniecības informācijas sistēmā.

Persona, kurai ir drošs elektroniskais paraksts, Dienesta pakalpojumu pieprasīšanai var izmantot arī citus elektroniskos kanālus – portālu Kadastrs.lv, un Latvija.lv kā arī sūtot iesniegumu uz oficiālo e-adresi vai elektronisko pastu. Pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti, kas apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, jāpievieno iesnieguma pielikumā, katrs savā datnē.

Dienesta pakalpojumus, ārkārtējās situācijas laikā, varēs saņemt  tikai attālināti – elektroniski portālā Kadastrs.lv sadaļā Mans konts, uz e-adresi un  e-pastu,  kā arī klients varēs saņemt dokumentus izmantojot Latvijas pasta pakalpojumus (pakalpojumu apmaksā klients).

Nosacījumi par iesnieguma iesniegšanu izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” neattiecas uz pakalpojumiem, kur iesniegums Dienestam ir iesniegums arī attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai, kā arī, pakalpojumiem, kas saistīti ar zemes kadastrālo uzmērīšanu un tā rezultātā iegūto datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.