Sākoties 2021. gadam, kadastrālās vērtības nekustamajiem īpašumiem Latvijā ir palikušas nemainīgas. Tādējādi pašreizējā brīdī nekustamo īpašumu kadastrālā vērtība šogad ir tieši tāda pati, kāda tā bija 2020. gadā.

Šāda situācija, kad kadastrālo vērtību bāze ir 2020. gada līmenī saglabāsies līdz brīdim, kamēr tiks izstrādāti un pieņemti Ministru kabineta noteikumi, kas noteiktu citu regulējumu.

Vienlaikus jānorāda, ka, līdzšinējās kadastrālās vērtības ir mainījušās tiem īpašumiem, kam pagājušajā gadā tika mainīti Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie objekta raksturojošie dati (zemes vienības lietošanas mērķis vai apgrūtinājumi, noteikti citi meža zemes saimnieciskās darbības ierobežojumi utml., mainīts ēkas lietošanas veids, nolietojums, vai ēkas apjoma rādītāji, kā rezultātā mainījusies ēkas kopplatība).

Tāpat jāvērš uzmanība, ka atsevišķiem lauksaimniecības zemju īpašniekiem var būt izmaiņas vērtībā, no kuras aprēķina nekustamā īpašuma nodokli. Šis pieaugums attiecas uz 5%  no visām lauksaimniecības zemju vienībām (17 500 zemes vienības), kurām jāpiemēro speciālā vērtība, un tas saistīts ar faktu, ka Ministru kabinets 2016. gadā ieviesa speciālo kadastrālo vērtību sistēmu lauksaimniecības zemēm, kuru patība ir lielāka par 3ha. Speciālo vērtību noteica uz  10 gadiem – līdz 2025. gadam un  tās pieaugums ik gadu nedrīkst pārsniegt 10% no iepriekšējā taksācijas gada speciālās vērtības. Speciālās vērtības Valsts zemes dienests (VZD) nosaka ārpus Kadastra informācijas sistēmas – ar tām var iepazīties VZD mājaslapas sadaļā – Speciālās vērtības lauku zemei.

Īpašuma kadastrālo vērtību iespējams uzzināt datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv vai portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Mani dati kadastrā”.

Papildus informācija:
Sandra Notruma
Valsts zemes dienesta
Sabiedrisko attiecību vadītāja
tel. 67038640, mob.22300522
Sandra.Notruma@vzd.gov.lv