VZD Cenrādis
izmainas VZD cenrādī

Lai aktualizētu atsevišķu maksas pakalpojumu cenas un tās atbilstu šī brīža izmaksām, šā gada 19. jūlijā  stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787  “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība” (turpmāk – Grozījumi).

Ņemot vērā, ka Valsts zemes dienesta (VZD) sniegto pakalpojumu cenas pēdējo reizi bija aprēķinātas un noteiktas 2014. gadā, saskaņā ar noteiktajiem izdevumiem par precēm,   pakalpojumiem, un tajā skaitā arī nodarbināto atlīdzību, tad pakalpojumu izmaksas šobrīd jau neatbilst faktiskajām pakalpojumu izmaksu pieaugumam 2021. un 2022. gadā. Tāpēc VZD ir uzsācis pakāpenisku maksas pakalpojumu izcenojumu pārskatīšanu atbilstoši to faktiskajām izmaksām, un ir pieņemti attiecīgie Grozījumi. Pēdējās izmaiņas VZD saistībā ar maksas pakalpojuma izcenojumiem veica pirms septiņiem gadiem 2015. gadā, kad tika izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr. 787 “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība” (turpmāk –  Noteikumi).

Datus iegūs no izpildmērījumiem 

VZD, lai mazinātu birokrātisko slogu, ir pieņēmis lēmumu tuvākā nākotnē atteikties no būvju kadastrālās uzmērīšanas ar apsekošanu apvidū daļai no būvēm, kurām tiek realizēts vienkāršots būvniecības process. Paredzēts būvju raksturojošos datus iegūt un būves Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēt  no būvniecības procesā sagatavotajiem dokumentiem un izpildmērījumiem. Līdz ar to Grozījumi paredz jaunu cenrāža pozīciju "Būves teksta un grafisko datu reģistrācija vai reģistrācija, aktualizācija, neveicot kadastrālo uzmērīšanu apvidū, vai reģistrācijas, aktualizācijas atteikums", nosakot maksu par vienas būves datu reģistrāciju vai aktualizāciju 89,25 eiro. Šo maksu no 2022. gada 19. jūlija piemēros ekspluatācijā nodotu I grupas ēku vai inženierbūvju reģistrācijai/aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā no izpildmērījuma plāna.

Par atteikumu reģistrēt vai aktualizēt būves datus maksa tiks noteikta 44,50 eiro apmērā. Šis nosacījums spēkā stāsies pēc tam, kad būs apstiprināti grozījumi “2012. gada 10. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi.”

Jauna kadastra objekta datu reģistrācija 

Ņemot vērā, ka ir aktualizēts arī VZD pakalpojumu izpildītāju atalgojums, kā arī precizētas pakalpojumu netiešās izmaksas,  ir mainītas pakalpojumu cenas Noteikumu pielikuma II.  sadaļā "Datu reģistrācija un aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā". 

Maksa par jauna kadastra objekta datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju pēc kadastrālās uzmērīšanas, vai reģistrācijas/aktualizācijas atteikumu (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) par vienu kadastra objektu turpmāk būs 44, 50 eiro (iepriekš 30, 00 eiro). 

Maksa par kadastra datu aktualizāciju, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikumu par viena veida datu aktualizāciju par vienu kadastra objektu turpmāk būs 17, 85 eiro (iepriekš 9, 25 eiro). Maksu piemēros arī tad, ja jāveic atkārtota dokumenta atbilstības pārbaude attiecībā pret kadastra datiem zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu izpildē. 

Maksa par izbraukumu uz objektu

Pakalpojumos ar būvju apsekošanu apvidū piemēros maksu par speciālista izbraukumu uz objektu atbilstoši attālumam līdz objektam. Maksa par speciālista izbraukumu uz objektu, kas atrodas līdz 45 km no VZD reģionālās pārvaldes apakšstruktūrvienības atrašanās vietas, būs 17, 86 eiro, bet uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 km, būs 37,50 eiro.

Šo maksu piemēros dubultā apmērā, ja VZD speciālista izbraukums uz objektu tiks veikts ārpus darba laika darbdienā, brīvdienā vai svētku dienā. Tāpat maksu par VZD speciālista izbraukumu uz objektu piemēros arī tad, ja tiks veikts atkārtots izbraukums uz objektu no VZD neatkarīgu apstākļu dēļ vai tad, ja VZD speciālistam klientu objektā pēc norunātā laika būs jāgaida ilgāk par vienu stundu.

Nepiemēros cenas samazinājumu par elektroniskiem pakalpojumiem  

No Noteikumiem ir svītrots arī 5. punkts, kas paredzēja: ja VZD pakalpojuma sniegšanu organizē gan elektroniskā veidā, gan klātienē vai pa pastu un persona pakalpojumu pieprasa, tai skaitā dokumentus iesniedz un saņem elektroniskā veidā, par pakalpojumu piemēro 10 % samazinājumu no pakalpojuma cenas.