VZD Kadastra informācijas sistēma

Valsts zemes dienests (VZD) sadarbībā ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju (RTA) veic  pētījumu, kurā, iesaistot mākslīgo intelektu, tiks iegūta informācija par aktuālo situāciju  apvidū saistībā ar ēkām, lai aktualizētu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošos datus. 

Pētniecības pakalpojuma ietvaros RTA veic Light Detection And Ranging (turpmākLiDAR) tehnoloģijā iegūto datu datorapstrādi ar akadēmijas speciālistu izstrādātu automātiskas apstrādes rīku (tehnoloģiju). Šis unikālais rīks atpazīst ēkas LiDAR punktu mākonī, tās ģenerē vektordatnēs, kuras sagatavo LKS koordinātās un veic ģeotelpisko datu analīzi. Ar to iespējams precizēt Kadastra kartē neprecīzi iezīmētas ēkas, atklāt nereģistrētas un būtiski pārbūvētas ēkas, kā arī konstatēt Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet apvidū neesošas ēkas. Sadarbības rezultātā dienests iegūs informāciju par aktuālo situāciju apvidū, kuru varēs salīdzināt ar Kadastra informācijas sistēmā esošajiem datiem.

Kā norāda VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka:

Mūsdienu pasaulē ir jārod jauni, inovatīvi paņēmieni, kā manuālus procesus aizstāt ar tehnoloģijām. Šis ir lielisks piemērs tam, kā dienesta darba procesā iesaistot zinātni, mēs sadarbības rezultātā tiekam pie mūsdienīgiem, ērtiem un ļoti nozīmīgiem IT rīkiem, kur ieguvēji būs visi Kadastra datu sistēmas lietotāji! Uz šī projekta gaitā iegūto datu pamata, dienests varēs veikt tālākas darbības, lai aktualizētu Kadastra informācijas sistēmas datus un informētu pašvaldības par jaunbūvēm un nojauktām ēkām viņu teritorijās

RTA Inženierzinātņu institūta direktors Sergejs Kodors uzsver:

Lāzertehnoloģijas un mākslīgais intelekts ir prioritārie pētniecības virzieni Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Inženierzinātņu institūtā. Tāpēc sadarbība ar Valsts zemes dienestu ir ļoti būtiska mūsu institūtam, jo jaunas zināšanas un izgudrojumi atrod pieprasījumu un lietotāju. Liels prieks arī par to, ka institūta inovācijas spēj palīdzēt uzlabot datu pārvaldību valsts līmenī.

 

Kadastra informācijas sistēmā ēku dati kļūst neaktuāli vairāku iemeslu dēļ - tiek būvētas jaunas ēkas, renovētas vai nojauktas esošās. Pie tam vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka ēku dati tika iegūti no dažādas precizitātes avotiem, līdz ar to ir nepieciešams periodiski ēku datus salīdzināt ar situāciju apvidū, lai veiktu nepieciešamās darbības aktuālas informācijas iegūšanai.

Projekta tālejošais mērķis ir nodrošināt aktuālus un precīzus datus par ēkām visā valsts teritorijā, samazinot šī procesa ietvaros patērētos resursus un atkarību tikai no ēku īpašnieku iniciatīvas. Šobrīd ir uzsākta projekta pirmā kārta, kurā tiek analizēti divi kvadrāti Krustpils novada un Rēzeknes novada teritorijā, katrs 25 kvadrātkilometru liels. VZD uzdevums būs izanalizēt iespējamos risinājumus un aprobēt tos ēku datu aktualizēšanai Kadastra sistēmā esošā normatīvā regulējuma ietvaros. Pēc projekta pirmās kārtas tiks vērtēti tā rezultāti un tālākā sadarbība ar RTA šī rīka izmantošanā.     

Papildus informācija:
Sandra Notruma
Valsts zemes dienesta
Sabiedrisko attiecību vadītāja
tel. 67038640, mob.22300522
Sandra.Notruma@vzd.gov.lv