Kadastrālā vērtēšana
Nekustamajiem īpašumiem uz laiku paredzēts noteikt divas kadastrālās vērtības

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā izskatāmie grozījumi, kas Saeimā pērnruden tika apstiprināti pirmajā lasījumā, otrajam lasījumam koriģēti, lai ilgstoši iesaldētās kadastrālās vērtības pēc aktualizācijas atbilstoši jaunai metodikai iedzīvotājiem neradītu nepaceļamu slogu nodokļu un nodevu maksājumos. Pārejas periodā likumā uz laiku paredzēts noteikt divas kadastrālās vērtības – fiskālo un universālo.

2023. gada 7. septembrī Saeimā pirmajā lasījumā atbalstītais likumprojekts “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” paredz īpašumu vērtējuma piesaisti tirgus darījumiem atbilstoši jaunai metodikai. Aprēķini liecina, ka tādējādi kadastrālās vērtības pat dubultotos un līdz ar to strauji pieaugtu arī nekustamā īpašuma nodoklis, jo to nosaka pēc diviem kritērijiem – kadastrālās vērtības un nodokļa likmes.

Likumprojektā ir noteikti masveida kadastrālās vērtēšanas mērķi un pamatprincipi, un tie tiks iestrādāti kadastrālās vērtēšanas noteikumos.

Saeimas Juridiskā komisija vairākās sēdēs skatīja Tieslietu ministrijas sagatavotos priekšlikumus un precizējumus likuma grozījumiem.

VZD reģistrēs divas kadastrālās vērtības

Grozījumu projekta pārejas noteikumos paredzēts, ka no 2025. gada 1. janvāra Valsts zemes dienests (VZD) katram kadastra objektam aprēķina un reģistrē divas spēkā esošas kadastrālās vērtības, un tās ir:

  1. fiskālā kadastrālā vērtība, ko izmanto nodokļu, valsts nodevu un citu maksājumu valsts vai pašvaldības budžetā aprēķinam, izņemot maksai par zemes likumisko lietošanu;
  2. universālā kadastrālā vērtība, ko izmanto pirmajā apakšpunktā neminētām vajadzībām.

Likumprojektā netiek paskaidrots, kas ir šīs citas vajadzības. Komisijas sēdē tika skaidrots, ka tie ir visi pārējie gadījumi likumos, kad darbībām ar nekustamo īpašumu ir sasaiste un norāde uz kadastrālo vērtību, piemēram, zemes izpirkšanai zem daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām.

Kadastrālo vērtību bāze: universālā – līdz 80% no vidējās tirgus cenas, fiskālā – atbilstoši 2024. gada bāzei

Pārejas noteikumos arī paredzēts, ka Ministru kabinets 2024. gadā apstiprina kadastrālo vērtību bāzi universālās kadastrālās vērtības aprēķināšanai, nepārsniedzot 80% no vidējā nekustamo īpašumu cenu līmeņa 2022. gada 1. jūlijā un izmantojot informāciju par nekustamo īpašumu tirgus darījumiem no 2012. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. jūlijam.

Kā skaidroja Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Anda Smiltēna, 80% paredzēti tāpēc, ka dažkārt īpašumi tiek pārvērtēti. Tā kā kadastrālā vērtība ir vērtība, no kuras aprēķina gan nekustamā īpašuma nodokli, gan citus maksājumus, lai pasargātu privātpersonas no tā, ka īpašumi ir pārvērtēti un cilvēkiem ir jāpārmaksā, tiek piemērots koeficients 0,8, tādējādi nodrošinot, ka pret privātpersonu tiesiskās sekas ir taisnīgākas.

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka izklāstīja, ka 80% ir radušies diskusijās ar sociālajiem partneriem. Turklāt svarīgi, ka šie 80% ir vidējā tirgus vērtība, un likumprojektā ietvertais regulējums pārejas periodam paredz, ka 2025. gada kadastrālajām vērtībām tiks ņemts pēdējo 10 gadu tirgus darījumu periods, kas arī dos samazinājumu, jo tirgus atskaite būs jau pagātne. Līdz ar to, ja pieņem, ka tirgus vai nu nemainās, vai attīstās, piemērojamā vērtība būs vēl krietni mazāka par 80% no tirgus vērtības. 

Savukārt, kā paredz likumprojekts, fiskālās kadastrālās vērtības VZD aprēķina un aktualizē atbilstoši 2024. gadā spēkā esošajai kadastrālo vērtību bāzei un normatīvajiem aktiem kadastrālās vērtēšanas jomā, kas ir piemērojami 2024. gada 31. decembrī.

Priekšlikumu pamatojumā norādīts, ka šobrīd spēkā esošā kadastrālās vērtēšanas metodika ir pilnveidojama vairākos soļos. No 2025. gada līdz brīdim, kad tiks pabeigti kadastrālās vērtēšanas metodikas pilnveidojumi, VZD būs jāuztur divas kadastrālās vērtības.

Atsevišķa norma zemes izpirkšanas cenai, dalīto īpašumu izbeidzot

Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums dod tiesības dzīvokļu īpašniekiem izpirkt mājai piesaistīto zemi par kadastrālo vērtību.

Valsts kadastra likuma grozījumu projektā paredzēts, ka personas, kuras šogad līdz 31. decembrim izpērk zemi zem mājas, to dara par 2019. gada kadastrālajām vērtībām, kā tas ir minēts Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā.

Savukārt no 2025. gada 1. janvāra, kad stātos spēkā ar Valsts kadastra likumu ieviestās universālās kadastrālās vērtības, zeme būs jāizpērk pēc universālās kadastrālās vērtības vai pēc aktuālās kadastrālās vērtības.

Valsts kadastra likuma pārejas noteikumu projektā paredzēts: VZD līdz 2024. gada 31. decembrim uztur savā tīmekļvietnē kadastrālās vērtības atsavināšanas cenas noteikšanai atbilstoši Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likuma pārejas noteikumu 1. apakšpunktam.

Juridiskā komisija atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” izskatīšanai otrajā lasījumā Saeimas sēdē. Vienlaikus komisijā izskanēja viedoklis, ka priekšlikumi varētu tikt iesniegti arī trešajam lasījumam.