Administratīvās reformas karte

Pēc administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā, līdz jaunu sadarbības līgumu “Par datu apmaiņu” ar VZD noslēgšanai, paliek spēkā sadarbības līgumi, kas noslēgti ar republikas pilsētām un novadu pašvaldībām. Līgumi valstspilsētām un novadu pašvaldībām būs saistoši ciktāl tie nebūs pretrunā un būs īstenojami saistībā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ievērojot to, ka pašvaldībām ir nepieciešams laiks, lai veiktu izmaiņas savu informācijas sistēmu darbības pielāgošanai, pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas, VZD nodrošinās piekļuvi Kadastra informācijas sistēmas un Adrešu reģistra datiem ar tehniskās piekļuves rekvizītiem, kas izsniegti esošajām pašvaldībām, saglabājot datu pieejamību atbilstoši administratīvi teritoriālo vienību iedalījumam pirms plānotās administratīvi teritoriālās reformas.

Savukārt, pēc tam kad pašvaldības pabeigs savu informācijas sistēmu darbības pielāgošanas darbus, VZD izveidos piekļuves rekvizītus Kadastra informācijas sistēmas un Adrešu reģistra datu saņemšanai jaunizveidotajām pašvaldībām un noslēgs pieeju vecajām pašvaldībām.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas VZD ar pašvaldībām iepriekš noslēgtos sadarbības līgumus “Par datu apmaiņu” izbeigs un noslēgs jaunus sadarbības līgumus “Par datu apmaiņu”. Jaunajā sadarbības līgumā tiks precizēta informācija par savstarpējas sadarbības nosacījumiem, VZD rīcībā esošo datu saņemšanas veidu, datu saņemšanas tiesisko pamatojumu un izmantošanas nosacījumiem, fizisko personu datu izmantošanas mērķi un pamatojumu, tiks veikta attiecīgo pašvaldību nosaukuma maiņa u.c.

Jaunā sadarbības līguma tipveida projektu 2021. gada jūlijā VZD nosūtīs saskaņošanai Latvijas Pašvaldību savienībai un to pārslēgšanu plānots pabeigt līdz 2021. gada 31. decembrim.