Ziņas

Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv ir pieejamas prognozētās kadastrālās vērtības 2021. gadam.

Tās aprēķinātas visiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem (tai skaitā dzīvokļu īpašumiem) un to sastāvā esošajiem kadastra objektiem – zemes vienībām, zemes vienību daļām, būvēm un telpu grupām.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma pārejas noteikumu 38. punktu, 2021. gadā, tāpat kā 2016., 2017., 2018. un 2019. gadā, kadastrālo vērtību aprēķinam izmanto šobrīd spēkā esošo kadastrālo vērtību bāzi, kas apstiprināta ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 838 „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam. Tāpēc nākamajā gadā kadastrālās vērtības pamatā nemainīsies.

Izmaiņas kadastrālajās vērtībās iespējamas, ja pēc 2020. gada 1. jūlija tiks veiktas izmaiņas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajos objekta datos, piemēram, mainīta būves platība, reģistrēti jauni zemes vienības apgrūtinājumi utt. Kadastrālā vērtība var mainīties arī lauku zemēm, kuru datus Kadastra informācijas sistēmā reģistrē pamatojoties uz informāciju, kas tiek saņemta no Valsts meža dienesta par meža zemes saimnieciskās darbības ierobežojumiem un mežaudzes vērtību uz 2021. gada 1. janvāri.

Datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv publicētās prognozētās kadastrālās vērtības būs pieejami līdz 2020. gada 31. decembrim.