Kadastrālā vērtība VZD
publicētas prognozētās kadastrālās vērtības 2022. gadam

VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv ir pieejamas prognozētās kadastrālās vērtības 2022. gadam.

Tās aprēķinātas visiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem (tai skaitā dzīvokļu īpašumiem) un to sastāvā esošajiem kadastra objektiem – zemes vienībām, zemes vienību daļām, būvēm un telpu grupām.

Kadastrālo vērtību aprēķinam 2021. gadā izmanto kadastrālo vērtību bāzi, kas apstiprināta ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 838 „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam. Tāpēc nākamajā gadā kadastrālās vērtības pamatā nemainīsies.

Izmaiņas kadastrālajās vērtībās iespējamas, ja pēc 2020. gada 1. jūnija tika veiktas izmaiņas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajos objekta datos, piemēram, mainīta būves platība, reģistrēti jauni zemes vienības apgrūtinājumi utt. Kadastrālā vērtība var mainīties arī lauku teritorijās meža zemēm, kuru datus Kadastra informācijas sistēmā reģistrē pamatojoties uz informāciju, kas tiek saņemta no Valsts meža dienesta par meža zemes vērtību un saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kā arī mežaudzes vērtību uz 2022. gada 1. janvāri.

Ievērojot iepriekš minēto, šobrīd ir īstais brīdis kad zemes, būvju un telpu grupu (dzīvokļa) īpašniekam bez maksas būtu jāpārbauda kādi dati par viņa īpašumu ir reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā un jāpārliecinās par  šo datu atbilstību faktiskajai situācijai. Plašāka informācija par galveniem kadastrālo vērtību ietekmējošiem Kadastra informācijas sistēmas datiem.

Datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv publicētās prognozētās kadastrālās vērtības būs pieejamas līdz 2021. gada 31. decembrim.