VZD Zemes kadastrālā uzmērīšana
Mērniecības statistika novados

Valsts zemes dienests, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto datus un kadastrālajā uzmērīšanā sertificēto personu iesniegto informāciju, ir apkopojis informāciju par 2022. gadā reģistrētajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem.

Pārskatā par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem 2022. gadā ir iespējams uzzināt plašāku informāciju par kadastrālajā uzmērīšanā sertificētu personu aktivitāti un veikto mērniecības darbu skaitu. Tajā ir norādīts, ka Latvijā 2022. gadā zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā bija sertificēts 261 mērnieks, kuri kopumā 14 835 objektiem veica mērniecības darbus. No tiem 14 159 bija zemes vienības un 296 zemes vienību daļas, bet 286 objekti bija zemes vienības, kurām veica robežas apsekošanas vai atjaunošanas darbus. Savukārt 94 zemes vienībām aktualizēti vēsturiski noteiktie robežu dati, veicot kadastrālo uzmērīšanu un to datu labošanu.

Salīdzinājumā ar 2021. gadu, tad uzmērīto objektu skaits Latvijā ir pieaudzis par 5,26 %, bet astoņu gadu periodā pieaudzis par aptuveni 31%.

Visaktīvāk mērniecības darbi 2022. gadā bija veikti Rīgā, kā arī Ogres, Tukuma, Rēzeknes un Mārupes novados, bet vismazākā aktivitāte bija novērota Rēzeknē, kā arī Valkas, Līvānu un Varakļānu novados.  Lielākā zemes vienība, kurai 2022. gadā veikti mērniecības darbi, ir 2 156,72 ha liela, savukārt vismazākā – 0,0002 ha liela. Ar apkopoto informāciju plašāk var iepazīties šeit.

Lai nodrošinātu zemes reformas pabeigšanu un zemes atgriešanu bijušajiem zemes īpašniekiem, Ministru kabinets 2022. gadā zemes kadastrālos uzmērīšanas darbus par valsts budžeta līdzekļiem noteica kā vienu no valsts darbu prioritātēm, piešķirot to īstenošanai papildu nepieciešamo finansējumu. Ja 2022. gadā šiem darbiem bija piešķirts 140 760 eiro liels finansējums, tad šogad šo darbu īstenošanai ir piešķirti jau 297 500 eiro finansējums.

2022. gadā kadastrālo uzmērīšanas darbus par valsts budžeta līdzekļiem veica 155 zemes vienībām, no kurām četrām zemes vienībām darbi uzsākti bija jau iepriekšējos gados. Ja salīdzina ar 2021. gadu, kad darbi tika veikti 84 zemes vienībās, tad īstenoto darbu palielinājums pagājušajā gadā ir saistāms ar 2021. gadā likvidēto Centrālās zemes komisijas pārvirzīto finanšu līdzekļu novirzīšanu šo darbu īstenošanai.  Plašāka informācija par kadastrālās uzmērīšanas darbiem par valsts budžeta līdzekļiem ir apkopota šeit.

Arī šArī šogad Valsts zemes dienests turpinās veikt zemes kadastrālās uzmērīšanas par valsts budžeta līdzekļiem, kam no valsts budžeta ir piešķirti 297 950 eiro.  Tāpēc elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) ir izsludināts atklāts iepirkuma konkurss "Zemes kadastrālā uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem”, lai īstenotu likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" un likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" noteiktās prasības. Iepirkuma pakalpojums ir sadalīts sešās daļās, kas paredz, ka zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus Rīgā, Kurzemē un Zemgalē nodrošinās vismaz divi sertificēti mērnieki. Vidzemē ir plānots, ka darbu izpildi nodrošinās vismaz četri sertificēti mērnieki. Latgalē un Daugavpilī  darbu izpildē ir plānots piesaistīt sešus mērniekus. Savukārt trīs mērniekus ir plānots piesaistīt darbiem Latgalē – Krāslavā un Jēkabpilī. Tikpat daudz mērniekus iepirkuma rezultātā ir plānots iesaistīt Latgalē - Preiļos un Ludzā. Bet Rēzeknē darbu izpildi uzticēs vismaz sešiem mērniekiem.

Pieteikumu iepirkuma konkursā var iesniegt  līdz 2023. gada 28. jūnija plkst. 10.00.

Plašāka informācija par iepirkumu pieejama šeit.