Dalītā īpašuma izbeigšana
Reģistrēti 55 pieteikumi piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Valsts zemes dienestā līdz šim  ir reģistrēti 55 pieteikumi piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Pieteikumi ir saņemti no 13 pašvaldībām - no Daugavpils, Cēsu novada, Saulkrastu novada, Jelgavas un Jelgavas novada, Valmieras novada, Liepājas, Balvu novada, Bauskas novada, Kuldīgas novada, Tukuma novada, Siguldas novada un Rīgas.

Visvairāk pieteikumu par piespiedu dalīto īpašumu izbeigšanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir saņemti no Jelgavas - 24. Pēc tam seko Valmieras novads ar septiņiem pieteikumiem, tad Cēsu novads un Rīga ar pieciem pieteikumiem. 

Valsts zemes dienests  18 pieteikumiem jau ir noteicis un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējis atsavināmo zemi, aprēķinājis tās atsavināšanas cenu un nosūtījis to daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem un zemes īpašniekiem.

Pārējiem pašvaldību pieteikumiem Valsts zemes dienests izvērtē iesniegtos dokumentus par atsavināmās zemes noteikšanai un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai tos jau ir izvērtējis un uzsācis atsavināmās zemes aprēķina sagatavošanu vai komunikāciju ar pašvaldībām, lai nodrošinātu pašvaldību iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Par vienu gadījumu no Jelgavas ir saņemta informācija no zvērināta tiesu izpildītāja, ka atsavināšanas tiesības ir izmantotas. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieki pēc Valsts zemes dienesta paziņojuma par atsavināšanas cenu saņemšanas ir iesnieguši zvērinātam tiesu izpildītājam pieteikumu lietas par piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanu ievešanai, lēmuši par atsavināšanas tiesību izmantošanu un visu paziņojumā par atsavināšanas cenu norādīto atsavināšanas cenu iemaksājuši zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

Tā kā šajā gadījumā atsavināmā zeme ir visa zemes īpašniekam piederošā zemes vienība, un zemes kadastrālā uzmērīšana nebija veicama, tad Valsts zemes dienests par to ir informējis zvērināta tiesu izpildītāju, kurš atbilstoši Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā noteiktajam sagatavos un iesniegs Zemesgrāmatā attiecīgus nostiprinājuma lūgumus.

Pēc tam, kad daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašuma tiesības uz atsavināmo zemi būs nostiprinātas Zemesgrāmatā, zvērināts tiesu izpildītājs izmaksās atsavināšanas cenu bijušajam zemes vienības īpašniekam, un dalītā īpašuma attiecības būs izbeigtas. 

Papildus norādām, ka dalīto īpašumu ir iespējams izbeigt vairākos ceļos, tajā skaitā, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, vienojoties ar zemes īpašnieku par zemes izpirkšanu un izpirkuma cenu, kā arī izbeidzot dalīto īpašumu daudzīvokļu dzīvojamās mājās, izmantojot Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā noteikto kārtību.

Dalītā īpašuma izbeigšanas likuma noteiktajā kārtībā zemi zem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas nosaka pašvaldība, atsavināmo zemi, tās atsavināšanas cenu aprēķina, tai skaitā, ja nepieciešams, tās uzmērīšanu organizē - Valsts zemes dienests, attiecīgi nostiprinājuma lūgumus gatavo zvērināts tiesu izpildītājs.

Pēc pašvaldības lēmuma par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemi vai lēmuma par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamās zemes pārskatīšanu saņemšanas dienests Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrē atsavināmajā zemē ietilpstošās zemes vienības un zemes vienību daļas. Tikai pēc to reģistrācijas tiek aprēķinātas zemes vienības un zemes vienību daļas vērtības un atsavināmās zemes atsavināšanas cena. Atsavināšanas cena katram dzīvoklim tiek aprēķināta atbilstoši dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošam kopīpašuma domājamās daļas apmēram.

Jau vēstīts, ka Saeima 2021.gada 25.novembrī pieņēma Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu. Tā mērķis ir nodrošināt iespēju izbeigt zemes reformas laikā izveidotu tiesisku situāciju, kad privatizēta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas uz tādai privātpersonai piederošas zemes, kura nav šīs mājas dzīvokļa īpašnieks.

Liela loma šī procesa realizācijā noteikta gan dzīvokļu īpašniekiem lēmuma par atsavināšanas tiesību izmantošanas uzsākšanu un lēmuma par atsavināšanas tiesību izmantošanu pieņemšanā, gan pašvaldībām, nosakot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemi. Kā arī Valsts zemes dienestam, identificējot pašvaldības noteiktajā funkcionāli nepieciešamajā zemē atsavināmo zemi, reģistrējot to Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nosakot atsavināmās zemes cenu, sagatavojot un nosūtot dzīvokļu un zemes īpašniekiem paziņojumu par atsavināmo zemi un atsavināšanas cenu, kā arī organizējot atsavināmās un zemes īpašniekam paliekošās zemes kadastrālo uzmērīšanu.

Tāpat būtiska nozīme dalītā īpašuma izbeigšanai ir arī zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kura uzdevumos ietilpst dalība un tiesiskuma nodrošināšana dzīvokļa īpašniekiem pieņemot lēmumu par atsavināšanas tiesību izmantošanu, samaksas par atsavināmo zemi iekasēšanā un kontrolē, nostiprinājumu lūgumu sagatavošanā un iesniegšanā zemesgrāmatā, kā arī saņemtās samaksas par atsavināmo zemi izmaksā zemes īpašniekiem. Attiecīgi arī zemesgrāmatu tiesnešu uzdevums ir izskatīt zvērināta tiesu izpildītāja iesniegtos nostiprinājuma lūgumus un veikt attiecīgas darbības īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz dzīvokļu īpašnieku iegūto zemi.