Kadastrālā vērtēšana
Evijas Trifanovas (LETA) foto

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā mainīta jauno kadastrālo vērtību noteikšanas kārtība. Lai pēc ilgstošā kadastrālo vērtību “iesaldēšanas” perioda strauji nepieaugtu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, pārejas periodā ir paredzēts ieviest divas kadastrālās vērtības. Izmaiņas noteiktas Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma grozījumos, kas stājas spēkā 27. jūnijā. No 2025. gada būs spēkā divas kadastrālās vērtības – fiskālā un universālā. Tas paredzēts pārejas noteikumos:

 1. fiskālā kadastrālā vērtība, ko izmanto, lai aprēķinātu nodokļus, valsts nodevas un citus maksājumus valsts vai pašvaldības budžetā, izņemot zemes likumiskās lietošanas maksas aprēķinu;
 2. universālā kadastrālā vērtība.

Kadastrālā vērtība, kas ir definēta kā fiskālā, paliks līdzšinējā apmērā. Kadastrālās vērtības jau vairākus gadus ir “iesaldētas” un aprēķinātas, balstoties uz nekustamā īpašuma tirgus situāciju 2012. gadā. Šīs vērtības vairs neatbilst realitātei, taču, lai pēc to aktualizācijas pārmērīgi nepieaugtu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, uz laiku ir paredzēta nošķirta – fiskālā – vērtība. Valsts zemes dienests (VZD) fiskālās kadastrālās vērtības aprēķinās un aktualizēs atbilstoši 2024. gadā spēkā esošajai kadastrālo vērtību bāzei un kadastrālo vērtēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kas ir piemērojami 2024. gada 31. decembrī.

Universālā kadastrālā vērtība nodrošinās patiesāku priekšstatu par īpašuma vērtību. To izmantos zemes likumiskās lietošanas maksas noteikšanai, grāmatvedībā un finanšu pārskatos. Universālā kadastrālā vērtība tiks noteikta, balstoties uz 2022. gada tirgus datiem. Likumā noteikts, ka Ministru kabinets 2024. gadā apstiprina kadastrālo vērtību bāzi universālās kadastrālās vērtības aprēķinam, nepārsniedzot 80% no vidējā nekustamo īpašumu cenu līmeņa 2022. gada 1. jūlijā un izmantojot informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem no 2012. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 1. jūlijam. Pārejas noteikumos arī paredzēts, ka divas kadastrālās vērtības – fiskālo un universālo – VZD Kadastra informācijas sistēmā katram kadastra objektam aprēķinās un reģistrēs no 2025. gada 1. janvāra līdz brīdim, kad sāks piemērot jauno kadastrālo vērtību bāzi, ievērojot likumā noteiktos termiņus to piemērošanai.

Kadastrālā vērtība zemes pirkumam dalītajā īpašumā

Likuma pārejas noteikumu 33. punktā ir paredzēta vēl viena kadastrālā vērtība – to Valsts zemes dienests līdz 2024. gada 31. decembrim uzturēs savā tīmekļvietnē kadastrālās vērtības atsavināšanas cenas noteikšanai atbilstoši Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likuma pārejas noteikuma 1. apakšpunktam. Tajā noteikts, ka VZD līdz 2025. gada 1. janvārim atsavināšanas cenu aprēķina šādi: no 2023. gada 1. janvāra līdz brīdim, kad tiks apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam, – atbilstoši VZD aprēķinātajai un publicētajai informācijai par zemes vienības un zemes vienības daļas projektētajām kadastrālajām vērtībām, kas izstrādātas saskaņā ar nekustamo īpašumu darījumu informāciju 2019. gada 1. jūlijā. Kā tika skaidrots likuma grozījumu apspriešanā Saeimas Juridiskajā komisijā, 2019. gadā nostiprinātā kadastrālās vērtības bāze tiek saglabāta, ņemot vērā Likumā par zemes izpirkšanu zem daudzdzīvokļu mājām noteikto, ka izpirkšana notiek par 2019. gada kadastrālo vērtību. 2019. gada kadastrālo vērtību bāze tiek lietota vienam konkrētam mērķim – zemes izpirkšanai zem daudzdzīvokļu mājām. Pārejas noteikumu 33. punktam ir ierobežots termiņš, proti, tas ir spēkā līdz šī gada 31. decembrim, un brīdī, kad būs pieejama universālā kadastrālā vērtība, arī zemju izpirkšana zem daudzdzīvokļu mājām notiks par universālo vērtību.

Vērtēs arī īpašuma ekonomisko labumu

Likumā mainīta kadastrālās vērtības definīcija, nosakot, ka tā ir kadastra objektam masveida vērtēšanas procesā noteikta vērtība naudas izteiksmē, kura norāda ekonomisko labumu, ko dod tiesības uz konkrēto objektu novērtēšanas datumā. Šis skaidrojums iekļauts arī jaunajā un plašākajā kadastrālās vērtības definējumā likuma 66. panta pirmajā daļā: “Kadastrālā vērtēšana ir masveida vērtēšanas process, kas ietver kadastrālo vērtību bāzes noteikšanu Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem nekustamajiem īpašumiem atbilstoši to grupu ekonomisko labumu ietekmējošām atšķirībām un automatizētu kadastrālo vērtību aprēķinu novērtēšanas datumā visiem kadastra objektiem, nodrošinot šā vērtēšanas procesa efektivitāti un noteikto kadastrālo vērtību objektivitāti, savstarpējo samērīgumu un taisnīgumu.” Savukārt 66. panta otrajā daļā noteikti kadastrālās vērtēšanas pamatprincipi:

 1. savstarpējā salīdzināmība – kadastrālās vērtības tiek noteiktas visiem kadastra objektiem, nodrošinot, ka nekustamā īpašuma tirgū novērotiem savstarpēji līdzīgiem objektiem atbilstoši to galvenajiem vērtību ietekmējošajiem rādītājiem kadastrālās vērtības ir līdzīgas, bet objektiem, kas reti nonāk brīvā tirgū vai tajā nenonāk, – atbilstoši nekustamā īpašuma grupas ekonomiskajam labumam;
 2. objektīvs grupējums – masveida vērtēšanā nekustamie īpašumi tiek grupēti atbilstoši galvenajiem vērtību ietekmējošajiem rādītājiem, kas ir būtiski nekustamā īpašuma tirgū attiecīgajai īpašumu grupai, tai skaitā arī par kadastra objektiem, kas reti nonāk brīvajā tirgū vai tajā nenonāk;
 3. efektivitāte – masveida vērtēšanas izdevumi tiek sabalansēti ar iegūstamā rezultāta atbilstību nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas, nodevu un citu ar normatīvajiem aktiem noteikto maksājumu vajadzībām, izvērtējot arī aktuālu datu ieguves izmaksas salīdzinājumā ar iegūstamo masveida vērtēšanas rezultāta atbilstību;
 4. publiskums – kadastrālā vērtība, tās aprēķinā izmantotie dati, kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotā informācija, tai skaitā izmantotā nekustamā īpašuma tirgus informācija, ir publiski pieejama;
 5. regularitāte – kadastrālo vērtību bāze, kadastrālās vērtības aprēķina modeļi, kadastrālās vērtības un datu ieguves avoti tiek periodiski pārskatīti;
 6. vienota īpašuma novērtēšana – nekustamo īpašumu veidojošie objekti tiek novērtēti kā vienots nekustamais īpašums. (pārejas noteikumos paredzēts, ka šo likuma 66. panta otrās daļas 6. punktu sāk piemērot kadastrālajā vērtēšanā, izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi 2029. gadam un turpmākajiem gadiem).

Nodrošinās informāciju par kadastrālajām vērtībām

Valsts zemes dienests portālā kadastrs.lv nodrošinās plašu piekļuvi informācijai par kadastrālajām vērtībām. Likums ir papildināts ar 86.2 pantu, kurā noteikts, kādi dati un kam ir pieejami:

 • kadastra informācija ir vispārpieejama, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;
 • aktuālie kadastra dati par kadastra objekta īpašnieka, tiesiskā valdītāja, apbūves tiesīgā, lietotāja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu, personas kodu ir pieejami jebkurai identificētai personai bez pamatojuma norādīšanas (pārejas noteikumos paredzēts, ka šo normu nepiemēro līdz 2025. gada 31. janvārim);
 • telpu grupas plāns, stāva plāns un inženierbūves plāns, kā arī citi dati un dokumenti, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu, ir ierobežotas pieejamības informācija.

Datu pieejamību regulē vairāki likuma panti, kuros noteikts arī tas, kādos gadījumos datu pieprasītājam ir jāidentificē sevi.

Kadastrālās vērtības noteikšana vēl tiek pilnveidota

Likums noteic, ka Ministru kabinets līdz 2027. gada 15. jūnijam pilnveido kadastrālo vērtēšanu regulējošos normatīvos aktus un apstiprina jaunu kadastrālo vērtību bāzi, kuru kadastrālās vērtības aprēķinam sāk piemērot atbilstoši šā likuma 68. panta otrajai daļai (ja bāzi apstiprina līdz attiecīgā gada 15. jūnijam, tad to kadastrālās vērtības aprēķinam piemēro no aiznākamā gada 1. janvāra). Juridiskajā komisijā apspriežot likuma grozījumus, tika uzsvērts, ka turpināsies darbs pie kadastrālās vērtības noteikšanas metodikas pilnveides, lai kadastrālās vērtības nākotnē atspoguļotu tirgus situācijai atbilstošāku nekustamo īpašumu vērtību. Vairākos pārejas noteikumu punktos ir paredzēts, kādi dokumenti jāizstrādā Ministru kabinetam, tostarp kadastrālās vērtēšanas pilnveidei, un cik ilgā laikā tas jāizdara.