Turpmāk katru gadu 1. augustā izplatīsim informāciju par zemesgabaliem, par kuriem nav ziņu par mantotājiem

Valsts zemes dienests (VZD) turpmāk katru gadu 1. augustā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sniegs informāciju par zemesgabaliem, par kurām dienesta rīcībā nav ziņu par mantotājiem, aicinot mantojuma tiesībās stājušos mantiniekus 90 dienu laikā iesniegt dienestā mantojuma tiesību apliecinošus dokumentus un veicot datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā.

Uzsākot organizēt mērniecības pasūtījumu izpildi un pārbaudot Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus, arvien biežāk tiek konstatēts, ka persona, kura pretendēja uz zemes uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, ir mirusi, bet mantinieks nav stājies mantojuma tiesībās vai nav aktualizējis Kadastra informācijas sistēmā datus par zemes lietotāju.

Tā kā par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmās zemes sarakstā ir vairāk par 1000 zemes vienību, kurām nav zināmi mantinieki vai nav aktualizēti dati Kadastra informācijas sistēmā, savukārt zemes uzmērīšana nav veicama bez zemes lietotāja klātbūtnes, tad tā nav veicama līdz attiecīgo mantinieku loka noskaidrošanai.

Lai gan saraksts ir publiski pieejams un jebkuram interesentam ir iespēja iepazīties ar attiecīgās zemes vienības uzmērīšanas rindas kārtas numuru un pastāvošajiem juridiskajiem šķēršļiem, ir paredzēta vēl viena iespēja zemes lietotāja mantiniekiem sakārtot jautājumu par mantojuma tiesībām un veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem.

Mantiniekiem, kuri ir stājušies mantojuma tiesībās ir pienākums 90 kalendāro dienu laikā no informācijas publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniegt VZD mantojumu apliecinošu dokumentu un iesniegumu ar lūgumu turpināt zemes kadastrālo uzmērīšanu, kā arī ierosināt datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā par zemes lietotāju. Savukārt tiem mantiniekiem, kuri nav stājušies mantojuma tiesībās, ir pienākums 90 kalendāro dienu laikā no informācijas publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniegt VZD iesniegumu ar lūgumu pagarināt mantojuma apliecības iesniegšanu un datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, norādot pagarinājuma iemeslus.

Šajā gadījumā mantojuma apliecinošo dokumentu iesniegšana, ierosinājums datu aktualizācijai Kadastra informācijas sistēmā un lūguma veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem iesniegšana veicama divu gadu laikā no attiecīgās informācijas publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ievērojot to, ka sarakstā uzkrājies ievērojams skaits zemes vienību, par kurām dienesta rīcībā nav ziņas par mantojuma tiesībās stājušos personu, projekts paredz, ka pirmreizēji VZD informāciju par zemes vienībām, par kurām VZD rīcībā nav ziņas par mantojuma tiesībās stājušām personām, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" iesniedz 3. jūnijā.