VZD Kadastra informācijas sistēma
123

Sestdien, 28. janvārī, stāsies spēkā jaunā kārtība, kad nepabeigtām jaunbūvēm kadastra datu reģistrāciju un aktualizāciju Kadastrā varēs veikt, neveicot kadastrālo uzmērīšanu ar apsekošanu dabā, ja Valsts zemes dienestā tiks iesniegta nepabeigtas jaunbūves deklarācija. Valsts zemes dienests datu aktualizāciju veiks 10 darba dienu laikā. Pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" precizē prasības datu reģistrācijai bez kadastrālās uzmērīšanas veikšanas.

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka norāda:

Jau vēsturiski Latvijā ir tikuši pieņemti dažādi lēmumi, kas nevajadzīgi apgrūtina nekustamā īpašuma  īpašniekus ar dažādām birokrātiskām prasībām, kas radījuši tikai laika un dažādu citu resursu patēriņu, bet realitātē nav sasniegti patiesi nepieciešamais. Apzinot reālo  situāciju valstī, Valsts zemes dienests rosināja attiecīgo normu grozījumus. Pieņemtie Ministru kabineta grozījumi ilgtermiņā atvieglos īpašniekiem dažādu projektu īstenošanas procesu. Pieņemtās izmaiņas attiecas uz zemes vienības daļām, inženierbūvēm un pirmās grupas ēkām, precizējot, ka normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktā pirmās grupas ēkas reģistrācija veicama uz iesniegto izpildmērījumu datu pamata. Faktiski galvenais ieguvums ir tas, ka pieņemtais lēmums rada jaunu pakalpojumu, kas paātrinās būves datu reģistrēšanu un aktualizāciju bez nepieciešamības veikt objektu apsekošanu apvidū. Reģistrēšanas process īpašniekiem kļūs ātrāks un arī lētāks. Turklāt, šādā veidā reģistrētie dati būs pietiekami būves ierakstīšanai Zemesgrāmatā.

Jaunā apstiprinātā kārtība ir attiecināma uz nepabeigtām ēkām, kuru būvniecībai ir saņemta būvatļauja un pirms ēkas pieņemšanas ekspluatācijā būvniecību regulējošie normatīvie akti paredz veikt ēkas kadastrālo uzmērīšanu. Deklarācijā ir norādāms būvniecības lietas numurs Būvniecības informācijas sistēmā  (BIS) vai arī pievienojama būvatļauja, ja tā nav pieejama BIS.

Tādējādi kadastrālo uzmērīšanu var neveikt, ja īpašnieks par nepabeigtu jaunbūvi – ēka, kurai nav izbūvēti visi stāvi vai nav izbūvēts kāds no ēkas konstruktīvajiem elementiem (pamati, vertikālās konstrukcijas (ārsienas, karkasi), pārsegumi, jumta konstrukcija, jumta segums), – Valsts zemes dienestā iesniedz nepabeigtas jaunbūves deklarāciju ar pievienotu ēkas novietnes izpildmērījuma plānu, kurā norādīta ēkas kontūra

 

Deklarāciju par nepabeigtu jaunbūvi var iesniegt arī tad, ja kāds no ēkas konstruktīvajiem elementiem ir izbūvēts daļēji , kā rezultātā pēc būvdarbu pabeigšanas mainīsies kāds no būvju kadastrālās uzmērīšanas procesā iegūstamajiem apjoma rādītājiem (apbūves laukums, platība, augstums, būvtilpums) t.i:

  1. ja ēkai nav izbūvētas visas vertikālās konstrukcijas t.i. arī ēkas iekšpusē esošo sienu karkasi, kas paredzēti būvprojektā;
  2. ja ēkai ir izbūvētas ārsienas, kuras saskaņā ar būvprojektu ir paredzēts siltināt, bet tās vēl nav nosiltinātas;
  3. ja ēkai nav pabeigta būvprojektā paredzētā starpstāvu pārseguma izbūve, piemēram, siltinājums, griestu karkasi;
  4. ja ēkai nav izbūvēts vai daļēji ieklāts jumta segums.

Iesniedzot nepabeigtas jaunbūves deklarāciju, ierosinātājs apliecina, ka deklarācijā norādītie dati atbilst situācijai apvidū.

Ja ēkas būvniecība ir pabeigta, tad pirms ēkas pieņemšanas ekspluatācijā, jāierosina ēkas kadastrālā uzmērīšana.

Jaunais regulējums palīdzēs gadījumos, kad ēkas būvniecība ir saistīta ar finanšu līdzekļu aizņēmumiem. Nereti būvniecības stadijas sākuma posmā (kad ēka vēl nav pabeigta) no aizņēmuma devēja puses pamatoti tiek izvirzīta prasība uz nepabeigto jaunbūvi (kaut vai tikai pamatiem) nostiprināt īpašumtiesības zemesgrāmatā. Ja nepabeigtā ēka nav pirmās būvniecības grupas ēka vai otrās būvniecības grupas palīgēka, tad spēkā esošais regulējums paredz veikt būves kadastrālo uzmērīšanu (ar Valsts zemes dienesta veiktu apsekošanu objektā), lai panāktu nepabeigtās jaunbūves reģistrēšanu pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā, kaut gan šādas būves pieņemšanas ekspluatācijā kārtība paredz veikt būves kadastrālo uzmērīšanu tieši pirms pieņemšanas ekspluatācijā. Tas nozīmē, ka vienai un tai pašai ēkai pašlaik ir jāveic būves kadastrālā uzmērīšana divas reizes, lai gan lietderīgi būtu to veikt tikai pirms ēkas pieņemšanas ekspluatācijā – brīdī, kad tā nav būvēšanas jeb nemitīgā mainīšanās stadijā.

Vēlamies norādīt, ka jaunajā kārtībā (bez būves kadastrālās uzmērīšanas) reģistrētie kadastra dati būs pietiekami būvatļaujas pagarināšanai un jaunbūves ierakstīšanai zemesgrāmatā, jo, atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 4. pantam, tiesnesis nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā nepieciešamo informāciju iegūst Kadastrā.

Ēkas kadastra datu reģistrāciju vai aktualizāciju no nepabeigtas jaunbūves deklarācijas Valsts zemes dienests veiks 10 darbdienu laikā – atbilstoši noteiktajam regulējumam.

Jauno pakalpojumu varēs pasūtīt:

  • izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”, iesniedzot nepabeigtas jaunbūves deklarāciju un tai pievienotos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas katrs atsevišķi ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
  • Dienesta oficiālajā e-adresē, iesniedzot nepabeigtas jaunbūves deklarāciju un tai pievienotos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas katrs atsevišķi ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
  • pa e-pastu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi, iesniedzot nepabeigtas jaunbūves deklarāciju un tai pievienotos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas  katrs atsevišķi ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
  • klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvarojuma dokumentu;
  • pa pastu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra pasta adresi, nosūtot nepabeigtas jaunbūves deklarāciju un pievienojot pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu atvasinājumus, kas apliecināti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Papildu informācija zvanot uz informatīvo tālruni 67038800 vai rakstot uz e-pastu: info@vzd.gov.lv