VZD BKU
BKU pakalpojumi izglītības iestādēs Latvijā

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Valsts zemes dienests prioritāri veic būvju kadastrālās uzmērīšanas darbus dažādās izglītības iestāžu ēkās – skolās, bērnudārzos, mūzikas un mākslas skolās u.tml., lai tās sekmīgi iesāktu savu darbību jaunajā mācību gadā. Prioritārajā pakalpojuma rindā ir pieteikti 95 izglītības iestāžu objekti no visiem Latvijas novadiem.

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore informē:

Jaunais mācību gads izglītības sistēmai tradicionāli nāk ar izaicinājumiem, kas skar ne tikai paša izglītības procesa, bet arī dažādu tehnisko jautājumu risinājumu. Lai savā ziņā mazinātu risināmo jautājumu loku izglītības iestāžu vadītājiem, šādu ēku kadastrālo uzmērīšanu veicam prioritārā kārtā. Būvju kadastrālās uzmērīšanas rindas Latvijā ir vēsturisks mantojums un esam sekmīgi spēruši virkni dažādu soļu to mazināšanai, tostarp prioritāri šo pakalpojumu sniedzot valstij un sabiedrībai nozīmīgiem objektiem, un izglītības iestādes viennozīmīgi ir starp šiem objektiem.

BKU pakalpojumu izglītības iestādēs izpildes karte

Būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi līdz 15. augustam ir izpildīti 51 Latvijas izglītības iestādē. No tām – 28 skolas, 17 bērnudārzi, trīs mūzikas un mākslas skolas, kā arī divi bērnu atpūtas un radošie centri un viens bērnu un bāreņu aprūpes centrs. Prioritārajā kārtībā visvairāk ir uzmērīti objekti no Rīgas reģiona pašvaldībām, kopskaitā 13. Tad seko Zemgales pašvaldības ar divpadsmit objektiem. Kurzemes un Latgales pašvaldībās katrā šobrīd ir uzmērīti jau deviņi objekti. Savukārt astoņi objekti ir uzmērīti Vidzemes pašvaldībās.

Izpildītie BKU pakalpojumi izglītības iestādēs

Apzinoties to, ka būvniecības process sabiedriskām būvēm bieži vien ir sarežģīts, tāpēc Valsts zemes dienests, sniedzot būvju kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu prioritārā kārtībā šajos objektos, ņem vērā pasūtītāja norādījumus un pakalpojumu izpildes termiņus piemēro reāli paveiktajiem būvniecības darbiem. Līdz ar to 18 izglītības iestāžu objektos pakalpojums šobrīd tiek veikts, bet 23 izglītības iestāžu objektiem Valsts zemes dienests pakalpojuma izpildi ir apturējis pēc saņemtajiem pasūtītāju ierosinājumiem.

Valsts zemes dienests prioritārā kārtībā nodrošina šo pakalpojuma izpildi normatīvajos aktos par būvju kadastrālo uzmērīšanu un par kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju noteiktajos termiņos.

Prioritārā kārtībā ārpus rindas Valsts zemes dienests izpilda būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumus, kuros jāuzmēra:

 • objekti, kuru prioritāru apkalpošanu nosaka ārējie normatīvie akti:
  • Ministru kabineta noteiktie nacionālo interešu objekti (piemēram, valsts nozīmes transporta infrastruktūras objekti (piemēram, dzelzceļa infrastruktūras “Rail Baltica” objekti));
  • valsts aizsardzības infrastruktūras objekti (piemēram, Latvijas Republikas ārējās sauszemes robežas infrastruktūras objekti atbilstoši Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likuma 7. pantam);
  • objekti, kas saistīti ar prioritārajiem investīciju projektiem atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 83 “Noteikumi par prioritāro investīciju projektu apkalpošanu”;
 • objekti, kas sekmē valsts izaugsmi un ekonomisko attīstību:
  • objekti, kas saistīti ar Eiropas struktūrfondu finansējumu;
  • objekti Lauku atbalsta dienesta atbalsta saņemšanai;
  • objekti, līgumsaistību nodrošināšanai investīciju projektos;
  • trešās grupas jaunbūves vai otrās grupas daudzdzīvokļu ēku jaunbūves, kur viena būvniecības procesa (t.sk. atsevišķās būvniecības kārtās) ietvaros paredzēts izbūvēt vairāk kā 100 dzīvokļus;
 • objekti, kas ir būtiski sabiedrības vajadzību nodrošināšanai:
  • valsts vai pašvaldības transporta infrastruktūras objekti;
  • valsts vai pašvaldības publiskās būves;
  • izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sniegšanai nozīmīgus objektus;
 • objekti, par kuriem tiesa noteikusi termiņu, kurā jāiesniedz būvju kadastrālās uzmērīšanas lieta;
 • objekti, kas nav minēti iepriekšējos punktos, bet Dienestā ir saņemts klienta iesniegums ar pamatotu lūgumu pasūtījuma izpildi veikt prioritārā kartībā (piemēram):
  • mantojuma lietu kārtošanai;
  • kredītlīguma nosacījumu izpildei;
  • darījumu saistību izpildei.

Kritēriji var tikt periodiski pārskatīti un pilnveidoti, saskaņojot tos ar Tieslietu ministriju.