Valsts zemes dienests ir ceļā uz ilgtspējas stratēģiju

Mēs apzināmies, ka šodienas apstākļos organizācijas pastāvēšana un izaugsme ir cieši saistīta ar ilgtspējīgiem lēmumiem. Šie aspekti ir nozīmīgi arī Valsts zemes dienestam un tās darbiniekiem, tāpēc ilgtspēja ir mūsu iestādes Stratēģijas 2022. – 2026.gadam pamatprincips. Tajā ir izvirzīti mērķi par plašāku datu pieejamību, par procesu vienkāršošanu pakalpojumos, klientu servisa uzlabošanu, par jēgpilnu sadarbību ar partneriem, kā arī par darbinieku izaugsmi un labbūtību.

Lai ietu vēl tālāk un sasniegtu vairāk izvirzītos mērķus, pagājušā gada nogalē uzņēmums “PricewaterhouseCoopers” veica Valsts zemes dienesta esošās situācijas novērtējumu ilgtspējas jomā. Novērtējumu veica, balstoties uz mūsu sniegto informāciju un iekšējo dokumentu izpēti. Vērtējuma metodoloģija ir balstīta pēc labākās prakses ilgtspējas jomā un Eiropas Savienības regulējuma korporatīvās ilgtspējas jomā.

Esošās situācijas novērtējums sniedza iespēju objektīvi apskatīties un novērtēt jau paveikto, kā arī iezīmēt tās jomas, kurām līdz šim ir pievērsta vismazākā uzmanība. Tie ir vērtīgi fakti un dati turpmākajam darbam ilgtspējas jomā.

Šogad aprīlī kopā uzsākām darbu pie korporatīvās ilgtspējas (vide, sociālā joma un pārvaldība) risku izvērtējuma un būtiskuma jomu noteikšanas, lai jau drīzumā ķertos klāt ilgtspējas ceļa kartes izveidei, nospraužot jau konkrētus mērķus tieši ESG – vides, sociālo un pārvaldības jomās. Šo darbu iesākām ar kopēju semināru vadītājiem, skaidrojot ilgtspējas konceptu, izaicinājumus un teorijas. Semināru vadīja uzņēmuma “Ziemeļmeita Consulting” eksperte Maija Āboliņa - Tomsone, kura mūs konsultēs arī turpmāk, izstrādājot ilgtspējas ceļa karti un ziņojuma sistēmas struktūru. Tikai izprotot  šo jomu pēc būtības, kā arī izzinot regulējošos normatīvos aktus, to prasības, Valsts zemes dienesta darbinieku komanda, varēs pilnvērtīgi iesaistīties šajā procesā un radīt jēgpilnu stratēģiju turpmākajam darba periodam.

Pirms trīs mēnešiem, februārī, veicām ikgadējo aptauju par sadarbību iepriekšējā gadā, kurā iekļāvām arī jautājumus par ilgtspēju, lai noskaidrotu Jūsu - sadarbības partneru viedokli par būtiskākajām ilgtspējas jomām. Aptaujas rezultāti mums palīdzēja izvērtēt un pēc nozīmīguma sarindot tās jomas, kuras esam jau iekļāvuši savas iestādes darbības stratēģijā 2022. – 2026. gadam.

Drīzumā plānojam veikt detalizētāku aptauju, kas īpaši svarīga ir ilgtspējas ceļa kartes izstrādei. Informācija par šo aptauju vēl sekos un tās aizpildīšanai būs nepieciešama Jūsu iesaiste!