Attēls

Valsts zemes dienests informē, ka no pirmdienas 15. jūnija, klientu apkalpošanas centros tiks atsākta klientu apkalpošana klātienē, pēc iepriekšēja pieraksta, bet Madonā no 2020. gada 25. jūnija. Ikviens interesents var pierakstīties uz Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centra, tai skaitā  arhīva, apmeklējumu, zvanot  vai rakstot e-pastu uz konkrēto klientu apkalpošanas centru, kuru plānots apmeklēt, un saskaņojot ierašanās laiku. Klientu apkalpošanas centru tālruņi un elektroniskā pasta adreses pieejamas šeit.

Apmeklējot Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centrus, aicinām klientus būt atbildīgiem pret savu un pārējo cilvēku veselību, ievērot sociālās distancēšanās pasākumus, kā arī iepazīties ar Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē esošo informāciju par Covid-19 izplatības mazināšanu. Covid-19 simptomu gadījumā, aicinām sazināties ar Valsts zemes dienestu un vienoties par citu apmeklējuma laiku.

Lai mērniecībā sertificētās personas iesniegtu papīra dokumentus datu reģistrācijai vai aktualizācijai Kadastrā, mērniekiem pirms dokumentu iesniegšanas ir elektroniski vai telefoniski jāsazinās ar Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centru, tajā skaitā Madonas klientu apkalpošanas centru, un jāvienojas par dokumentu iesniegšanas vietu un laiku.

Izpildot būvju un telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu objektā, būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālisti ievēros visus darba drošības un veselības aizsardzības pasākumus. Ierodoties objektā būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists lūgs klientu mutvārdos apliecināt, ka viņš ir iepazīties ar Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto informāciju par Covid-19 izplatības mazināšanu. Gadījumā, ja klients nebūs iepazinies ar šo informāciju, būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists informāciju par Covid-19 izplatības mazināšanu iedos klientam izlasīt. Ja ierodoties objektā būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālists konstatēs, ka  no klienta puses nav ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības (piemēram, nav iespējams ievērot sociālās distancēšanās pasākumus (2 metri  distanci), personai ir redzamas elpceļu infekcijas pazīmes, persona sniegusi mutvārdu informāciju, ka tā atbilst kādai no personu grupām, kurām ir noteikts pienākums ievērot mājas karantīnu vai pašizolāciju), tad būvju kadastrālās uzmērīšanas speciālistam ir tiesības nekavējoties pārtraukt darbus objektā un apturēt pasūtījuma izpildi, sagatavojot būvju kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes apturēšanas paziņojumu.

Valsts zemes dienests saglabā klientiem iespēju pieprasīt pakalpojumus attālināti neparakstot tos ar drošu elektronisko parakstu, izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. Tas nozīmē, ka personai ir iespēja pieprasīt Dienesta pakalpojumu – arī būvju kadastrālo uzmērīšanu un  datu reģistrāciju un aktualizāciju Kadastrā, autentificējoties portālā Latvija.lv, un izvēloties pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, nepievienojot elektroniski parakstītu iesniegumu. Ja pakalpojuma izpildei nepieciešami citi dokumenti, to oriģinālus vai  atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecinātus atvasinājumus, persona var iesniegt izmantojot pasta vai kurjerpasta pakalpojumus vai arī dokumentiem jābūt pieejamiem elektroniski.

Nosacījumi par iesnieguma iesniegšanu izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” neattiecas uz pakalpojumiem, kur iesniegums Valsts zemes dienestam ir iesniegums arī attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai, kā arī, pakalpojumiem, kas saistīti ar zemes kadastrālo uzmērīšanu un tā rezultātā iegūto datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā.