VZD Mērnieki Sertificēšana
Tikšanās ar sertifikācijas centriem

Otrdien, 14. jūnijā, Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka kopā ar vietnieku reģistru ilgtspējas jautājumos Oskaru Gabrusenoku un vietnieci labas pārvaldības jautājumos Inetu Baldiņu pārrunāja turpmākās pārraudzības jautājumus un īstenojamos uzlabojumus ar SIA “Sertifikācijas centra” Sertificēšanas centra tehnisko direktoru Gunti Jēkabsonu un “Latvijas Mērnieku biedrība” Sertifikācijas centra vadītāju Mārtiņu Reiniku.

Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka norādīja:

Informācija par mērnieku sertifikāciju, profesionālās darbības uzraudzību un tās rezultātiem, un aktuālākajām problēmām nozarē ir svarīga, lai veidotu politiku un izstrādātu tiesisko regulējumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanas un zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā.  Tā rezultātā sabiedrība iegūst kvalitatīvus un aktuālus kadastra datus un ir iespējas savlaicīgi novērst datu kvalitātes problēmas. Šodienas sanāksmes mērķis ir jau sākotnēji pārrunāt stratēģiskos  pārraudzības jautājumus, lai visām iesaistītām pusēm būtu izprotami to mērķi un sasniegšanai veicamie uzdevumi

Valsts zemes dienestam no šī gada 1. janvāra ir noteikta jauna funkcija, kas paredz uzraudzīt  sertificēšanas institūcijai zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā deleģēto uzdevumu izpildi, izvērtējot sertificēšanas institūcijas iesniegto pārskatu par valsts deleģēto uzdevumu izpildi un sniedzot sertificēšanas institūcijai ierosinājumus par valsts deleģēto un normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildes uzlabošanu.

Valsts zemes dienesta Mērniecības un zemes pārvaldības veicināšanas departamenta direktore Judīte Mierkalne sanāksmes dalībniekus informēja, ka sertificēšanas institūciju zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā uzraudzības mērķis ir nodrošināt saskaņotu un efektīvu politiku mērniecības jomas kvalitātes uzlabošanā un attīstībā, uzraudzību balstot uz labticīgu un godprātīgu valsts institūciju un sertificēšanas institūciju sadarbību.

Valsts zemes dienesta uzraudzība pār sertificēšanas institūciju tiks īstenota, izskatot ikgadēju sertificēšanas institūcijas sagatavoto un iesniegto pārskatu par valsts deleģēto un normatīvajos aktos noteikto uzdevumu:

  •  izsniegt sertifikātu zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā vai atteikt tā izsniegšanu;
  •  apturēt sertifikāta darbību vai atjaunot sertifikāta darbību;
  •  pagarināt sertifikāta darbības termiņu vai atteikt sertifikāta darbības termiņa  pagarināšanu;
  •  anulēt sertifikātu;
  •  veikt sertificēto personu darbības uzraudzību, izpildi.

Sertificēšanas institūcijas sagatavojamā pārskata saturu, tā iesniegšanas un izskatīšanas kārtību Valsts zemes dienestā nosaka Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīlī pieņemtie noteikumi Nr. 246 “Sertificēšanas institūcijas pārskata par valsts deleģēto uzdevumu izpildi satura, iesniegšanas un izskatīšanas noteikumi

Plānots, ka sertificēšanas institūcija pārskatu Valsts zemes dienestam iesniegs reizi gadā, savukārt Valsts zemes dienests pēc tā izskatīšanas, sagatavos viedokli par sertificēšanas institūcijai valsts deleģēto uzdevumu izpildi un iesniegs to gan sertificēšanas institūcijai, gan Tieslietu ministrijai. Pirmo reizi pārskata iesniegšana Valsts zemes dienestā ir plānota līdz 2023. gada 31. martam.