Kadastralās uzmērīšanas process

Valsts zemes dienests (VZD) aicina Latvijas iedzīvotājus savlaicīgi plānot un pasūtīt sev piederošās ēkas kadastrālo uzmērīšanu, lai nerastos situācijas, kad lielā pasūtījumu skaita dēļ, pakalpojuma izpilde var kavēties.

Būvju un telpu grupu (dzīvokļa) kadastrālā uzmērīšana ir viens no populārākajiem VZD pakalpojumiem, kura ietvaros tiek iegūti un Kadastra informācijas sistēmā reģistrēti faktiskai situācijai apvidū atbilstoši dati par ēku vai telpu grupu. Katru gadu šo pakalpojumu pieprasa vairāk kā 10 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, jo būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta ir nepieciešama daudzās dzīves situācijas, piemēram, lai ēku apsaimniekotu, īpašumu reģistrētu zemesgrāmatā, noslēgtu nomas vai īres līgumus, kā arī, lai veiktu citus civiltiesiskus darījumus.

Vienlaicīgi būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana ir viens no laikietilpīgākajiem VZD pakalpojumiem. Atkarībā no ēkas vai telpu grupas lieluma, tās kadastrālā uzmērīšana un datu reģistrācija aizņem no 25 līdz 32 darba dienām.

Lielāko darbu pakalpojuma izpildē paveic būvju kadastrālas uzmērīšanas speciālisti, kuri vēl pirms objekta apmeklēšanas, savā darbavietā uzsāk sagatavošanās darbus – izskata un izvērtē dokumentus, kurus iesniedzis klients pasūtot pakalpojumu, gan VZD arhīvā pieejamos dokumentus, kā arī Kadastrā un citās valsts informācijas sistēmās, piemēram, būvniecības informācijas sistēmā, reģistrētus datus par uzmērāmo objektu. Pēc sagatavošanās darbu pabeigšanas, viņi dodas uz objektu, kur ēkas kadastrālajā uzmērīšanā katru ēku uzmēra  no ārpuses, kā arī katru telpu no iekšpuses, sagatavo aktu par ēkas konstruktīvo elementu nolietojumu, kā arī iegūst datus par ēkas labiekārtojumiem un visu ēku savstarpējo izvietojumu zemes vienības robežās, par zemi zem ēkām un pagalmiem un sagatavo apbūves plānu, bet konstatējot izmaiņas zemes lietošanas veidā „zeme zem ēkām un pagalmiem”, fiksē datus par šo zemes vienību lietošanas veidu.  Pabeidzot darbus objektā, būvju kadastrālas uzmērīšanas speciālisti reģistrē visus iegūtos ēkas datus Kadastra informācijas sistēmā, sagatavo grafiskos dokumentus – ēkas stāva plānus un apbūves plānu un rezultātā sagatavo ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Pakalpojuma izpildē ir iesaistīti arī  kadastra speciālisti, kas pēc visu uzmērīšanas darbu pabeigšanas reģistrē Kadastra informācijas sistēmā īpašuma tiesisku valdījumu vai likumīgu būvniecību apliecinošus dokumentus un reģistrē ēku Kadastra kartē.

Atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem, maksimālais būvdarbu termiņš ēkai ir astoņi gadi.  Tas nozīmē, ka visām tām ēkām, kas uzsāktas celt pirms 2014. gada,  tuvojās ekspluatācijā nodošanas termiņš.  Savlaicīga ēkas nodošana ekspluatācijā ir svarīga, jo pašvaldībām, saskaņā ar likumu Par nekustamā īpašuma nodokli,  ir tiesības ēkām, kam pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, piemērot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi līdz brīdim, kad  ēka ir pieņemta ekspluatācijā.

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī to, ka ēkas nodošanai ekspluatācijā būvvaldē jāiesniedz aktuāla kadastrālās uzmērīšanas lieta, Valsts zemes dienests aicina savlaicīgi pasūtīt  ēkas kadastrālo uzmērīšanu.

Šobrīd ēkas kadastrālu uzmērīšanu iespējams pasūtīt:

  • portālā  Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” (šajā gadījumā iesniegums būs derīgs bez droša elektroniskā paraksta)
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz VZD oficiālo e-adresi;
  • sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz kādu no VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi
  • valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu laikā – pa pastu uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi nosūtot pašrocīgi parakstītu iesniegumu.

Pasūtot pakalpojumu iesniegumam jāpievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ja pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti ir pieejami būvniecības informācijas sistēmā, iesniegumam dokumenti nav jāpievieno, bet iesnieguma saturā jānorāda būvniecības lietas numurs.

Gadījumā, ja pakalpojuma pasūtīšanas laikā rodas tehniski jautājumi par pakalpojuma pasūtīšanu elektroniski, par pakalpojuma izpildei iesniedzamajiem dokumentiem vai nepieciešama cita veida konsultācija, aicinām sazināties ar VZD klientu apkalpošanas speciālistiem pa informatīvo tālruni 67038800 vai nosūtot jautājumu uz elektroniskā pasta adresi  info@vzd.gov.lv.

Lai noskaidrotu aptuvenās būves kadastrālās uzmērīšanas izmaksas, aicinām izmantot ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas kalkulatorus, ievadot tajā  pieprasīto informāciju par uzmērāmo objektu. Ar kalkulatoru aprēķinātajai aptuvenajai samaksai par pasūtījumu izpildi ir tikai informatīva nozīme

Sandra Notruma

Departamenta direktors
Sandra.Notruma [at] vzd.gov.lv