VZD
Attēls ziņai – VZD un LLU attālinātā tikšanās par turpmākās sadarbības pilnveidošanu

Lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas starp Valsts zemes dienestu un Latvijas Lauksaimniecības universitāti, trešdien, 10. martā attālinātā formātā tikās abu pušu vadības.

Sarunas gaitā tika secināts - viens no potenciālajiem sadarbības punktiem noteikti ir kopējie pasākumi studentiem un jauniešiem, veicinot izpratni un interesi gan par inženierzinātnēm, gan arī par dienesta darbības jomām un nozari kopumā. Tas varētu izpausties dažādās vieslekcijās, kā arī cita veida pieredzes apmaiņas pasākumos.

VZD ģenerāldirektore Vita Narnicka sarunas laikā uzsvēra, ka, gādājot par dienesta attīstību un izaugsmi, ir svarīgi jaunie speciālisti un viņu redzējums uz nozares attīstību, uz dažādu procesu efektivizēšanu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un rīkus.

V. Narnicka:

“Sadarbība ar radniecīgu jomu universitātēm mums ir ļoti būtiska, un LLU es redzu kā nenovērtējamu partneri turpmākajā valsts pārvaldes servisa attīstībā".

Tā kā pētījumu veikšanai un diplomdarbu izstrādei ļoti būtiski ir dažādi VZD dati, sarunas gaitā puses vienojās, ka līdz ar sadarbības pilnveidošanu, tiks rūpīgi pārskatīts arī jautājums par LLU piekļuvi VZD datiem. Dienests ir atvērts savu iespēju robežās nodrošināt studentus ar nepieciešamajiem datiem, lai veicinātu pētniecības jomu un veidotu pamatu vērtīgiem atklājumiem  nozares attīstībā.  

Sarunā no Valsts Zemes dienesta piedalījās ģenerāldirektore V. Narnicka un Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja Līga Malacanova. Savukārt Latvijas Lauksaimniecības universitāti pārstāvēja Vides un būvzinātņu fakultātes dekāna p.i. Armands Celms, Arhitektūras un būvniecības katedras vadītāja, Asoc. profesore Sandra Gusta un Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedras vadītāja, profesore Vivita Puķīte.