VZD Sabiedrības līdzdalība
kopbilde

Šī gada 6.novembrī Valsts zemes dienesta (VZD) ģenerāldirektore Vita Narnicka, Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis, Latvijas mērnieku biedrības valdes priekšsēdētāja Una Krutova un biedrības valdes loceklis, Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) viceprezidents Jānis Klīve parakstīja trīspusējo sadarbības vienošanos.

Vienošanās mērķis ir sekmēt sadarbību starp VZD un nevalstiskajām organizācijām mērniecības, kā arī zemes ierīcības nozares politikas ieviešanas un īstenošanas procesā. VZD ģenerāldirektore V.Narnicka norāda, ka ir būtiski sadarboties ar nozares nevalstiskajām organizācijām, kurām rūp jomas attīstība un ir gatavas iesaistīties tā pilnveidē. “Ir svarīgi, lai mēs kopīgiem spēkiem ar mērniecības un zemes ierīcības nozares profesionāļiem sekmētu kvalitatīvu un tehniski pamatotu mērniecībā un zemes ierīcībā sertificētu personu darbību. Tā ir svarīga gan īstermiņā, gan arī ilgtermiņā valsts teritorijas telpiskajā plānošanā un tautsaimniecības attīstībā”, tā par sadarbību teic V.Narnicka.

LKĢA valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkovskis  apliecina, ka cieša sadarbība ar VZD ir Mērniecības nozares ikdienas nepieciešamība. “Atklāta komunikācija un kopējs darbs pie normatīvu izstrādēm, tajā iesaistot visus dalībniekus, būs milzīgs solis Mērniecības nozares un VZD sadarbībā un izaugsmē”, norāda M.Rutkovskis.

LMB valdes priekšsēdētāja Una Krutova uzsver: “VZD un mērnieku nevalstiskās organizācijas ir zobrati vienā sistēmā. Tikai saskaņota darbība nodrošina labu pārvaldību, kvalitatīvus pakalpojumus un nepārtrauktu attīstību mērniecības nozarē.” Tāpat arī Jānis Klīve, kurš ir ne tikai LMB valdes loceklis, bet arī  Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) viceprezidents norāda, “Eiropas pieredze māca, ka nekustamā īpašuma robežu sakārtošana ir pamats tautsaimniecības attīstībai, bet lai to paveiktu, mērniekiem un VZD ir jāizprot vienam otra darbības procesus. Tikai šādā sadarbībā mēs kopā nonāksim pie labākajiem risinājumiem, lai mūsu pakalpojumi būtu vērsti uz klientu un valstī sakārtotu sistēmu.”

Parakstot šo sadarbības līgumu puses ir apņēmušās pilnveidot savstarpējo sadarbību informācijas apmaiņā, uzlabojot mērniecībā iegūstamo datu un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tāpat puses līdzdarbosies arī mērniecības un zemes ierīcības nozaru regulējošo normatīvo aktu  apspriešanā un saskaņošanā, nodrošinot savu interešu pārstāvību šo jomu attīstības jautājumos.

Vairāk attēli pieejami galerijā.

Papildus informācija:
Sandra Notruma
Valsts zemes dienesta
Sabiedrisko attiecību vadītāja
tel. 67038640, mob.22300522
Sandra.Notruma@vzd.gov.lv