Datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv pieejamā Kadastra karte ir veidota kā digitāla informatīva (pārskata) karte, lai parādītu zemes vienību, būvju, nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu un zemes vienību daļu savstarpējo izvietojumu teritorijā.

Objektus Kadastra kartē attēlo atbilstoši Kadastra kartes tehniskajai specifikācijai.

Dažādos laika posmos zemes vienības Latvijā uzmērīja izmantojot dažādas mērniecības metodes. Laika periodā no 1991. līdz aptuveni 2007. gadam, zemes vienībām robežas pārsvarā tika noteiktas ar ierādīšanas metodi, robežas iezīmējot fotokartē (fotoplānā). Tas nozīmē, ka šādu zemes vienību robežpunktiem nav noteiktas koordinātas un zemes vienību robežas kartogrāfiskajos materiālos, tai skaitā zemes robežu plānos nav attēlotas precīzi (attiecībā pret to novietojumu apvidū), līdz ar to arī zemes vienību platība nav noteikta precīzi.

Tehnoloģijām attīstoties, aptuveni no 2007. gada, zemes vienības uzmērīja tikai instrumentāli, tai skaitā izmantojot globālās pozicionēšanas sistēmu palīdzību. Tas nozīmē, ka šādi uzmērītu zemes vienību robežpunktiem ir noteiktas koordinātas un zemes vienību robežas kartogrāfiskajos materiālos ir attēlotas precīzi, līdz ar to arī zemes vienību platība ir aprēķināta precīzi.

Tādējādi, lai Kadastra kartē attēlotu ar dažādām mērniecības metodēm uzmērītas zemes vienības, Kadastra kartē zemes vienību robežas attēlo savstarpēji izlīdzinātas, atbilstoši to kadastrālās uzmērīšanas precizitātei, ievērojot šādus  nosacījumus:

 • zemes vienībām, kas ir instrumentāli uzmērītas un, kuru robežpunktiem ir noteiktas koordinātes, robežas Kadastra kartē tiek attēlotas atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajām koordinātēm;
 • ierādītām zemes vienībām, kuru robežpunktiem nav noteiktas koordinātes, robežas Kadastra kartē tiek attēlotas atbilstoši apvidū veiktajiem mērījumiem;
 • projektētām zemes vienībām (zemes vienībai nav veikta kadastrālā uzmērīšana), robežas Kadastra kartē tiek attēlotas atbilstoši dokumenta par īpašuma tiesību tiesisku iegūšanu grafiskajam pielikumam.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ierādīto un projektēto zemes vienību juridiskā platība (Kadastrā teksta datos reģistrētā) var atšķirties no Kadastra kartē redzamās zemes vienības grafiskās platības. Pieļaujamās platību atšķirības ir atkarīgas no zemes vienības lieluma

Karšu slānī ar nosaukumu “Kļūdainās zemes vienības” attēlo zemes vienības, kurām kadastrālās uzmērīšanas rezultātā konstatēta robežas neatbilstība kādā no posmiem ar blakus esošām zemes vienībām.

 

Būvju kontūras kadastra kartē vēsturiski tika attēlotas vispārināti – norādot ēkas aptuveno vietu atrašanās vietu zemes vienībā, par pamatu ņemot būvju kadastrālās uzmērīšanas laikā sagatavotās “Būves novietnes shēmu” un “Apbūves skici”.

Kadastra informācijas sistēmā būves tiek reģistrētas uz kadastra subjekta iesnieguma pamata.  Lai arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pantā noteikts pienākums kadastra subjektam veikt būves reģistrāciju vai būves datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, tomēr praksē tas netiek darīts, tādējādi bieži vien Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti aktuālie dati par būvēm kā tas redzams zemāk pievienotajos attēlos.

Datu aktualitāte ir kadastra subjekta (īpašnieka) atbildība!

Ja kadastra subjekts konstatē, ka būves novietojums kadastra kartē neatbilst apvidum, tad atbilstoši Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu 129.1 punktam VZD kadastra kartē var precizēt būves attēlojumu atbilstoši aktuālajai ortofotokartei, ievērojot būves noteikšanas dokumentos minēto. Kadastra subjekts VZD par datu neatbilstību var informēt izmantojot e-pastu dati@vzd.gov.lv.


Būvju apzīmējumi

Šobrīd būvju kontūras kadastra kartē tiek attēlotas atbilstoši datiem, kas iegūti:

 • zemes kadastrālajā uzmērīšanā;
 • būves kadastrālajā uzmērīšanā;
 • no būvju datu deklarācijas grafiskā pielikuma;
 • no izpildmērījumiem datiem;
 • datiem, kas saņemti no Būvniecības informācijas sistēmas.

Būves kadastra kartē attēlo atbilstoši  uzmērīšanas precizitātei:

 • uzmērīta (būves kontūra sarkanā krāsā), kura iegūta:
  • zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas
  • rezultātā – sertificēta persona zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā(mērnieks) noteicis būvei koordinātas;
  • būvju kadastrālās uzmērīšanas rezultātā, ja kā papildmateriāls izmantots topogrāfiskās uzmērīšanas dati;
  • uz deklarācijas pamata, ja grafiskais pielikums sagatavots izmantojot  topogrāfiskās uzmērīšanas datus vai situācijas plānu, ko sagatavojis mērnieks zemes vienības kadastrālajā uzmērīšanā;
  • izpildmērījuma pamata.

Šo būvju kontūras kadastra kartē ir attēlotas precīzi.

spiest uz attēla.lai to palielinātu

 • vektorizēta (būves kontūra violetā krāsā), kura iegūta:
  • būvju kadastrālās uzmērīšanas rezultātā, ja kā papildmateriāls izmantota ortofotokarte;
  • uz deklarācijas pamata, ja grafiskais pielikums sagatavots izmantojot  ortofokarti vai zemes robežu vai situācijas plānu, kas sagatavots ar ierādīšanas metodi.

Šo būvju kontūras kadastra kartē var būt attēlotas neprecīzi.

spiest uz attēla.lai to palielinātu

Par būves dzēšanu no Kadastra informācijas sistēmas

Kadastra informācijas sistēmā ierakstu par būvi dzēš, ja no būvniecības informācijas sistēmas saņemtas ziņas par būves neesību. Šajos gadījumos datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā notiek automātiski, bez maksas un bez ierosinātāja iesnieguma.

Zemes vienības daļas Kadastra kartē attēlo atbilstoši VZD iesniegtajam grafiskajam pielikumam (piemēram, iezīmētai kontūrai zemes robežu plānā) vai zemes kadastrālās uzmērīšanas datiem.

 

Apgrūtinājumus – servitūtus Kadastra kartē vēsturiski attēloja  atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas datiem. Līdz  2002. gada 1.jūlijam  normatīvajos aktos  nebija noteikta  prasība servitūtus  attēlot  Kadastra kartē, tāpēc Dienests pakāpeniski izvērtē šo servitūtu nodibināšanas tiesisko pamatojumu, un, ja servitūts ir nodibināts Civillikumā noteiktajā kārtības, tad servitūtus attēlo Kadastra kartē. 

Šobrīd servitūtus kadastra kartē attēlo atbilstoši dokumentam par  servitūta nodibināšanu pievienotajam grafiskajam pielikumam.  Ieteikumi grafiskā pieteikuma noformēšanai pieejami šeit.

Ceļa servitūta attēlojums Kadastra kartē

Plašāka informācija par servitūta teritorijas reģistrēšanu Kadastra informācijas sistēmā pieejama sadaļā "Par datiem Kadastrā", savukārt ieteikumi grafiskā pieteikuma noformēšanai sadaļā "Ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta tiesības reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā" .

1 Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 126. punkts.
2 Zemes vienību robežas, kādas tās ir bijušas apvidū uz zemes robežu ierādīšanas brīdi, ir attēlotas zemes robežu plānā, kas ir obligāta nekustamā īpašuma lietas sastāvdaļa. Tā kā zemes vienību robežas kadastra kartē tiek izlīdzinātas, ņemot augstākās precizitātes mērījumus, tad  zemes vienību robežu attēlojums Kadastra kartē var neatbilst to attēlojumam zemes robežu plānā.
3 Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.1. punkts
4 Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188. punkts.