Datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv pieejamā Kadastra karte ir veidota kā digitāla informatīva (pārskata) karte, lai parādītu zemes vienību, būvju, nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu un zemes vienību daļu savstarpējo izvietojumu teritorijā1 .

Zemes vienību robežu attēlojums Kadastra kartē

Dažādos laika posmos zemes vienības Latvijā uzmērīja izmantojot dažādas mērniecības metodes. Laika periodā no 1991. līdz aptuveni 2007. gadam, zemes vienībām robežas pārsvarā tika noteiktas ar ierādīšanas metodi, robežas iezīmējot fotokartē (fotoplānā). Tas nozīmē, ka šādu zemes vienību robežpunktiem nav noteiktas koordinātas un zemes vienību robežas kartogrāfiskajos materiālos, tai skaitā zemes robežu plānos nav attēlotas precīzi (attiecībā pret to novietojumu apvidū), līdz ar to arī zemes vienību platība nav noteikta precīzi.

Tehnoloģijām attīstoties, aptuveni no 2007. gada, zemes vienības uzmērīja tikai instrumentāli, tai skaitā izmantojot globālās pozicionēšanas sistēmu palīdzību. Tas nozīmē, ka šādi uzmērītu zemes vienību robežpunktiem ir noteiktas koordinātas un zemes vienību robežas kartogrāfiskajos materiālos ir attēlotas precīzi, līdz ar to arī zemes vienību platība ir aprēķināta precīzi.

Objektus Kadastra kartē attēlo atbilstoši Kadastra kartes tehniskajai specifikācijai, kas publicēta šeit:

Tādējādi, lai Kadastra kartē attēlotu ar dažādām mērniecības metodēm uzmērītas zemes vienības, Kadastra kartē zemes vienību robežas attēlo savstarpēji izlīdzinātas, atbilstoši to kadastrālās uzmērīšanas precizitātei, ievērojot šādus  nosacījumus:

  • zemes vienībām, kas ir instrumentāli uzmērītas un, kuru robežpunktiemir noteiktas koordinātes, robežas Kadastra kartē tiek attēlotas atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajām koordinātēm;
  • ierādītām zemes vienībām, kuru robežpunktiem nav noteiktas koordinātes, robežas Kadastra kartē tiek attēlotas atbilstoši apvidū veiktajiem mērījumiem2;
  • projektētām zemes vienībām (zemes vienībai nav veikta kadastrālā uzmērīšana), robežas Kadastra kartē tiek attēlotas atbilstoši dokumenta par īpašuma tiesību tiesisku iegūšanu grafiskajam pielikumam.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ierādīto un projektēto zemes vienību juridiskā platība (Kadastrā teksta datos reģistrētā) var atšķirties no Kadastra kartē redzamās zemes vienības grafiskās platības. Pieļaujamās platību atšķirības ir atkarīgas no zemes vienības lieluma3 4.

Karšu slānī ar nosaukumu “Kļūdainās zemes vienības” attēlo zemes vienības, kurām kadastrālās uzmērīšanas rezultātā konstatēta robežas neatbilstība kādā no posmiem ar blakus esošām zemes vienībām.

Būvju attēlojums Kadastra kartē

Būvju kontūras Kadastra kartē vēsturiski tika attēlotas vispārināti – norādot šīs ēkas aptuveno vietu atrašanās vietu zemes vienībā. Šobrīd būvju kontūras kadastra kartē tiek attēlotas atbilstoši datiem, kas iegūti zemes kadastrālajā uzmērīšanā, būves kadastrālajā uzmērīšanā, no būvju datu deklarācijas grafiskā pielikuma, no izpildmērījumiem datiem, kā arī datiem, kas saņemti no Būvniecības informācijas sistēmas.

Zemes vienības daļu attēlojums Kadastra kartē

Zemes vienības daļas Kadastra kartē attēlo atbilstoši Dienestā iesniegtajam grafiskajam pielikumam (piemēram, iezīmētai kontūrai zemes robežu plānā) vai zemes kadastrālās uzmērīšanas datiem.

Apgrūtinājumu – servitūtu attēlojums Kadastra kartē

Apgrūtinājumus – servitūtus Kadastra kartē vēsturiski attēloja  atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas datiem. Šobrīd servitūtus kadastra kartē attēlo atbilstoši dokumentam par  servitūta nodibināšanu pievienotajam grafiskajam pielikumam.  Ieteikumi grafiskā pieteikuma noformēšanai pieejami šeit.

Ceļa servitūta attēlojums Kadastra kartē

Aicinām iepazīties ar informāciju par to kā var aktualizēt ierādīto un projektēto zemes vienību robežu attēlojumu  Kadastra kartē?

1 Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 126. punkts.
2 Zemes vienību robežas, kādas tās ir bijušas apvidū uz zemes robežu ierādīšanas brīdi, ir attēlotas zemes robežu plānā, kas ir obligāta nekustamā īpašuma lietas sastāvdaļa. Tā kā zemes vienību robežas kadastra kartē tiek izlīdzinātas, ņemot augstākās precizitātes mērījumus, tad  zemes vienību robežu attēlojums Kadastra kartē var neatbilst to attēlojumam zemes robežu plānā.
3 Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumi Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.1. punkts
4 Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188. punkts.