Uzmanību!

Lai izmantotu portāla Kadastrs.lv pakalpojumus, kas pieejami identificētai personai, jāveic elektroniskā identifikācija, izmantojot portāla Latvija.gov.lv elektroniskās identifikācijas līdzekļus (piemēram, eID, eParaksts, eParaksts mobile, banku autentifikāciju).

Juridiskas personas pārstāvis identitātes pārbaudei var izmantot arī portāla Kadastrs.lv lietotājvārdu un paroli, ja:

  • ar Dienestu ir noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums;
  • portālā Kadastrs.lv ir izveidots “Mans konts”.

Pieslēdzoties portālam ar lietotājvārdu un paroli, papildus būs jāievada autorizācijas kods. Detalizētāka informācija ir pieejama portāla Kadastrs.lv sadaļā "Palīdzība".