1. Zemes vienības robeža;
  2. Zemes vienības daļas robeža;
  3. Būves ārējā kontūra;
  4. Zemes vienības, zemes vienības daļas un būves kadastra apzīmējums;
  5. Apgrūtinājuma (servitūta) kontūra un tā identifikators;
  6. Zemes vienības un zemes vienības daļas robežpunkti;
  7. Zemes vienības kļūdainā robeža.