Vietējās pašvaldības normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai  var izmantot  Valsts informācijas sistēmu savietotājā izvietoto integrācijas servisu – pakalpojumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta dati valsts un pašvaldību iestādēm” Kadastra teksta datu par Latvijas Republikas teritorijā esošajiem kadastra objektiem (nekustamais īpašums, zemes vienība, būve, telpu grupa, zemes vienības daļa) iegūšanai *.xml formātā.

Pašvaldības var izmantot Valsts informācijas sistēmu savietotājā izvietoto integrācijas servisu ar kuru var saņemt Kadastra teksta datus par personai piederošiem nekustamajiem īpašumiem Latvijas Republikas teritorijā. Dati tiek nodoti *.xml formātā, pašvaldību datu bāzēs ir ieintegrēta to saņemšana.

Integrācijas serviss izveidots, lai atbilstoši Ministru Kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 23.1. punktam pašvaldību izveidotajām komisijām nodrošinātu iespēju bez maksas saņemt Kadastra teksta datus, kas tām nepieciešami likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.1. pantā noteikto pienākumu (uzraudzīt ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu) veikšanai.

VZD secināja, ka Integrācijas servisa piedāvāto funkcionalitāti pašvaldības var izmantot Sociālās  funkcijas  un piedziņas funkcijas veikšanai.

Integrācijas servisa izmantošanai ir jānoslēdz vienošanās. Vienošanās ir noslēgušas un integrācijas servisu izmanto 118 pašvaldības.

Vienošanās ietvaros VZD darbinieki sniedz metodisko palīdzību par datiem. Rakstiet mums – elektroniskā pasta adrese dap_help@vzd.gov.lv