Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam” izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2020. gada 28. augustam. Informācija par iesaistīšanos Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanā sniegta šajā paziņojumā.

 
Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
Dokumenta nosaukums Kadastrālās vērtēšanas noteikumi.
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija Visas fiziskās un juridiskās personas, kuras ir nekustamā īpašuma īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji.
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta  mērķis ir uzlabot kadastrālās vērtēšanas metodiku, lai nodrošinātu sabiedrību ar kvalitatīvu, atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus informācijai noteiktu kadastrālo vērtību visiem nekustamajiem īpašumiem.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. maijā.
Dokumenti Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija);
Ministru kabineta noteikumu projekts;
Ministru kabineta noteikumu projekta 1.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 2.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 3.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 4.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 5.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 6.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 7.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 8.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 9.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 10.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 11.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 12.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 13.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 14.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 15.pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 16.pielikums;
Izmaiņas KV metodikā salīdzinājums.
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7. punktam – rakstisku viedokļu sniegšana par dokumentu tā izstrādes stadijā.

Pieteikšanās līdzdalībai Rakstisku viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu lūdzam sūtīt uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv līdz 2019. gada 14. maijam.
Cita informācija Nav
 Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Solvita Zvidriņa

Aicinām iepazīties ar infogrammu par jaunajiem kadastrālās vērtešanas noteikumiem: