Ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm (Informācijas atklātības likuma 5. panta pirmā daļa).

Informācija, kas uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, noteikta Informācijas atklātības likuma 5. panta otrajā daļā, ārējos normatīvajos aktos un to var noteikt arī iestādes vadītājs.

Dienests ar 2022. gada 7. decembra rīkojumu Nr. 1-03/116 “Par Valsts zemes dienesta ierobežotas pieejamības informācijas saraksta apstiprināšanu” ierobežotas pieejamības statuss noteikts šādai informācijai.

I. Ierobežotas pieejamības informācija, kurai statuss noteikts ar likumu

Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
1. Sarakste ar informācijas pieprasītājiem – fiziskām un juridiskām personām un ziņas par šīm personām Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts un 11. panta sestā daļa
2. Informācija, kas atklāj iesnieguma iesniedzēja identitāti un iesniegumā norādītie fakti, ja iesniedzējs norādījis iesniegumā, ka nevēlas, lai iesniegumā minētie fakti tiktu izpausti Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts, Iesniegumu likuma 9. pants
3. Dienesta iepirkumu kandidātu un pretendentu iesniegtā informācija (piedāvājumi), kas satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju Publisko iepirkumu likuma 14. panta otrā daļa,
Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2. pants,
Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 3. punkts
4. Iepirkumu piedāvājumu, pieteikumu esība, skaits, saturs Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts, Publisko iepirkumu likuma 38. panta piektā daļa
5. Iepirkumu piedāvājumu, pieteikumu vērtēšanas process Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts, Publisko iepirkumu likuma 38. panta piektā daļa, 40. panta ceturtā daļa
6. Datu sniedzēja iesniegtie dati iekļaušanai Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā un tajā uzkrātie dati (izņemot datus par apgrūtinātajām teritorijām un to robežām), par kuriem datu sniedzējs ir informējis, ka tie ir ierobežotas pieejamības informācija. (Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datus, kuri saskaņā ar Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumā noteikto ir vispārpieejama informācija, izsniedz kā vispārpieejamu informāciju arī tad, ja datu sniedzējs norādījis uz tās ierobežotas pieejamības statusu.) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts, Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma 10. panta piektā daļa
7. Komersanta nodotā informācija Dienestam, ja norādīts, ka informācija ir komercnoslēpums un tam norādīts tiesiskais pamatojums Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2. pants,
Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 3. punkts, 7. panta piektā daļa
8. Trauksmes cēlēja personas dati, trauksmes cēlēja ziņojums un tam pievienotie rakstveida vai lietiskie pierādījumi un trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāli Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts, Trauksmes celšanas likuma 11. panta otrā daļa
9. Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīga informācija par nekustamā īpašuma objektiem Valsts zemes dienesta uzturētajās informācijas sistēmās (Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma, Kadastra informācijas sistēma un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālā datubāze) Nacionālās drošības likuma 22.4 panta pirmā daļa

10. Administratīvā procesa lietu materiāli (tai skaitā Dienesta un citas iestādes pieņemtie lēmumi) attiecībā uz fizisku personu (visu laiku)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts, Administratīvā procesa likuma 54. panta pirmā daļa, 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārējā datu aizsardzības regula) 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts

 

II. Informācija iestādes iekšējai lietošanai

Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
1. VZD sagatavoto dokumentu projekti (vēstuļu, protokolu, atzinumu, slēdzienu, skaidrojumu, viedokļu, lēmumu, normatīvo aktu u.c. projekti) un darba materiāli to izstrādei, tai skaitā lēmumu projekti u.c. administratīvā procesa lietu materiāli (līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums (parakstīts dokuments) vai dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības informācija, nosūtīts adresātam vai publicēts) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts
2. No citām institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA”, un sarakste par šo informāciju Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 3., 4., 5. punkts un trešā daļa
3. Tiesvedības dokumenti,  kas satur ierobežotas pieejamības informāciju Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts, Likuma “Par tiesu varu” 28.3 panta trešā daļa un 28.4. pants
4. VZD sarakste ar tiesībsargājošām iestādēm par konkrētu tiesību subjektu vai personu Informācijas atklātības likuma 5. panta otrā daļa, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts
5. Dokumenti (ekspertu un speciālistu atzinumi, privātpersonu vai iestāžu veikto pētījumu rezultāti, citi dokumenti), kurus pēc VZD pieprasījuma sagatavojušas pieaicinātas personas vai cita iestāde un kuri izstrādāti lēmumu pieņemšanai, citu dokumentu sagatavošanai vai iestādes funkciju veikšanai (līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums vai attiecīgais dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības, nosūtīts adresātam vai publicēts). Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta otrā daļa
6. Informācija, ko VZD saņem, pamatojoties uz līgumiem, starpresoru vienošanās, sadarbības līgumiem un licencēm (datu izplatīšanas, datu apmaiņas, publiskā pakalpojuma līgumi u.c.), ja atbilstoši līgumam vai licencei saņemtā informācija izmantojama VZD datu izmantošanas kontrolei Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts
7. VZD nodarbināto savstarpējā sarakste, tajā skaitā sarakste ar elektroniskā pasta starpniecību, kas nepieciešama, sagatavojoties lietu kārtošanai Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. panta pirmā daļa
8.VZD nodarbinātā dienesta ziņojums, paskaidrojums, atskaite, viedoklis un dokumenti, kas paredzēti un noteikti iestādes iekšējai lietošanai, vadības rezolūcija (līdz lietas izskatīšanas pabeigšanai) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta pirmā un otrā daļa 
9. Audita un revīzijas ziņojumu, ieteikumu ieviešanas projekti Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta pirmā daļa
10. VZD informatīvā tālruņa audioieraksti Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. un 4. punkts
11. Dokumentu pārvaldības sistēma Doclogix Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un  4. panta 1) apakšpunkts
12. Resursu vadības sistēma Horizon Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un  4. panta 1) apakšpunkts
13. Personāla pašapkalpošanās sistēma HoP

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa, 4. panta 1) apakšpunkts un 5. pants

14. Pasūtījumu apstrādes informācijas sistēma (PAIS) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un  4. panta 1) apakšpunkts
15. Digitālā dokumentu krātuve (DDK) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un  4. panta 1) apakšpunkts
16. VZD iekšējās komunikācijas sistēma (IKS) Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts
17. Datu apstrādes darbību reģistrs, personas datu apstrādes atbilstības novērtējums un tamlīdzīgi novērtējumi vai ziņojumi par ietekmi uz personas datu aizsardzību Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta pirmā daļa un otrās daļas 2. punkts
18. Informācija par nacionālajai drošībai un aizsardzībai svarīgiem objektiem, tajā skaitā kritiskās infrastruktūras un Eiropas kritiskās infrastruktūras, kurai valsts drošības iestādes, Aizsardzības ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Valsts robežsardze ir lūgusi noteikt ierobežotu informācijas piekļuvi

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,
Ģeotelpiskās informācijas likuma 27. panta trešā daļa

19. VZD informācijas sistēmu dokumenti un dati – programmatūras un datu bāzu projektējuma apraksti; administratoru rokasgrāmata; instalācijas instrukcija; programmu licenču instalācijas kodi un datnes; programmatūru instalācijas pakotnes; programmatūras pirmkodi; konfigurācijas pārvaldības plāns; programmatūras konfigurācijas vienuma apraksts; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu konfigurācijas parametri; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu auditācijas pieraksti; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu lietotāju piekļuves rekvizīti; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības dokumentācija; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pārvaldības dokumentācija (arhitektūra, shēmas, apraksti)

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,

Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”

 

III. Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi

Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
1. Nodarbināto personas kontu kartiņas Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts
2. Nodarbināto obligāto veselības pārbaužu dokumenti Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Darba likuma 38. un 93. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) un 15) apakšpunkts, 9. panta 1. punkts
3. Nodarbināto personu lietas, t.sk. darba un valsts civildienesta tiesiskās attiecības izbeigušo nodarbināto personu lietas Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Darba likuma 38. un 93. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts
4. Nodarbināto disciplinārlietas, VZD pārbaudes un ar to saistītie dokumenti Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8.pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts
5. Darba līgumos, uzņēmumu līgumos iekļautie fizisko personu dati Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts
6. Pētījumu ietvaros veiktie apsekojumi, aptaujas anketas, kuros respondenti ir fiziskas personas un ir identificējami Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts
7. Darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžu reģistrācijas žurnāli, nelaimes gadījumu darbā akti, atzinumi un izmeklēšanas materiāli Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts
8. VZD rīcībā esošajos dokumentos un informācijas sistēmās esošie fizisko personu dati, tai skaitā sarakste ar privātpersonām Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta  otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts
9. Telpu grupas plāns, stāva plāns, kā arī citi dokumenti, datnes un inženierbūves plāns, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts,
Latvijas Republikas Satversmes 96. pants
10. Videonovērošanas sistēmās iegūtie materiāli Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts,
Fizisko personu datu apstrādes likuma 36. panta otrā daļa

 

IV. Informācija, kas attiecas uz nodarbināto atestācijas, konkursu un citu līdzīga rakstura novērtējumu procesu

Nr.p.k. Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
 1. Pieteikuma dokumenti izsludinātajiem nodarbināto amatu konkursiem, amatu konkursu dokumentācija, amatu pretendentu novērtēšanas dokumenti un amatu konkursu protokoli Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 4. un 5. punkts un 8. pants,
Darba likuma 38. pants,
Vispārējās datu aizsardzības regulas 1. panta otrā daļa un 4. panta 1) apakšpunkts
 2. Informācija par nodarbināto darba izpildes novērtēšanu Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5. punkts

 

V. Informācija VZD vajadzībām

Nr.p.k. Informācijas, dokumenta veida vai dokumenta nosaukums Pamatojums
 1. No citām institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „DIENESTA VAJADZĪBĀM”, un sarakste par šo informāciju Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 6. punkts, 8.1 panta pirmās daļas 1. punkts un trešā daļa
 2. No ārvalstu institūcijām, starptautiskām organizācijām vai to institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „RESTRICTED” vai „EU RESTRICTED”, un sarakste par šo informāciju Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 6. punkts, 8.1 panta pirmās daļas 2. punkts

Ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma veidlapas