Robežu neatbilstība (mērniecības kļūda) ir situācija, kad konstatē, ka ierosinātāja un pierobežnieka zemes robežu plāni ir savstarpēji neatbilstoši (veido pārklājumus vai starpgabalus) vai apvidū esošās (uzturētās) robežas neatbilst zemes robežu plānam un ir nepārprotami konstatējams, izvērtējot kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, ka zemes robežu plāns izgatavots pieļaujot robežas neatbilstības.

Par robežu neatbilstību nav uzskatāma

  • situācija, kad divu robežojošo īpašumu zemes robežu plāni atzīti par pareiziem, bet robežzīmes apvidū nav vai apvidū konstatēti priekšmeti ar robežzīmes pazīmēm, kas neatbilst zemes robežu plānam – šajā gadījumā veicama robežzīmju atjaunošana vai  mērniekam ir jādod uzdevums likvidēt priekšmetus ar robežzīmes pazīmēm un veikt robežu atjaunošanu atbilstoši zemes robežu plānam.
  • Saskaņā ar Civillikuma 1042. panta komentāru, ja zemes robežu plānā iezīmētās robežlīnijas un apvidū ierīkotie robežpunkti (robežzīmes) savstarpēji neatbilst, jāpieņem, ka zemes gabala robežas pareizi noteiktas zemes robežu plānā (A.Grūtups, E.Kalniņš, „Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības.”, Otrais papildinātais izdevums, 2002 .g.). Minētā prezumpcija izriet no pieņēmuma, ka robežzīmes ir viegli pārvietot citur vai novākt, turpretī robežu plāna viltošana ir apgrūtināta.


Vieni no zemes robežu plāna atbilstības izvērtēšanas kritērijiem – robežas noteiktas tiesiskā kārtā, atbilstoši robežu noteikšanas tiesiskā pamatojuma dokumentam un tā grafiskajam pielikumam, kā arī ņemot vērā tuvākos pastāvošos situācijas elementus, par kuriem viennozīmīgi konstatējams, ka tie pastāvēja pašreizējā konfigurācijā un novietojumā arī robežas noteikšanas laikā (atbilstoši zemes ierīcības principiem, robežas nosaka atbilstoši robežu noteikšanas pamatojošā dokumenta grafiskajā pielikumā attēlotajām robežām, kur iespējams, nosakot tos pa situācijas elementiem, ja plānotā robeža projektēta tam pieslēdzoties) un ir parezi dešifrēti (ierādītām robežām), robežu plāns ir savstarpēji atbilstošs ar pierobežnieka zemes robežu plānu, ir ievērotas robežu uzmērīšanas tehniskās prasības atbilstoši normatīvajiem aktiem mērniecības jomā.

Mērniekam, sagatavojot robežu apsekošanas aktu ir vispusīgi jāizvērtē zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, robežas un jāuzsver robežojošo zemes vienību robežu plānu savstarpējo atbilstību.