Kadastra objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā gadījumos, kad tiek veikta zemes kadastrālā uzmērīšana, var ierosināt:
 1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
 2. valsts institūcija vai pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”;
 3. pašvaldība – attiecībā uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi;
 4. valdošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav — tiesiskais valdītājs, kurš iesniedzis dokumentu par ceļa servitūta nodibināšanu vai izbeigšanu – attiecībā uz nekustamā īpašuma apgrūtinājuma reģistrāciju Kadastrā;
 5. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
 6. valsts institūcija vai pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā — attiecībā uz atdalīto (atsavināmo) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
 7. Kopīpašuma gadījumā – jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav — tiesiskajiem valdītājiem vai kadastra subjektiem var ierosināt šādu kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastrā:
  • nekustamā īpašuma nosaukums;
  • nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;
  • kadastra objekta adrese;
  • kadastra objekta apgrūtinājums;
  • zemes lietošanas veids, iesniedzot aktualizētu situācijas plānu.

Ja zeme atrodas koplietošanā, tad nekustamā īpašuma objekta noteikšanu un ar to saistītās darbības līdz zemes pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā var veikt arī viens no zemes koplietotājiem. Visos citos gadījumos ir nepieciešams visu kopīpašnieku iesniegums.