Zemes vienības kļūdaino datu slānī tiek iekļautas, ja robežu neatbilstību konstatē mērnieks vai VZD. Vēsturiski (no 2004. – 2013. gadam) VZD zemes vienības kļūdaino datu slānī iekļāva gan, ja tika konstatēti pārklājumi vai starpgabali, gan koordinātu neatbilstība. Zemes vienībām, kas šajā laikā tika iekļautas kļūdaino datu slānī, atzīmes Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā netika ierakstītas. Līdz ar ko, ja kadastra telpiskajos datos attēlots, ka kāda no pierobežojošajām zemes vienībām iekļauta kļūdaino datu slānī, bet Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas teksta datos nav atzīmes par konstatētu robežu neatbilstību, tad mērniekam rūpīgi jāizvērtē uzmērāmās zemes vienības un pierobežojošās zemes vienības kopējo robežu posmu. Ja netiek konstatētas savstarpējas neatbilstības, tad robežu neatbilstība šajā posmā nav jārisina (jo nav konstatēta) un darbus veic atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" prasībām.