Nosūtot brīvas formas elektronisku vēstuli uz norādītajām e-pasta adresēm, VZD  1 (vienas) darba dienas laikā nosūtīs apliecinājumu, ka e-pasta vēstule ir saņemta. Atbildi uz e-pasta vēstuli sniegs šādos termiņos vai arī jūs informēs par to, kad tiks sniegta atbilde, ja objektīvu iemeslu dēļ atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks.

Jautājuma tēma E-pasta adrese Atbildes sniegšanas termiņš

Ar līgumu saistītie jautājumi un Portāla www.kadastrs.lv lietojamība

klienti@vzd.gov.lv 5 darba dienu laikā

Zemes ierīcība
Jautājumi, kas izriet no Zemes ierīcības likuma un uz tā pamata izdotiem noteikumiem

zppd@vzd.gov.lv 5 darba dienu laikā

Kadastrā reģistrētie dati, t.sk.tiešsaistē saņemtie no Portāla, un ar tiem saistītās problēmas

kpd@vzd.gov.lv 5 darba dienu laikā

Par norēķiniem ar VZD

Maksājumi, rēķinu apmaksa

rekini@vzd.gov.lv 1 darba dienas laikā

Pasūtījumu, t.sk. arhīva dokumentu kopiju sagatavošana, kvalitāte

kac.[atrašanās vietas nosaukums]@vzd.gov.lv 1 darba dienas laikā

Pasūtījumu izpilde un termiņi

pa tālruni 67038800