Dienests uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un klients ir apmaksājis priekšapmaksas rēķinu un kancelejas nodevu par zemesgrāmatā veicamajām darbībām, ja to paredz izvēlētais pakalpojums. 

Ja pasūtījuma plānotais izpildes datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad tas tiek pārcelts uz nākamo darba dienu.   

Ja vienas pasūtījuma daļas ietvaros jāveic vairāki secīgie pakalpojumi, pakalpojumu kopējais izpildes termiņš tiek summēts. 

Ja pasūtījuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus jāpārsūta uz citu Dienesta klientu apkalpošanas vietu,  dokumentu piegādes laiks netiek ieskaitīts pasūtījuma izpildes termiņā.  

Maksu par Dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un  kārtību, kādā klients maksā par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nosaka Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (turpmāk – Cenrādis).

Par Dienests maksas pakalpojumiem klientam tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins:

 • pilnā apmērā, ja pieprasīts pakalpojums, kura maksu veido viena Cenrādī norādītā cena;
 • 50 % apmērā no prognozētās maksas, kuru aprēķina atbilstoši klienta iesniegtajiem datiem par uzmērāmo objektu, pieprasot būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus. Prognozētās maksas apmērs var atšķirties no gala rēķinā norādītās summas;
 • Cenrādī norādītā pakalpojuma elementa vienas mērvienības cenas apmērā, ja pieprasīts pakalpojums, kura maksu veido vairāku Cenrādī norādīto pakalpojumu elementu cenas un daudzuma reizinājuma summa.

Klients samaksā priekšapmaksu pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas, izņemot speciāli noteiktos gadījumus līguma ietvaros.

Ja pakalpojuma pasūtīšanas laikā nav iespējams noteikt precīzu samaksu par pasūtījumu, tad atlīdzībai par pasūtījuma izpildi tiek sagatavots gala rēķins pēc faktiski veiktā darba apjoma, kuru Dienests nosūta klientam kopā ar informāciju par pakalpojuma izpildi uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi.  Ja iesniegumā nav norādīta elektroniskā pasta adrese, tad uz klienta iesniegumā norādīto tālruņa numuru (īsziņas veidā) nosūta informāciju par pasūtījuma izpildi.

Klients Dienesta izsniegto rēķinu var apmaksāt klātienē, izmantojot tiešsaistes maksājumus (POS terminālu) vai ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja  (bankas vai Latvijas pasta) starpniecību.

Dienests neatbild par kredītiestāžu vai Latvijas pasta pakalpojumu izcenojumiem un to piemērošanu maksai par Dienesta sniegtajiem pakalpojumiem.

Veicot maksājumu ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, gala rēķina apmaksa Dienesta kontā tiek ieskaitīta ar laika nobīdi. Lai pasūtījuma materiālus saņemtu rēķina apmaksas dienā,  lūdzam maksājumu veikšanai izmantot klientu apkalpošanas vietās pieejamos tiešsaistes maksājuma pakalpojumus (POS termināli)

Dienesta izrakstītais rēķins uzskatāms par apmaksātu, kad tajā norādītā summa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīta par saņemtu valsts budžetā.

Ja pēc klienta vai Dienesta iniciatīvas ir anulēts pakalpojums, Dienests no klienta iemaksātās summas sedz izmaksas, kas radušās līdz pakalpojuma anulēšanai. Ja klienta iemaksātās summas nesedz izpildīto darbu izmaksas, Dienests izraksta klientam rēķinu, bet, ja klienta iemaksātā summa pārsniedz izpildīto darbu izmaksas, Dienests pārmaksāto naudu atmaksā mēneša laikā, veicot pārskaitījumu ar kredītiestādes starpniecību uz to bankas kontu, no kura tika veikts maksājums. Gadījumā, ja klientam iepriekš ir sagatavots cits gala rēķins (par citu, iepriekš pasūtītu pakalpojumu) un šim rēķinam ir iestājies samaksas termiņš, bet tas pilnībā vai daļēji vēl nav apmaksāts, pārmaksātā nauda tiek novirzīta šī rēķina apmaksai..

Klientam ir šādas tiesības:

 • klientam ir tiesības saņemt informāciju par pakalpojuma izpildes gaitu un termiņiem, Dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, apmaksas kārtību. Minēto informāciju klients var saņemt klātienē jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā vai zvanot uz informatīvo tālruni 67038800;
 • klientam ir tiesības 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas iesniegt Dienesta ģenerāldirektoram pretenziju par rēķinā norādīto pakalpojumu maksu. Šādas pretenzijas iesniegšana neatbrīvo klientu no pienākuma veikt rēķina apmaksu tajā norādītajā termiņā;
 • atbilstoši Cenrādī noteiktajam, klientam ir tiesības rakstveidā atteikties no pakalpojuma;
 • ja klients pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotajos materiālos konstatē kļūdas, nepilnības vai citas nesakritības, klientam ir tiesības par to iesniegt rakstveida iesniegumu. Ja Dienests konstatē, ka minētās kļūdas radušās Dienesta vainas dēļ, Dienests par saviem līdzekļiem veic pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto materiālu labošanu.

Klientam ir šādi pienākumi:

 • klientam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Dienesta pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus, tajā skaitā Dienesta pieprasīto informāciju un dokumentus;
 • lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu pakalpojumu sniegšanu, klientam ir pienākums neveikt darbības, kas kavē vai varētu kavēt pasūtījuma izpildi, jāiesaistās Dienesta vai klienta konstatēto problēmu novēršanā;
 • būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu izpildē, klientam ir pienākums nodrošināt Dienesta darbinieku (arī transporta) brīvu piekļūšanu uzmērāmajam objektam, kā arī nodrošināt, ka Dienesta darbiniekam netiek traucēta kadastrālās uzmērīšanas darbību veikšana.

Dienestam ir šādas tiesības pakalpojuma izpildes procesā:

 • tiesības vienpersoniski apturēt pakalpojuma izpildi vai pagarināt pakalpojuma izpildes termiņu, ja pakalpojuma izpildei trūkst nepieciešamie dokumenti vai būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem nav nodrošināta Dienesta darbinieku un to transporta brīva piekļūšana uzmērāmajam objektam vai citādi tiek traucēta objekta kadastrālā uzmērīšana;
 • tiesības anulēt pakalpojumu, ja 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc priekšapmaksas rēķina izrakstīšanas, klients nav veicis tā apmaksu vai, ja pakalpojuma izpilde nav iespējama no Dienesta neatkarīgu iemeslu dēļ;
 • ir tiesības nodot klienta datus parādu piedziņas pakalpojuma sniedzējam, ja klients Dienesta izrakstītos rēķinus nav samaksājis tajā noteiktajos termiņos. Zaudējumus, kas Dienestam rodas parādu piedziņas procesā sedz klients.

Dienestam ir šādi pienākumi pakalpojuma izpildes procesā:

 • Dienests nekavējoties informē klientu par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt pakalpojuma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī, ja pakalpojuma izpildei klientam ir jāveic papildus pasūtījumi;
 • būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojuma izpildē, savlaicīgi informēt klientu par Dienesta darbinieku ierašanos uzmērāmajā objektā, norādot Dienesta darbinieka vārdu un uzvārdu, kontakttālruni un darbībām, kuras attiecīgais Dienesta darbinieks veiks.

 Klients vai tā pilnvarotā persona pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos materiālus saņem tikai pēc tam, kad ir veikta gala rēķina apmaksa un tajā norādīta summa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīta par saņemtu valsts budžetā. Ja klients nav samaksājis citus Dienesta iepriekš izrakstītos rēķinus par citiem pakalpojumiem, klientam netiek izsniegti pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotie materiāli.

Klients saņem pasūtījumu izpildes rezultātā sagatavotos materiālus portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans portāls"=> "Mans konts" un / vai iesniegumā par pasūtījumu norādītajā veidā. Ja klients minētos materiālus saņem klātienē, klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvaras oriģināls, ja minētos materiālus saņem pilnvarotā persona.

Apliecības, kas saskaņā ar "Personu apliecinošu dokumentu likumu" nav personu apliecinošs dokuments (piemēram: autovadītāja apliecība), pasūtījumu saņemšanai nav derīgas un Dienesta  pasūtījumu izpildes rezultātā sagatavotos materiālus neizsniegs.

Klients apņemas 90 (deviņdesmit) kalendāra dienu laikā saņemt pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos materiālus. Ja klients šajā termiņā neizņem pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos materiālus, Dienestam nav pienākums tos uzglabāt. Šādā gadījumā klients nav tiesīgs prasīt summas, ko samaksājis par pakalpojuma izpildi, atmaksu

Veidlapas