VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un klients ir apmaksājis priekšapmaksas rēķinu un kancelejas nodevu par zemesgrāmatā veicamajām darbībām, ja to paredz izvēlētais pakalpojums. 

Ja pasūtījuma plānotais izpildes datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad tas tiek pārcelts uz nākamo darba dienu.   

Ja vienas pasūtījuma daļas ietvaros jāveic vairāki secīgie pakalpojumi, pakalpojumu kopējais izpildes termiņš tiek summēts. 

Ja pasūtījuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus jāpārsūta uz citu VZD klientu apkalpošanas vietu,  dokumentu piegādes laiks netiek ieskaitīts pasūtījuma izpildes termiņā.  

Maksu par VZD sniegtajiem pakalpojumiem un  kārtību, kādā klients maksā par VZD sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nosaka Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (turpmāk - Cenrādis).

Par VZD maksas pakalpojumiem klientam tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins:

 • pilnā apmērā, ja pieprasīts pakalpojums, kura maksu veido viena Cenrādī norādītā cena;
 • 50 % apmērā no prognozētās maksas, kuru aprēķina atbilstoši klienta iesniegtajiem datiem par uzmērāmo objektu, pieprasot būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus. Prognozētās maksas apmērs var atšķirties no gala rēķinā norādītās summas;
 • Cenrādī norādītā pakalpojuma elementa vienas mērvienības cenas apmērā, ja pieprasīts pakalpojums, kura maksu veido vairāku Cenrādī norādīto pakalpojumu elementu cenas un daudzuma reizinājuma summa.

Klients samaksā priekšapmaksu pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas, izņemot speciāli noteiktos gadījumus līguma ietvaros.

Ja pakalpojuma pasūtīšanas laikā nav iespējams noteikt precīzu samaksu par pasūtījumu, tad atlīdzībai par pasūtījuma izpildi tiek sagatavots gala rēķins pēc faktiski veiktā darba apjoma, kuru VZD nosūta klientam kopā ar informāciju par pakalpojuma izpildi uz klienta norādīto elektroniskā pasta adresi.  Ja iesniegumā nav norādīta elektroniskā pasta adrese, tad uz klienta iesniegumā norādīto tālruņa numuru (īsziņas veidā) nosūta informāciju par pasūtījuma izpildi.

Klients VZD izsniegto rēķinu var apmaksāt klātienē, izmantojot tiešsaistes maksājumus (POS terminālu) vai ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja  (bankas vai Latvijas pasta) starpniecību.

VZD neatbild par kredītiestāžu vai Latvijas pasta pakalpojumu izcenojumiem un to piemērošanu maksai par VZD sniegtajiem pakalpojumiem.

 •  Veicot maksājumu ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, gala rēķina apmaksa VZD kontā tiek ieskaitīta ar laika nobīdi. Lai pasūtījuma materiālus saņemtu rēķina apmaksas dienā,  lūdzam maksājumu veikšanai izmantot klientu apkalpošanas vietās pieejamos tiešsaistes maksājuma pakalpojumus (POS termināli)

VZD izrakstītais rēķins uzskatāms par apmaksātu, kad tajā norādītā summa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīta par saņemtu valsts budžetā.

Ja pēc klienta vai VZD iniciatīvas ir anulēts pakalpojums, VZD no klienta iemaksātās summas sedz izmaksas, kas radušās līdz pakalpojuma anulēšanai. Ja klienta iemaksātās summas nesedz izpildīto darbu izmaksas, VZD izraksta klientam rēķinu, bet, ja klienta iemaksātā summa pārsniedz izpildīto darbu izmaksas, VZD lūdz klientu iesniegt iesniegumu par naudas atmaksu.

Klientam ir šādas tiesības:

 • klientam ir tiesības saņemt informāciju par pakalpojuma izpildes gaitu un termiņiem, VZD sniegtajiem pakalpojumiem, apmaksas kārtību. Minēto informāciju klients var saņemt klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā vai zvanot uz informatīvo tālruni 67038800;
 • klientam ir tiesības 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas iesniegt VZD ģenerāldirektoram pretenziju par rēķinā norādīto pakalpojumu maksu. Šādas pretenzijas iesniegšana neatbrīvo klientu no pienākuma veikt rēķina apmaksu tajā norādītajā termiņā;
 • atbilstoši Cenrādī noteiktajam, klientam ir tiesības rakstveidā atteikties no pakalpojuma;
 • ja klients pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotajos materiālos konstatē kļūdas, nepilnības vai citas nesakritības, klientam ir tiesības par to iesniegt rakstveida iesniegumu. Ja VZD konstatē, ka minētās kļūdas radušās VZD vainas dēļ, VZD par saviem līdzekļiem veic pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto materiālu labošanu.

Klientam ir šādi pienākumi:

 • klientam ir pienākums savlaicīgi iesniegt VZD pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus, tajā skaitā VZD  pieprasīto informāciju un dokumentus;
 • lai nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu pakalpojumu sniegšanu, klientam ir pienākums neveikt darbības, kas kavē vai varētu kavēt pasūtījuma izpildi, jāiesaistās VZD vai klienta konstatēto problēmu novēršanā;
 • būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu izpildē, klientam ir pienākums nodrošināt VZD darbinieku (arī transporta) brīvu piekļūšanu uzmērāmajam objektam, kā arī nodrošināt, ka VZD darbiniekam netiek traucēta kadastrālās uzmērīšanas darbību veikšana.

 VZD ir šādas tiesības pakalpojuma izpildes procesā:

 • VZD ir tiesības vienpersoniski apturēt pakalpojuma izpildi vai pagarināt pakalpojuma izpildes termiņu, ja pakalpojuma izpildei trūkst nepieciešamie dokumenti vai būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem nav nodrošināta VZD darbinieku un to transporta brīva piekļūšana uzmērāmajam objektam vai citādi tiek traucēta objekta kadastrālā uzmērīšana;
 • VZD ir tiesības anulēt pakalpojumu, ja 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc priekšapmaksas rēķina izrakstīšanas, klients nav veicis tā apmaksu vai, ja pakalpojuma izpilde nav iespējama no VZD neatkarīgu iemeslu dēļ;
 • VZD ir tiesības nodot klienta datus parādu piedziņas pakalpojuma sniedzējam, ja klients VZD izrakstītos rēķinus nav samaksājis tajā noteiktajos termiņos. Zaudējumus, kas VZD rodas parādu piedziņas procesā sedz klients.

VZD ir šādi pienākumi pakalpojuma izpildes procesā:

 • VZD nekavējoties informē klientu par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt pakalpojuma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī, ja pakalpojuma izpildei klientam ir jāveic papildus pasūtījumi;
 • būves kadastrālās uzmērīšanas pakalpojuma izpildē, savlaicīgi informēt klientu par VZD darbinieku ierašanos uzmērāmajā objektā, norādot VZD darbinieka vārdu un uzvārdu, kontakttālruni un darbībām, kuras attiecīgais VZD darbinieks veiks.

 Klients vai tā pilnvarotā persona pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos materiālus saņem tikai pēc tam, kad ir veikta gala rēķina apmaksa un tajā norādīta summa Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ir atzīta par saņemtu valsts budžetā. Ja klients nav samaksājis citus VZD iepriekš izrakstītos rēķinus par citiem pakalpojumiem, klientam netiek izsniegti pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotie materiāli.

Klients saņem pasūtījumu izpildes rezultātā sagatavotos materiālus portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans portāls"=> "Mans konts" un / vai iesniegumā par pasūtījumu norādītajā veidā. Ja klients minētos materiālus saņem klātienē, klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvaras oriģināls, ja minētos materiālus saņem pilnvarotā persona.

Apliecības, kas saskaņā ar "Personu apliecinošu dokumentu likumu" nav personu apliecinošs dokuments (piemēram: autovadītāja apliecība), pasūtījumu saņemšanai nav derīgas un VZD  pasūtījumu izpildes rezultātā sagatavotos materiālus neizsniegs.

Klients apņemas 90 (deviņdesmit) kalendāra dienu laikā saņemt pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos materiālus. Ja klients šajā termiņā neizņem pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos materiālus, VZD nav pienākums tos uzglabāt. Šādā gadījumā klients nav tiesīgs prasīt summas, ko samaksājis par pakalpojuma izpildi, atmaksu

Veidlapas

VZD ierosināta pakalpojuma veidlapas:

Rajona (pilsētas) tiesā ierosināta VZD pakalpojuma veidlapas*:

 Nostiprinājuma lūguma formas:

 • Nostiprinājuma lūgums ēku (būvju) kā patstāvīga būvju īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
 • Nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma sadalīšanai vai nekustamā īpašuma izveidošanai no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem objektiem un izmaiņu reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
 • Nostiprinājuma lūgums ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta vai šīs tiesības nodrošinājuma nostiprināšanai vai grozīšanai un reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

* Veidlapas pieejamas rajona (pilsētas) tiesā, VZD klientu apkalpošanas centros.