Zemei, ēkām un dzīvokļiem kadastrālo vērtību ietekmē vairāki faktori. Zemāk ir uzskaitīti  būtiskākie.


Zemes vienības kadastrālo vērtību ietekmējošie faktori

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām zemi iedala:

 • apbūves zemē;
 • lauku zemē.

Apbūves zemes kadastrālo vērtību ietekmējošie faktori

Kadastrālo vērtību apbūves zemei ietekmē šādi rādītāji:

 1. zemes vienības  atrašanās vieta;
 2. pašvaldības piešķirtais lietošanas mērķis;
 3. zemes vienības platība;
 4. apgrūtinājumi.

Lauku zemes kadastrālo vērtību ietekmējošie faktori

Kadastrālo vērtību lauku zemei ietekmē šādi faktori:

 1. zemes vienības atrašanās vieta;
 2. zemes lietošanas veids;
 3. lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes kvalitāte;
 4. dzīvojamās mājas esamība uz zemes vienības
 5. zemes vienības apgrūtinājumi.

Ēkas (būves) kadastrālo vērtību ietekmējošie faktori

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām ēkas (būves) iedala:

 • savrupmājās;
 • daudzfunkcionālās ēkas (daudzdzīvokļu un biroju ēkas);
 • citas nedzīvojamās ēkas.

Savrupmājas kadastrālo vērtību ietekmējošie faktori

Kadastrālo vērtību savrupmājai ietekmē šādi rādītāji:

 1. ēkas atrašanās vieta (vērtību zona, bāzes vērtības);
 2. ēkas lielums un platību sadalījums – iekštelpas, ārtelpas (terase, nojume, balkons) palīgtelpas (garāža, kūts pagrabs);
 3.  ēkas labiekārtojumi – vai ir pieejama elektrība un kanalizācija;
 4.  ēkas stāvoklis – fiziskais nolietojums, ko iegūts, ēku kadastrāli uzmērot;
 5.  apgrūtinājumi – valsts vai vietējas nozīmes kultūras piemineklis.

Daudzfunkcionālās ēkas (daudzdzīvokļu un biroju ēkas) kadastrālo vērtību ietekmējošie faktori

Kadastrālo vērtību daudzdzīvokļu un biroju ēkā ietekmē šādi rādītāji:

 1. ēkas atrašanās vieta (vērtību zona, bāzes vērtības);
 2. ēkas lielums (kopējā platība, būvtilpums)
 3. dzīvokļa / nedzīvojamās telpu grupas kadastrālās vērtības
 4. koplietošanas telpu grupas kadastrālās vērtības atbilstošajai kopīpašuma domājamai daļai
 5. zemes kadastrālās vērtības atbilstošajai kopīpašuma domājamai daļai (ja zeme ir īpašumā)

Dzīvokļa un citu telpu grupu kadastrālo vērtību ietekmējošie rādītāji

Dzīvokļa un citu telpu grupu kadastrālo vērtību ietekmē:

 • dzīvokļa atrašanās vieta; 
 • dzīvokļa atrašanās vieta ēkā – pagrabstāvā vai pirmajā stāvā;
 •  dzīvokļa platību sadalījums – iekštelpas, ārtelpas (terase, nojume, balkons);
 •  dzīvokļa labiekārtojumi – vai ir kanalizācija un sanmezgls (WC);
 •  ēkas veids  – vai ir koka ēka;
 •  ēkas stāvoklis - fiziskais nolietojums;
 •  apgrūtinājumi – valsts vai vietējas nozīmes kultūras piemineklis.
Dzīvokla kadastrālo vērtību ietekmējošie faktori