Zemei, ēkām un dzīvokļiem kadastrālo vērtību ietekmē vairāki faktori. Zemāk ir uzskaitīti  būtiskākie.


Zemes vienības kadastrālo vērtību ietekmējošie faktori

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām zemi iedala:

 • apbūves zemē;
 • lauku zemē.

Apbūves zemes kadastrālo vērtību ietekmējošie faktori

Kadastrālo vērtību apbūves zemei ietekmē šādi rādītāji:

 1. zemes vienības  atrašanās vieta;
 2. pašvaldības piešķirtais lietošanas mērķis;
 3. zemes vienības platība;
 4. apgrūtinājumi.

Lauku zemes kadastrālo vērtību ietekmējošie faktori

Kadastrālo vērtību lauku zemei ietekmē šādi faktori:

 1. zemes vienības atrašanās vieta;
 2. zemes lietošanas veids;
 3. lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes kvalitāte;
 4. dzīvojamās mājas esamība uz zemes vienības
 5. zemes vienības apgrūtinājumi.

Ēkas (būves) kadastrālo vērtību ietekmējošie faktori

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām ēkas (būves) iedala:

 • savrupmājās;
 • daudzfunkcionālās ēkas (daudzdzīvokļu un biroju ēkas);
 • citas nedzīvojamās ēkas.

Savrupmājas kadastrālo vērtību ietekmējošie faktori

Kadastrālo vērtību savrupmājai ietekmē šādi rādītāji:

 1. ēkas atrašanās vieta (vērtību zona, bāzes vērtības);
 2. ēkas lielums un platību sadalījums – iekštelpas, ārtelpas (terase, nojume, balkons) palīgtelpas (garāža, kūts pagrabs);
 3.  ēkas labiekārtojumi – vai ir pieejama elektrība un kanalizācija;
 4.  ēkas stāvoklis – fiziskais nolietojums, ko iegūts, ēku kadastrāli uzmērot;
 5.  apgrūtinājumi – valsts vai vietējas nozīmes kultūras piemineklis.

Daudzfunkcionālās ēkas (daudzdzīvokļu ēkas, kā arī biroju un tirdzniecības ēkas, ja ēkā ir vismaz viena dzīvojamā telpu grupa) kadastrālo vērtību ietekmējošie faktori

Daudzfunkcionālām ēkām kadastrālā vērtība tiek aprēķināta, summējot tajā esošo telpu grupas kadastrālās vērtības.

Kadastrālo vērtību daudzfunkcionālo ēku telpu grupām ietekmē šādi rādītāji:

 1. Ēkas (telpu grupu) atrašanās vieta (vērtību zona, bāzes vērtības);
 2. Telpu grupas lietošanas veids –dzīvojamā (dzīvoklis), nedzīvojamā (veikals, birojs), saimniecības (kāpņu telpa, pagrabs);
 3. Telpu grupas lielums un platību sadalījums – iekštelpas, ārtelpas (terase, balkons);
 4. Dzīvojamām telpu grupām papildus – labiekārtojumi (sanitārais mezgls un kanalizācija) un piesaistes stāvs (atrodas pirmajā stāvā, pagrabstāvā);
 5. Ēkas stāvoklis – fiziskais nolietojums, kas iegūts, ēku kadastrāli uzmērot;
 6. Ēkas ārsienu materiāls (koka ēkas);
 7. Ēkas apgrūtinājumi – valsts vai vietējas nozīmes kultūras piemineklis.

Dzīvokļa īpašuma kadastrālo vērtību veido:

 • konkrētās telpu grupas (dzīvokļa, nedzīvojamas telpu grupas) vērtība;
 • koplietošanas telpu grupu kadastrālās vērtības atbilstošajai kopīpašuma domājamai daļai;
 • zemes kadastrālā vērtība atbilstošajai kopīpašuma domājamai daļai (ja zeme ir īpašumā);
 • funkcionāli saistīto ēku kadastrālās vērtības atbilstošajai kopīpašuma domājamai daļai (ja šādas ēkas ir īpašumā).