1. Nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības, būves, telpu grupas kadastra apzīmējums un adrese;
  2. Pie nekustamā īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa, ja nekustamais īpašums ir dzīvokļa īpašums;
  3. Nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vai būves dzīvokļa īpašumos nesadalītā domājamā daļa;
  4. Atzīme par nekustamā īpašuma daļēju sadali dzīvokļa īpašumos, ja informāciju sagatavo par nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zeme un būve, vai nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir tikai būve, kas daļēji sadalīta dzīvokļu īpašumos;
  5. Atzīme par zemes vai būves pilnīgu vai daļēju sadali dzīvokļa īpašumos, ja informāciju sagatavo par zemi vai būvi, kas daļēji vai pilnībā sadalīta dzīvokļu īpašumos.