2012. gadā Dienestā tika izveidota Nekustamā īpašuma vērtēšanas konsultatīvā padome, kur darbojas valsts pārvaldes un privātā sektora pārstāvji. Padome tika izveidota, lai sekmētu masveida un individuālās vērtēšanas nozares kvalitatīvu attīstību, veicinātu normatīvo aktu pilnveidošanu, kadastra datu pietiekamības, aktualitātes un kvalitātes nodrošināšanu, kā arī valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību. 

Padomes priekšsēdētāja ir Dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka. Padomē darbojas pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas, Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas un Latvijas Lauksamniecības universitātes.Konsultatīvās padomes sēžu protokoli